1572

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZELINIE

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustalenia Statutu Gminy Strzelin

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzelinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Ustala się Statut Gminy Strzelin w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Przepis § 56 ust. 1 statutu ma zastosowanie do Zarządu powołanego po zakończeniu kadencji 1998–2002.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXXIV/291/96 z dnia 20 września 1996 r. Rady Miejskiej w Strzelinie w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Strzelin wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                                     RADY MIEJSKIEJ
                                                    PIOTR ROZENEK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 31 sierpnia 2001 r. (poz. 1572)

 

STATUT

GMINY STRZELIN

 

C z ę ś ć  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Użyte w statucie sformułowania oznaczają:

Ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami)

Statut – Statut Gminy Strzelin

Gmina Strzelin – Miasto i Gminę Strzelin

Rada – Radę Miejską Strzelina

Radny – członek Rady Miejskiej Strzelina

Przewodniczący – Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina

Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Strzelina

Komisja – komisję Rady Miejskiej Strzelina

Klub – klub radnych Rady Miejskiej Strzelina

Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Zastępca Burmistrza – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

Zarząd – Zarząd Miasta i Gminy Strzelin

Członek Zarządu – członek Zarządu Miasta i Gminy Strzelin.

§ 2

1.  Gmina jest wspólnotą samorządową osób mających  miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Strzelin.

2.  Granice Gminy Strzelin określone są w planie stanowiącym załącznik nr 1 do statutu.

§ 3

1.  Herbem Strzelina jest tarcza podzielona na dwa pola:

1) w polu po prawej stronie (heraldycznie) stojąca na białym obłoku postać św. Michała Archanioła w białym kolorze – w hełmie i ze skrzydłami trzymający w prawej ręce miecz, w lewej wagę, tło niebieskie,

2) w polu po lewej stronie czarna litera „S” z wplecioną weń białą strzałą, skierowaną grotem ku górze, tło żółte.

2.  Herb jest znakiem chronionym.

3.  Rozpowszechnianie nazwy Miasta i herbu wymaga zgody Zarządu.

4.  Wzór herbu zawiera załącznik nr 2 do statutu.

5.  Świętem Miasta i Gminy Strzelin jest dzień 29 września.

6.  Osoby szczególnie zasłużone dla Gminy Rada może wyróżnić nadaniem tytułu: „HONOROWY OBYWATEL MIASTA STRZELINA”.

§ 4

1. Gmina posiada osobowość prawną.

2.  Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 5

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych jej mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego Gminy oraz dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

C z ę ś ć  II

R o z d z i a ł  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 6

1.  Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2.  Do właściwości Rady należą sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

3.  Kadencja Rady Miejskiej i jej organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

4.  Liczbę radnych określa ustawa.

 

§ 7

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

  1) uchwalenie statutu Gminy oraz statutów sołectw i Osiedli,

  2) wybór i odwołanie Zarządu, ustalanie wynagrodzeń Przewodniczącego Zarządu, stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  3) na wniosek Przewodniczącego Zarządu powoływanie i odwoływanie Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy (który jest głównym księgowym budżetu),

  4) uchwalenie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu,

  5) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  6) uchwalenie programów gospodarczych,

  7) ustalenie zakresu działania sołectwa i osiedla oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania,

  8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach,

  9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

b) emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f)   tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,

h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw: ulic i placów publicznych, mostów, parków i innych obiektów oraz wznoszenia pomników,

15) nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta Strzelina,

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17) stanowienie w innych sprawach, zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

§ 8

1.  Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

2.  Odwołanie z funkcji, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady lub na wniosek zainteresowanego w trybie określonym w ust. 1.

3.  Prawo zgłaszania na stanowisko Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu.

4.  Przewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący uprawniony jest do:

a) reprezentowania Rady na zewnątrz,

b) udzielania informacji w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady lub jej komisji.

§ 9

1.  Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.  Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1 ustawowego składu Rady, Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję, określając jej dzień odbycia przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

3.  Wniosek o zwołanie sesji winien zawierać porządek obrad oraz projekty uchwał.

R o z d z i a ł  II

RADNY

§ 10

1.  W celu usprawnienia swojej pracy radni mogą tworzyć kluby, które łączą radnych o wspólnych celach działania.

2.  Kluby powinny liczyć co najmniej 5 radnych. Można należeć tylko do jednego klubu.

3.  Powstanie klubu następuje z chwilą doręczenia Przewodniczącemu na piśmie powiadomienia wraz z listą członków klubu i oświadczeniami o ich przystąpieniu do klubu oraz nazwą klubu. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.

4.  Przewodniczący klubu reprezentuje klub na zewnątrz.

5.  Działalność klubu nie może ograniczać uprawnień poszczególnych radnych zagwarantowanych w ustawach i niniejszym statucie.

§ 11

1.  W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.  Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady.

3.  Rada odmówi zgody, o której mowa w ust. 2, jeżeli podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

4.  Przewodniczący powiadamia zakład pracy radnego o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody przez Radę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

§ 12

1.  Radny stwierdza swoją obecność na posiedzeniu rady lub komisji, podpisując się na liście obecności.

2.  W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem, radny usprawiedliwia swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu komisji.

§ 13

Radnym przysługują diety w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnej uchwale.

R o z d z i a ł  III

RADA I JEJ KOMISJE

§ 14

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący organizują i nadzorują prace Rady między sesjami. Do ich zadań należy w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców Gminy,

2) współdziałanie z Zarządem, klubami i organami sołectw i osiedli,

3) zapewnienie współdziałania między komisjami Rady,

4) występowanie do Zarządu z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań Rady.

§ 15

1.  Rada w drodze uchwały powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje problemowe.

2.  Rada powołując komisję, określa przedmiotowy zakres jej działania oraz skład osobowy, który uwzględnia reprezentację w komisji przedstawicieli klubów i radnych nie zrzeszonych, chyba że sami z reprezentacji zrezygnują.

