1573

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 13 września 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/37/2001 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Miasta Oława

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr VIII/37/2001 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/86/96 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oława wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 ust. 4 zmian w statucie skreśla się wyrazy „zaś podczas obrad obecne mogą być wyłącznie te osoby niebędące radnymi, których udział w obradach dopuści przewodniczący”,

2) skreśla się w całości § 42 zmian w statucie,

3) do § 33 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Skład osobowy Komisji tworzy co najmniej 5 radnych”.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ GRZESZCZAK