1570

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LEŚNA

z dnia 28 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/228/96 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Leśna uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W uchwale nr XXXIV/228/96 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego Nr 27, poz. 47 z dnia 15.07.1996 r., zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Gminy Leśna: nr XLIII/312/97 z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/ /228/96 z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna, nr III/14/98 z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Leśna, nr XXII/180/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Leśna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Leśna nr XXXIV/228/96 z dnia 31 maja 1996 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.  W Statucie Gminy Leśna, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXIV/228/96 Rady Miejskiej Gminy Leśna, w § 15 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

1) „6. Posiedzenia komisji rady są jawne w zakresie w jakim nie rozpatrują spraw objętych ustawami o ochronie danych osobowych lub informacji niejawnych”.

2) „7. Informacje o terminach posiedzeń i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej na 3 dni przed posiedzeniem, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy”.

2.  W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Leśna zatytułowanym „Regulamin Rady Miejskiej Gminy Leśna” dodaje się nowy Rozdział IX w brzmieniu:

„Rozdział IX – Zasady dostępu do dokumentów i sposób korzystania z nich.

§ 47

1.  Gmina zapewnia obywatelom na ich pisemny wniosek dostęp i korzystanie z dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez orany gminy i komisje rady.


 

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje przewodniczący organu lub komisji, w terminie 14 dni od jego wpływu do Urzędu Gminy.

3.  Odmowa udostępnienia dokumentu podlega zaskarżeniu w trybie właściwym dla postępowania w sprawach skarg, określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

4.  Nie podlegają udostępnieniu obywatelom, w tym radnym, dokumenty, protokoły organów gminy i komisji, które w swej treści zawierają informacje objęte ochroną ustawową, a w szczególności informacje niejawne, dane osobowe, tajemnicę skarbową, handlową, o pomocy społecznej lub informacje, których ujawnienie mogłoby spowodować naruszenie dóbr osobistych.

5.  Jeżeli z przyczyn określonych w ust. 4 nie mogą zostać udostępnione dokumenty w całości obywatelowi, w tym radnemu, może zostać udostępniony uwierzytelniony przez przewodniczącego organu gminy lub komisji rady albo sekretarza gminy wyciąg z dokumentu, zawierający informacje wynikające z wniosku.

6.  Każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz sporządzania notatek i odpisów. Z udostępnianych dokumentów nie sporządza się kserokopii.

7.  Zainteresowani mają prawo żądania uwierzytelniania sporządzanych przez siebie odpisów z dokumentów. Uwierzytelnianie sporządzonych odpisów następuje odpłatnie według stawek ustalonych zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

8.  Dokumenty udostępniane będą do przeglądania i zaznajamiania się:

a) w biurze Rady Miejskiej Gminy Leśna w zakresie właściwości Rady i jej komisji, w każdy piątek tygodnia w obecności pracownika,

b) w biurze Zarządu Miasta i Gminy Leśna w zakresie właściwości Zarządu, w każdy piątek tygodnia w obecności pracownika,

c)  w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego organu gminy lub komisji, dokumenty mogą być udostępniane w innych terminach.

9.  Zabronione jest wypożyczanie dokumentów oraz protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji i korzystanie z nich poza obiektami Urzędu Gminy”.

§ 2

Dotychczasowy Rozdział IX otrzymuje nowe oznaczenie – „Rozdział X”, a dotychczasowy § 47 otrzymuje oznaczenie – „§ 48”.

§ 3

W załączniku nr 6 do Statutu Gminy Leśna zatytułowanym „Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Leśna” wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, ul. Świerczewskiego nr 5a”,

2) w pkt 9 skreśla się wyrazy „ul. Strzelecka 13”,

3) skreśla się pkt 12, a dotychczasowe pkt 13, 14 i 15 oznacza się jako pkt „12”, „13” i „14”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Leśna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                             PRZEWODNICZĄCA

                                          RADY MIEJSKIEJ GMINY

                                            IRENA BIENKIEWICZ