3.  W przypadku zgłoszenia chęci pracy w komisji przez większą liczbę radnych niż określona w uchwale powołującej daną komisję, zgodnie z zasadami wyrażonymi w ust. 2, Rada ustala skład, uwzględniając także odpowiednio reprezentację radnych nie zrzeszonych.

4.  Tryb powoływania, łączenia i rozwiązywania komisji oraz ich uprawnienia określa odrębna uchwała.

§ 16

1.  Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy i sprawozdania ze swojej działalności.

2.  Plan pracy na pierwszy rok kalendarzowy komisja przedkłada Radzie w terminie 1 miesiąca od daty powołania komisji, a na każdy następny rok – w czasie trwania kadencji – w terminie do 31 stycznia danego roku.

3.  Sprawozdanie z działalności za każdy rok komisja składa Radzie w terminie do 31 stycznia roku następnego.

§ 17

Rada powołuje następujące komisje stałe:

a.  Budżetu i Gospodarki Samorządowej,

b.  Edukacji, Kultury i Sportu,

c.  Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska,

d.  Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej,

e.  Komunikacji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,

f.   Komisję Rewizyjną.

§ 18

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

a) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę, Zarząd, Przewodniczącego, kluby oraz poszczególnych członków komisji,

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwały Rady.

§ 19

Zakres działania komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 20

1.  Przewodniczących poszczególnych komisji wybiera Rada spośród członków komisji na ich wniosek.

2.  Zastępcę Przewodniczącego komisji wybiera komisja ze swego grona, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2.

§ 21

1.  Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne sprawy.

2.  Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca, który ustala porządek dzienny posiedzenia.

3.  Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4.  Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

5.  W posiedzeniu komisji mogą brać udział radni nie będący jej członkami bez prawa udziału w głosowaniu, mogą oni jedynie brać udział w dyskusji oraz składać wnioski.

6.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

7.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, w przypadku nieobecności przewodniczącego.

§ 22

1.  W celu kontroli działalności Zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.

2.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego Zastępca są wybierani bezpośrednio przez Radę.

§ 23

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium,

2) przygotowanie corocznej oceny pracy Zarządu, której integralną część stanowią opinie o przebiegu realizacji przez Zarząd uchwał Rady, rozpatrywaniu i załatwianiu przez Zarząd skarg oraz realizacji przez Zarząd interpelacji i wniosków,

3) sporządzenie opinii w sprawie odwołania Burmistrza,

4) rozpoznawanie przy współpracy z właściwymi komisjami problemowymi skarg na działalność Zarządu i Burmistrza składanych do Rady,

5) przeprowadzenie kontroli Zarządu i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.

§ 24

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zlecone przez Radę:

1) na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę oraz

2) na doraźne zlecenie Rady na podstawie odrębnej uchwały.

§ 25

Komisja przedstawia Radzie coroczne sprawozdania ze swojej działalności za rok poprzedni.

§ 26

1.  Komisja Rewizyjna – po podjęciu stosownej uchwały – może współdziałać z innymi komisjami Rady, po podjęciu odpowiednich uchwał przez zainteresowane komisje.

2.  Uprawnienia Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych komisji Rady.

§ 27

Tryb pracy oraz sposób przeprowadzania kontroli określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

§ 28

1.  Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji Rady.

2.  Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie Zarządu są członkami tylko jednej stałej komisji Rady.

R o z d z i a ł  IV

SESJA RADY

§ 29

1.  Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, przygotowuje i zwołuje sesje Rady.

2.  Radni, komisje, kluby oraz Zarząd mogą wskazać Przewodniczącemu sprawy, które powinny znaleźć się w porządku zwoływanej sesji.

3.  Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi ustala: projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji powinny być gotowe projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne radnym.

§ 30

1.  Porządek obrad Rady (ramowy) winien być następujący:

1) informacje i komunikaty Przewodniczącego, Burmistrza i Zarządu,

2) zatwierdzenie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady,

4) uchwały,

5) interpelacje i zapytania,

6) wolne wnioski i oświadczenia.

2.  Wnioski o uzupełnienie porządku obrad o sprawy nieobjęte projektem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem na piśmie przed rozpoczęciem sesji. Wnioski te rozpatruje Rada przy zatwierdzeniu porządku obrad.

§ 31

1.  Radni powinni być powiadomieni o zwoływaniu sesji co najmniej na 5 dni przed jej terminem, a o terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu najpóźniej na 10 dni przed terminem jej odbycia. Wraz z zawiadomieniem powinni otrzymać projekt porządku obrad, projekty uchwał i materiały związane z przedmiotem sesji.

2.  O terminach sesji zawiadamiani są także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

3.  W przypadku nie cierpiącym zwłoki, a także w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach, sesje zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 1 (sesja nadzwyczajna).

§ 32

1.  Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne.

     Wnioskiem formalnym jest wniosek o:

1) sprawdzenie quorum,

2) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów (taki wniosek nie może dotyczyć wypowiedzi przewodniczących klubów, przewodniczących komisji, radnego – sprawozdawcy, Burmistrza),

3) zarządzenie przerwy,

4) zakończenie dyskusji,

5) zarządzenie głosowania imiennego,

6) zdjęcie określonego punktu z porządku obrad lub odesłanie do komisji,

7) głosowanie bez dyskusji,

8) sprawdzenie listy obecności.

2.  W sprawie formalnej głosu udziela się poza listą mówców.

3.  Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika i jednego zwolennika wniosku.

§ 33

1.  Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad w punkcie „wolne wnioski”.

2.  Wniosek merytoryczny przedstawiony w punkcie „wolne wnioski” winien być przedłożony Przewodniczącemu na piśmie przed rozpoczęciem sesji i krótko uzasadniony.

3.  Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę.

