1576

UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO

z dnia 10 września 2001 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jemielno

     Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

W Statucie Gminy Jemielno wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Jemielno nr XXI/18/96 z dnia 29 kwietnia 1996 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Leszczyńskiego z 1996 r. Nr 41 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 11 Statutu Gminy Jemielno otrzymuje numerację § 11b.

2. Dodaje się § 11 i § 11a w brzmieniu:

„§ 11. Organami Gminy Jemielno są Rada Gminy i Zarząd Gminy”.

㤠11a.

1. Działalność organów Gminy Jemielno jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji o pracy organów Gminy Jemielno, to jest Rady i Zarządu, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z sesji Rady Gminy, posiedzeń Zarządu i komisji. W tym celu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na zewnątrz Urzędu Gminy informację o terminach sesji Rady i posiedzeń komisji.

3. Dostęp do dokumentów z wykonywania zadań publicznych ustala się w sposób następujący:

    Obywatel ma prawo wglądu do dokumentów, robienia odpisów i kserokopii w godzinach pracy Urzędu Gminy Jemielno w obecności pracownika Urzędu. Obywatel ma prawo żądać uwierzytelnienia notatek i odpisów”.

§ 2

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego powierza się Zarządowi Gminy.


 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Jemielno nr XXXVIII/ /262/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jemielno.

 

                                    PRZEWODNICZĄCA

                                         RADY GMINY

                                 DOROTA ZIÓŁKIEWICZ