4.  W wolnych wnioskach nie wolno podejmować uchwał, stanowisk i rezolucji.

5.  Wnioski poddaje się pod głosowanie.

§ 34

1.  Obrady Rady są jawne. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości termin, miejsce i przedmiot obrad co najmniej na 3 dni przed sesją (w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy).

2.  Publiczność oraz prasa, radio i telewizja mają prawo przebywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

3.  Wyłączenie jawności obrad może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach. W takim przypadku Przewodniczący zarządza opuszczenie sali przez osoby, które nie mogą być dopuszczone do spraw objętych tajemnicą.

4.  Radny, członek Zarządu nie może ujawnić treści obrad objętych tajnością bez zgody właściwego organu.

§ 35

1.  Sesja może odbywać się w ciągu jednego lub kilku posiedzeń. W tym ostatnim przypadku powodem przedłużenia sesji może być niewyczerpanie porządku obrad. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia odbywa się z pominięciem wymogów wskazanych w § 31 ust. 1 statutu.

2.  W przypadku stwierdzenia braku quorum uniemożliwiającego dokończenie sesji, Przewodniczący może zarządzić przerwę. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad, wpisuje się do protokołu.

§ 36

1.  Sesję otwiera Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących formułą:

     „Otwieram sesję Rady Miejskiej Strzelina”. W trakcie sesji Przewodniczący może przekazać przewodniczenie obradom Wiceprzewodniczącemu.

2.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad wraz z wnioskami, o których mowa w § 30 ust. 2, odczytując ich uzasadnienie. Wnioski nie podlegają debacie.

3.  Z wyjątkiem uprawnień wynikających z ust. 4, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, z umotywowanym wnioskiem w trakcie posiedzenia o uzupełnienie lub zdjęcie sprawy z porządku obrad może wystąpić Zarząd.

4.  W nadzwyczajnych przypadkach Przewodniczący może z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek radnego zaproponować również w trakcie posiedzenia Rady uzupełnienie porządku obrad.

§ 37

1.  Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku. W uzasadnionych przypadkach, przy braku sprzeciwów, może dokonywać zmian w kolejności realizowania porządku obrad.

2.  Przewodniczący udziela głosu w debacie Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej, przewodniczącym komisji właściwych dla przedmiotu obrad, przewodniczącym klubów (ich przedstawicielom) w kolejności od najliczniejszego, a następnym radnym według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący komisji właściwych dla przedmiotu obrad i Burmistrz otrzymują prawo głosu poza kolejnością.

3.  Przewodniczący może udzielić głosu osobom spoza Rady, za jej zgodą.

4.  Czas wystąpienia: Burmistrza, przewodniczących komisji (sprawozdawcy) i przewodniczących klubów jest nieograniczony, chyba że Przewodniczący postanowi inaczej. Radny, który pragnie zabrać głos przy omawianiu konkretnego punktu porządku obrad, zgłasza ten fakt Przewodniczącemu. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, wystąpienie radnego nie może przekroczyć 5 minut. Postanowienie zawarte w niniejszym ustępie może zmienić Rada.

5.  Oprócz zabrania głosu, radny w tym samym punkcie obrad ma prawo do jednej repliki oraz, gdy okoliczności repliki będą tego wymagały, do sprostowania własnej wypowiedzi. Czas repliki nie powinien przekraczać 3 minut, a sprostowanie 1 minuty. Prawo do repliki i sprostowania nie dotyczy punktu porządku obrad: komunikaty Przewodniczącego i Burmistrza.

6.  Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, Przewodniczący udziela głosu tylko w sprawach wniosków formalnych dotyczących trybu głosowania.

7.  Punkt porządku obrad już wyczerpany nie może być ponownie przedmiotem obrad podczas tej samej sesji.

§ 38

1.  Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2.  Jeżeli treść lub sposób wystąpienia radnego albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole sesji.

3.  Prowadzący obrady może przywołać mówcę „do rzeczy” ilekroć odbiega on od tematu lub powraca do sprawy przedyskutowanej albo przegłosowanej. Po trzykrotnym upomnieniu prowadzący obrady może odebrać głos mówcy.

4.  Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się także do wystąpień osób spoza Rady.

5.  Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim zakłócają porządek obrad.

§ 39

W trakcie obrad Przewodniczący zarządza przerwy z inicjatywy:

1)        z własnej,

2)        Zarządu,

3)        komisji,

4)        klubów radnych.

§ 40

1.  Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) nazwisko nieobecnych członków Rady i Zarządu (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

5) zatwierdzony porządek obrad,

6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

7) czas trwania posiedzenia,

8) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.

2.  Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.

3.  Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.

4.  Protokół przyjmuje się na sesji zwyczajnej w ten sposób, że jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub poprawek, protokół uważa się za przyjęty.

     O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek decyduje Rada bez dyskusji. Radni mają prawo zapoznania się z tekstem protokołu na dwa dni przed sesją, na której protokół będzie zatwierdzony, protokół wykłada się w Biurze Rady.

§ 41

1.  Kopię protokołu przesyła się do Zarządu w terminie 14 dni, od daty odbycia posiedzenia Rady.

2.  Wyciągi z protokołu Zarząd przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3.  Protokoły z obrad przechowuje się w Biurze Rady.

4.  Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu do protokołów w obecności pracownika Biura Rady Miejskiej, z wyjątkiem części protokołu, który dotyczy tajności obrad Rady.

§ 42

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Miejskiej Strzelina”.

R o z d z i a ł  V

UCHWAŁY I INNE AKTY RADY

§ 43

1.  Rada na sesji podejmuje uchwały.

2.  Uchwały są odrębnymi aktami zawierającymi:

1) tytuł, datę i numer,

2) podstawę prawną,

3) ścisłe określenie przedmiotu uchwały i ewentualne określenie środków na jej realizację,

4) przepisy przejściowe i uchylające,

5) termin wejścia w życie,

6) sposób publikacji.

3.  Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.

§ 44

1.  Zmiana uchwały następuje w takim samym trybie jak jej uchwalenie.

2.  Przewodniczący prostuje w drodze obwieszczenia oczywiste błędy językowe i rachunkowe zawarte w opublikowanych tekstach  uchwał Rady.

3.  Jeżeli liczba zmian uchwały jest znaczna, ogłasza się tekst jednolity uchwały w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym uchwała była ogłaszana.

§ 45

1.  Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić radny. Z wnioskiem takim może wystąpić  także: Przewodniczący, klub radnych, Zarząd lub komisja Rady, wskazując jednocześnie  przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania wnioskodawcy w pracach nad tym projektem. Wnioski składa się na piśmie.

2.  Projekt uchwały, odpowiadający wymogom zawartym w § 43 ust. 2, powinien być przekazany na piśmie do Biura Rady z dołączonym uzasadnieniem określającym potrzebę podjęcia nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem sesji, na której projekt będzie rozpatrywany. Przewodniczący przekazuje projekt do właściwych komisji, klubów, a także do Zarządu w celu uzyskania opinii. W posiedzeniu komisji uczestniczą upoważnieni przedstawiciele wnioskodawców oraz Zarządu.

3.  Opinię, o której mowa w ust. 2, przedstawia się na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały, a stanowiska klubów przedstawiają ich przewodniczący (lub upoważnione osoby) w dyskusji, zgodnie z zasadami wynikającymi z § 37 ust. 2.

4.  Każdy z wnioskodawców może wycofać projekt uchwały, której był inicjatorem, do momentu jej przegłosowania na posiedzeniu Rady.

§ 46

1.  Zarząd, w szczególnie  uzasadnionych przypadkach, może określić wniesiony przez siebie projekt uchwały jako pilny.

2.  Projekt, o którym mowa w ust. 1, może być wniesiony również w trakcie posiedzenia Rady, a po niezwłocznym przekazaniu do komisji winien być poddany debacie plenarnej oraz przegłosowany, z uwzględnieniem przepisu art. 20 ust. 1a ustawy.

R o z d z i a ł  VI

INTERPELACJE I ZAPYTANIA

§ 47

1.  Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Zarząd.

2.  Interpelacje składa się na piśmie w Biurze Rady. Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania skierowane do Zarządu.

§ 48

1.  Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje się radnemu zgłaszającemu interpelację i Przewodniczącemu, który w punkcie „interpelacje i zapytania” informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach.

2.  Radny informuje Radę, czy uznaje odpowiedź na wyczerpującą, i może wnieść o jej odczytanie. Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej  odpowiedzi.

     W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelację, że nie zadawala go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienia ustne na sesji, Rada na jego wniosek może zażądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

§ 49

1.  Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytania składa się na
piśmie w Biurze Rady lub ustnie do protokołu w punkcie „interpelacje i zapytania”.

2.  Do udzielania odpowiedzi na zapytanie Burmistrz może upoważnić obecnego na sali pracownika samorządowego.

3.  W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, odpowiedzi udziela się   zgłaszającemu w ciągu 7 dni na piśmie.

4.  Biuro Rady prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań, w którym powinny być zawarte dokładne informacje o terminach i sposobie załatwienia.

     Do obowiązków pracownika Biura Rady należy zawiadamianie zainteresowanych radnych o wpływających odpowiedziach na zapytania.

R o z d z i a ł  VII

GŁOSOWANIE

§ 50

1.  W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, podejmowane są uchwały, tj. wnioski merytoryczne, postanowienia, rezolucje, apele i stanowiska. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski o ich odrzucenie w całości, jeżeli takie zostały postawione.

2.  W przypadku projektu uchwały porządek głosowania przewiduje w kolejności:

   głosowanie za odrzuceniem w całości, jeśli wniosek taki został przedstawiony,

   głosowanie poprawek ujętych w opinii: komisji, Zarządu lub podniesionych na posiedzeniu plenarnym. W pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,

   głosowanie projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

3.  Wniosek o głosowanie imienne może zgłosić co najmniej 5 radnych.

51

1.  Zwykła większość głosów to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos  liczbę głosów „przeciw”.

2.  Bezwzględna większość głosów oznacza, iż wymagana jest liczba głosów „za” przewyższająca co najmniej o jeden pełny głos sumę pozostałych, ważnie  oddanych głosów: „przeciw” i „wstrzymał się”.

§ 52

1.  W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”.

2.  Głosowanie imienne odbywa się przez użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem. Lista osób głosujących „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” jest załącznikiem do protokołu sesji z zaznaczeniem, do którego punktu porządku obrad się odnosi.

3.  W głosowaniu tajnym radni głosują kartami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na właściwych kartach.

4.  Karty do głosowania, o których mowa w ust. 2 i 3, oznacza się pieczęcią Rady.

§ 53

1.  Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad.

2.  Głosowanie imienne oraz głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna, powołana na sesji spośród radnych. Komisja Skrutacyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.

3.  Z przeprowadzonego głosowania imiennego lub tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

R o z d z i a ł  VIII

BIURO RADY

§ 54

1.  Biuro Rady przechowuje projekty uchwał nadesłane lub przedłożone między sesjami, a także gromadzi dzienniki  promulgacyjne i periodyki z zakresu samorządu terytorialnego i udostępnia je radnym.

2.  Biuro zobowiązane jest do powielania, przepisywania i przekazywania radnym materiałów związanych z  przygotowywaną sesją.

3.  Biuro zapewnia pomoc techniczną  komisjom Rady.

4.  Radny, który przygotowuje wystąpienie na sesję Rady, ma prawo do pomocy technicznej ze strony Biura.

§ 55

Od otwarcia sesji do jej zamknięcia na sali obrad znajduje się pracownik Biura Rady, który jest odpowiedzialny za:

1) wyłożenie do wglądu protokołu z poprzedniej sesji Rady,

2) listę obecności,

3) protokołowanie obrad.

C z ę ś ć  III

ORGANY WYKONAWCZE

R o z d z i a ł  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 56

1.  Organem wykonawczym Gminy jest Zarząd, składający się z 5 osób.

2.  W skład Zarządu wchodzą: Burmistrz jako jego Przewodniczący, Zastępca Burmistrza i członkowie.

§ 57

1.  Rada wybiera Burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2.  Rada wybiera Zastępcę Burmistrza oraz pozostałych  członków Zarządu na wniosek Burmistrza zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3.  Osoby określone w ust. 1 i 2 Rada wybiera spośród radnych lub spoza składu Rady.

4.  Odwołanie Burmistrza i Zarządu następuje w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. Do czasu wyboru nowego Zarządu dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki.

§ 58

Zarząd informuje Radę o stosunkach cywilnoprawnych  zawieranych przez Gminę z osobami wchodzącymi w skład organów Gminy. Nie dotyczy to stosunków wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług oraz stosunków wynikających z najmu lokali i dzierżawy, jeżeli oparte są na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu przedmiotów najmu lub dzierżawy.

§ 59

Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządzania mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Burmistrzowi.

§ 60

1.  Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Burmistrza w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2.  Zarząd podejmuje decyzje kolegialne zwykłą większością głosów, w obecności przewyższającej połowę składu Zarządu.

3.  Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Miasta i Gminy Strzelin, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

R o z d z i a ł  II

ZADANIA ZARZĄDU

§ 61

1.  Zarząd wykonuje zadania wynikające z funkcji organu wykonawczego  Gminy, a w szczególności:

1) przygotowuje projekty uchwał Rady,

2) wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa,

3) przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi Rada, w tym zwłaszcza przygotowuje projekt budżetu,

4) informuje Radę i mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach programu społeczno-gospodarczego i wykorzystania budżetu,

5) podejmuje uchwały o koniecznych wydatkach, które nie są uwzględnione w budżecie bądź też uwzględnione w niedostatecznej wysokości, w przypadkach upoważnienia przez Radę do dysponowania rezerwą ogólną lub celową,

  6) decyduje o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalaniu warunków ugody w sprawach prywatnoprawnych albo w tych publicznych, w których na zawarcie takiej ugody zezwalają przepisy prawa,

  7) podejmowanie uchwały o zaskarżaniu rozstrzygnięć dotyczących uchwał Zarządu,

  8) powołuje komisje przetargowe do rozpatrywania ofert przy przetargach publicznych ogłoszonych przez Gminę,

  9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

10) udziela kierownikom jednostek organizacyjnych  pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udziela zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,

11) określa zakres, w jakim Burmistrz może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu,

12) wykonuje zadania zlecone, określone odrębnymi przepisami,

13) składa Radzie okresowe sprawozdania z działalności  finansowej Gminy.

2.  Projekty uchwał przedkładane Radzie przez Zarząd powinny być zaopiniowane przez radcę prawnego.

3.  Zarząd składa Radzie informację z wykonanych przez siebie zadań na każdej sesji Rady.

4.  Skarbnik Gminy informuje niezwłocznie Radę o kontrasygnacie dokonanej na pisemne polecenie zwierzchnika (art. 46 ust. 4 ustawy). Przewodniczący zleca zbadanie sprawy właściwej komisji oraz przedstawia ustalenia na najbliższej sesji Rady.

§ 62

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

  1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

  2) organizowanie pracy Zarządu,

  3) zgłaszanie Radzie wniosków w sprawie kandydatur na stanowisko Zastępcy Burmistrza, członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Gminy,

  4) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

  5) kierowanie pracą Urzędu Miasta i Gminy,

  6) współdziałanie z organami sołectw i osiedli,

  7) niezwłoczne ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania za rok poprzedni,

  8a) podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego. Nie dotyczy to zadań porządkowych  (art. 41 ust. 2 ustawy),

    b) przedstawienie do zatwierdzenia, na niezwłocznie zwołanym w tym celu posiedzeniu Zarządu, czynności, o których mowa w pkt 8a,

  9) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie  umowy o pracę lub mianowania,

10) wyznaczanie spośród mianowanych pracowników samorządowych Rzecznika Dyscyplinarnego,

11) wykonywanie innych czynności wynikających z funkcji kierownika zakładu pracy.

C z ę ś ć  IV

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI POMOCNICZE

R o z d z i a ł  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 63

1.  Samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy są  sołectwa i osiedla.

2.  Sołectwa i osiedla tworzy Rada Miejska w drodze uchwał po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3.  Projekt podziału obszaru Gminy na jednostki pomocnicze przedstawia Rada Miejska do publicznej konsultacji. W konsultacji mogą uczestniczyć  mieszkańcy projektowanych jednostek oraz instytucje i organizacje prowadzące działalność na tym terenie. Okres konsultacji trwa 6 tygodni  od  chwili  ogłoszenia projektu we właściwym trybie. Po upływie tego okresu skorygowany projekt zostaje niezwłocznie przedstawiony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

4.  Konsultacje, o których mowa w ust. 3, są nadzorowane przez przewodniczącego i właściwą komisję. Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

5.  Granice jednostki pomocniczej, jej ustrój, a także zakres działania określają statuty nadane przez Radę Miejską.

§ 64

1.  Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej – bez prawa udziału w głosowaniu – na zaproszenie Rady lub jej Przewodniczącego; a także w każdym przypadku, gdy przedmiotem obrad Rady są sprawy danej jednostki pomocniczej.

2.  Przewodniczący Rady zawiadamia przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady na takich samych zasadach jak radnych.

3.  Udział przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej obejmuje prawo głosu w dyskusji w kwestiach dotyczących jednostki pomocniczej, który przysługuje mu na zasadach określonych w niniejszym statucie.

§ 65

Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej może przysługiwać dieta w wysokości określonej odrębną uchwałą.

R o z d z i a ł  II

ORGANY OSIEDLA

§ 66

1.  Mieszkańcy osiedla podejmują decyzje poprzez głosowanie powszechne (referendum) lub za pośrednictwem organów osiedla oraz za pośrednictwem organów Gminy.

2.  Organem uchwałodawczym w osiedlu jest organ, który zostanie określony przez Radę w statucie osiedla.

3.  Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd osiedla, który reprezentuje osiedle na zewnątrz. Na czele zarządu osiedla stoi przewodniczący.

4.  Kompetencje organów osiedla określa statut osiedla.

§ 67

1.  Zarząd osiedla reprezentuje jego mieszkańców wobec organów i jednostek organizacyjnych Gminy.

2.  Zarząd osiedla realizując swoje zadania współpracuje z organami Gminy oraz instytucjami i organizacjami działającymi na terenie osiedla.

§ 68

1.  Osiedle nie posiada własnego budżetu. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, na zasadach określonych w statucie osiedla.

2.  Organy osiedla zarządzają mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę i korzystają z niego.

     Tryb przekazywania mienia, składniki mienia oraz zakres zarządu nim określa odrębna uchwała Rady.

§ 69

Do właściwości organu uchwałodawczego osiedla należy:

1) wybór, odwołanie i udzielenie absolutorium zarządowi osiedla,

2) opiniowanie projektu przedsięwzięć Rady Miejskiej i Zarządu Miasta i Gminy dotyczących mieszkańców i tereniu osiedla,

3) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla w zakresie: budownictwa mieszkaniowego, handlu, usług, oświaty, wypoczynku,

4) przedstawianie Radzie Miejskiej do końca lutego każdego roku oceny funkcjonowania na obszarze osiedla administracji rządowej w zakresie obsługi mieszkańców, współpracy z samorządem osiedla, realizacji  inwestycji komunalnych, zarządzania mieniem komunalnym,

5) wspieranie inicjatyw społecznych w osiedlu zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej, handlu i usług,

6) współudział w tworzeniu planu budżetu Gminy w części dotyczącej osiedla. Odpowiednie wnioski należy składać Zarządowi Miasta i Gminy do 15 sierpnia każdego roku,

7) inne sprawy wynikające ze statutu osiedla.

§ 70

1.  Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska.

2.  Zarząd osiedla przedkłada Radzie Miejskiej do końca lutego sprawozdanie z działalności osiedla za poprzedni rok.

     W sprawozdaniu należy umieścić informację o wykorzystaniu mienia komunalnego, którym dysponuje zarząd osiedla, oraz o kosztach jego eksploatacji.

3.  Rada Miejska ma prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania osiedla oraz może uczestniczyć w posiedzeniach organów osiedla.

4.  Zarząd osiedla zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej uchwał organu stanowiącego osiedla w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

R o z d z i a ł  III

ORGANY SOŁECTWA

§ 71

1.  Mieszkańcy sołectwa podejmują decyzje poprzez głosowanie powszechne (referendum) lub za pośrednictwem organów sołectwa oraz za pośrednictwem organów Gminy.

2.  Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

3.  Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, który reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

4.  Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

5.  Kompetencje organów sołectwa określa statut sołectwa.

§ 72

1.  Sołectwo nie posiada własnego budżetu. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy za zasadach określonych w statucie sołectwa.

2.  Organy sołectwa zarządzają mieniem komunalnym, przekazanym przez Gminę i korzystają z niego. Tryb przekazywania mienia oraz zakres zarządu nim określa  odrębna uchwała Rady.

§ 73

Do właściwości zebrania wiejskiego należą wszystkie istotne sprawy dla mieszkańców, a w szczególności:

1.  Wydanie opinii – w części dotyczącej sołectwa – przedstawionych do konsultacji przez Radę projektów uchwał w sprawach planu zagospodarowania przestrzennego, planu budżetu na dany rok i innych uchwał Rady Miejskiej.

2.  Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania mieniem sołectwa, w tym również środkami pieniężnymi przyznanymi sołectwu z budżetu Gminy.

3.  Uchwalanie najpóźniej do 15 sierpnia każdego roku wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radę Miejską i ewentualnego uwzględniania ich  w budżecie Gminy na następny rok.

4.  W przypadku planowania w budżecie Gminy wydatków na sołectwa związanych z budową urządzeń komunalnych lub budową infrastruktury sołectwa – uchwalenie wysokości dobrowolnych udziałów mieszkańców w budowie tych urządzeń oraz sposobu zbierania środków od mieszkańców lub instytucji i jednostek organizacyjnych, usytuowanych na terenie sołectwa.

§ 74

1.  Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska.

2.  Sołtys przedkłada  Radzie Miejskiej do końca lutego sprawozdanie z działalności sołectwa za poprzedni rok. W sprawozdaniu należy umieścić informację     o wykorzystaniu mienia komunalnego, którym dysponuje sołectwo, oraz o kosztach jego eksploatacji.

3.  Rada Miejska ma prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa oraz może uczestniczyć w posiedzeniach zebrania wiejskiego oraz organów wykonawczych sołectwa.

4.  Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej uchwał zebrania wiejskiego sołectwa, w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.

C z ę ś ć  V

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA REFERENDUM

§ 75

1.  Referendum może być przeprowadzane we wszystkich sprawach ważnych dla Gminy.

2.  Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

C z ę ś ć  VI

MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA

R o z d z i a ł  I

MIENIE KOMUNALNE

§ 76

1.  Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

2.  Mieniem komunalnym zarządzają organy Gminy bądź inne powołane przez nie podmioty, którym zostało ono przekazane do realizacji do zadań własnych Gminy.

3.  Mieniem pozostającym w zarządzie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dysponują jednoosobowo kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu.

R o z d z i a ł  II

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 77

1.  Gmina prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie swojego budżetu.

2.  Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

§ 78

1.  Projekt budżetu przygotowuje Zarząd.

2.  Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Zarząd przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3.  Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

4.  Za prawidłową gospodarkę Gminy odpowiada Zarząd.

5.  Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

§ 79

Rada określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość niezbędnych materiałów informacyjnych.

§ 80

Zarząd ma prawo do dokonywania zmian w budżecie Gminy w zakresie ustalonym przez Radę i w granicach określonych przepisami prawa, z wyjątkiem przeniesienia wydatków między działami.

C z ę ś ć  VII

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 81

Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta i Gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

1) wyboru – Burmistrz, Zastępca Burmistrza,

2) mianowania – kierownicy wydziałów Urzędu i innych jednostek organizacyjnych.

C z ę ś ć  VIII

ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW

I KORZYSTANIA Z NICH

§ 82

1.  Dokumenty dotyczące działalności Gminy określone w przepisie art. 11b ustawy, nieobjęte ochroną na podstawie odrębnych przepisów, a także dokumenty z obrad Rady, których jawność nie została wyłączona, są udostępniane przez pracownika Biura Rady lub Sekretarza Gminy w siedzibie Urzędu Gminy.

2.  Udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, obejmuje prawo dokonywania odpisów, wypisów, notatek oraz ich kopiowania na koszt własny.

3.  Uprawnienie, o którym mowa w ustępach poprzedzających, nie dotyczy decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć wydanych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji.

C z ę ś ć  IX

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 83

Przepis § 13 i § 15 ust. 1 nie ma zastosowania do członków komisji Rady powołanych przed datą wejścia w życie niniejszego statutu.

 § 84

Statut Gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 

 

Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Strzelin (poz. 1572)

Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Strzelin (poz. 1572)

 

Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Strzelin (poz. 1572)

 Regulamin Komisji Rewizyjnej

§ 1

Komisja Rewizyjna realizuje funkcję kontrolną Rady Miejskiej.

§ 2

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony przez Radę, a poza planem kontroli – na podstawie odrębnej uchwały Rady.

§ 3

1.  Komisja Rewizyjna, dokonując kontroli, bada w szczególności gospodarkę finansową, stosując kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.

2.  Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego.

§ 4

1.  Kontrola objęta rocznym planem kontroli jest przeprowadzana na podstawie rocznego planu kontroli. W takim przypadku zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2.  W przypadku kontroli nieobjętej rocznym planem kontroli upoważnienie do jej przeprowadzenia podpisuje Przewodniczący Rady na podstawie odrębnej uchwały Rady.

3.  Upoważnienie określone w ust. 1 i 2 określa:

1) podmiot kontrolowany,

2) przedmiot, zakres, sposób kontroli,

3) termin jej przeprowadzenia,

4) skład zespołu kontrolującego.

§ 5

Przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem czynności kontrolnych komisja zawiadamia o tym kierownika jednostki kontrolowanej.

§ 6

Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

§ 7

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. Działalność komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy.

§ 8

1.  W związku z przeprowadzaną kontrolą komisja ma prawo:

1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostek kontrolowanych,

2) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań, wyników kontroli wyspecjalizowanych organów kontroli i nadzoru (NIK, Regionalna Izba Obrachunkowa, inne organy kontroli) oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce organizacyjnej związanych z jej działalnością, z wyjątkiem danych objętych tajemnicą wynikającą z ustaw szczególnych.

2.  Komisja zobowiązana jest do zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów przekazanych do kontroli.

3.  Osoby kontrolujące podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

§ 9

1.  Po zakończeniu kontroli w terminie do 7 dni odbywa się wspólne posiedzenie zespołu kontrolującego z udziałem przełożonego osoby (lub jednostki) kontrolowanej. Podczas posiedzenia zespół kontrolujący przedstawia wstępne wyniki i wnioski pokontrolne, a podmiot kontrolowany może się do nich ustosunkować ustnie lub na piśmie.

2.  Ostateczne wnioski i wyniki kontroli zespół kontrolujący przedstawia po wysłuchaniu kontrolowanego w protokole pokontrolnym.

§ 10

1.  Z przebiegu kontroli komisja w ciągu 7 dni od odbycia spotkania, o którym mowa w § 9 ust. 1, sporządza protokół, w którym:

1) powołuje fakty stanowiące podstawę oceny działalności kontrolowanej jednostki organizacyjnej w badanym okresie,

2) wskazuje konkretne nieprawidłowości i uchybienia, ich przyczyny i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne,

3) protokół powinien być zakończony wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.

2.  Protokół podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

3.  W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę kontrolującą, osoby te zobowiązane są w terminie 5 dni od daty odmowy do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

4.  Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, składa się na ręce Przewodniczącego komisji. Jeżeli podpisa-nia protokołu odmówi Przewodniczący komisji, składa on wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady.

5.  Po jednym egzemplarzu protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, Zarząd Miasta i Gminy, Komisja Rewizyjna oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

6.  Kierownik kontrolowanej jednostki może w ciągu 14 dni od otrzymania protokółu z kontroli zgłosić pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia  odnoszące się do zawartych w protokole ustaleń, wniosków i zaleceń pokontrolnych do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Stanowią one załącznik do protokołu.

§ 11

Po każdej przeprowadzonej kontroli Przewodniczący komisji sporządza zwięzłą informację o jej wynikach i przedstawia ją Przewodniczącemu Rady.

Protokół pokontrolny stanowi integralną część informacji.

§ 12

W terminie do 31 stycznia każdego roku komisja składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, a także przedstawia do zatwierdzenia plan kontroli na rok bieżący.

Załącznik nr 4 do Statutu Gminy Strzelin (poz. 1572)

 

REGULAMIN  PRACY

ZARZĄDU MIASTA I GMINY

W STRZELINIE

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Zarządu określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu, w tym zasady wykonywania uchwał Rady oraz podejmowania uchwał przez Zarząd.

§ 2

1.  Zarząd jako organ wykonawczy Gminy Strzelin działa z zachowaniem zasady kolegialności.

2.  Ograniczenia kolegialności w działaniach Zarządu dopuszczalne są jedynie w przypadkach określonych w ustawach.

II. Organizacja wewnętrzna Zarządu

§ 3

W skład Zarządu wchodzą:

1) Burmistrz, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu,

2) jego Zastępca,

3) trzech członków.

§ 4

1.  Do zadań Burmistrza jako przewodniczącego Zarządu należy:

1) organizowanie pracy Zarządu,

2) przewodniczenie obradom Zarządu,

3) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz oraz wobec Rady.

2.  Organizowanie pracy Zarządu obejmuje:

1) przygotowywanie spraw i wniosków pod obrady Zarządu,

2) określanie czasu i miejsca posiedzeń Zarządu,

3) dostarczanie członkom Zarządu materiałów dotyczących spraw i wniosków, które będą przedmiotem obrad, o ile zachodzi taka potrzeba ze względu na złożoność rozstrzyganych spraw,

4) zapewnianie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeń Zarządu.

3.  Przewodniczenie obradom obejmuje:

1) referowanie spraw i wniosków przedkładanych pod obrady Zarządu lub wyznaczanie innych członków Zarządu, a także upoważnionych osób do zreferowania tych spraw,

2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi sprawami lub wnioskami omawianymi na posiedzeniach,

3) ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji,

4) zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami.

4.  Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz obejmuje:

1) przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu,

2) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu,

3) reprezentowanie Zarządu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa lub uchwał Rady albo Zarządu nie wynika nic innego.

§ 5

Do obowiązków Zastępcy Burmistrza należy podejmowanie czynności określonych w § 4 w przypadku nieobecności Burmistrza.

§ 6

Burmistrz określa szczegółowy zakres zadań swojego Zastępcy i pozostałych członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy.

§ 7

Do obowiązków członka Zarządu należy:

1) udział w posiedzeniach Zarządu,

2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,

3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Strzelin na podstawie imiennych upoważnień, wynikających z uchwał Zarządu,

4) przygotowywanie materiału na posiedzenia Zarządu, stosownie do zakresu zadań,

5) realizacja zadań powierzonych przez Zarząd.

III. Tryb pracy Zarządu

§ 8

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 9

Posiedzenia Zarządu zwołuje Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.

§ 10

Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu musi być skuteczne i zawierać informację o czasie obrad i przewidywanym porządku obrad.

§ 11

1.  W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:

1) Burmistrz jako Przewodniczący Zarządu,

2) Zastępca Burmistrza,

3) pozostali członkowie Zarządu,

4) Sekretarz Gminy i Skarbnik  Gminy.

2.  Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zobowiązani:

1) radca prawny Urzędu Miasta i Gminy,

2) inni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy właściwi ze względu na przedmiot obrad,

3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych właściwi ze względu na przedmiot obrad.

3.  Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, a w szczególności radni.

§ 12

Przewodniczący Rady Miejskiej może uczestniczyć w pracach Zarządu.

§ 13

1.  W sprawach związanych z oświadczeniem woli w zakresie zarządu mieniem Gminy stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

2.  Burmistrz, jego Zastępca oraz członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu określonych czynności należących do kompetencji Zarządu, z wyłączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć oraz czynności, o których mowa w ust. 1.

3.  Osoby, o których mowa w ust. 2, przedkładają Zarządowi sprawozdanie z wykonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 14

Z posiedzeń Zarządu sporządzone są protokoły numerowane w ciągu kadencji cyframi arabskimi łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

§ 15

1.  W protokołach z posiedzeń Zarządu podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu.

2.  Postanowienie ust. 1 nie dotyczy uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

§ 16

1.  Protokół z posiedzenia Zarządu powinien oddawać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza podjęte przez Zarząd uchwały, decyzje, postanowienia i rozstrzygnięcia (ustalenia).

2.  Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w danym posiedzeniu Zarządu oraz protokolant.

3.  Protokół z posiedzenia podlega przyjęciu i podpisaniu na następnym posiedzeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu, protokół może być podpisany w innym wyznaczonym terminie.

IV. Rozstrzyganie

§ 17

1.  Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikających z ustaw oraz przepisów prawa wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych.

2.  Oprócz uchwał, Zarząd może podejmować inne rozstrzygnięcia (ustalenia) zawierające w szczególności opinie, oceny i stanowiska Zarządu.

3.  Uchwały są wyodrębnione z protokołu i numerowane w ciągu kadencji cyframi arabskimi łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

§ 18

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu, Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom wydziałów Urzędu Miasta i Gminy.

§ 19

1.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

2.  Każdy członek Zarządu głosuje według własnego przekonania. W każdym przypadku przysługuje mu prawo zgłaszania zdania odrębnego do protokołu.

§ 20

1.  O ile ustawy nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu podpisuje Burmistrz jako Przewodniczący Zarządu.

2.  Decyzje wydawane przez Zarząd w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Burmistrz. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.

§ 21

1.  Zarząd prowadzi  rejestr podjętych uchwał.

2.  Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny.

3.  Postanowienie ust. 2 nie dotyczy tych uchwał, których ujawnianiu sprzeciwiają się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych, o zachowaniu tajemnicy podatkowej, o ochronie dóbr osobistych i o udostępnianiu akt dotyczących postępowań prowadzonych w trybie określonym w kpa.

 

V. Zasady wykonywania uchwał Rady

§ 22

O sposobie wykonania uchwał Rady rozstrzyga Zarząd, o ile Rada sama nie określiła zasad wykonania swej uchwały.

§ 23

Określenie przez Zarząd sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności:

 

1) ustalenie terminu wykonania uchwały,

2) określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały,

3) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.

§ 24

Zarząd składa Radzie na każdej sesji informacje ze swojej pracy w okresie między sesjami. Informacja może być złożona w formie ustnej.