1565

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU

z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. T. Kościuszki

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XXVII/150/2000 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. T. Kościuszki.

2.  Ustalenia planu stanowią:

1) niniejsza uchwała,

2) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

R o z d z i a ł  I

Przepisy ogólne

§ 2

1.  Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Polanicy Zdroju jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie gospodarki przestrzennej i stanowi podstawę do ustalenia dla tego terenu warunków zabudowy i zagospodarowania. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z ustaleniami planu są nieważne.

2.  Dla terenu objętego uchwalonym miejscowym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój zatwierdzonego uchwałą nr 101/ /XVIII/92 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 kwietnia 1992 r.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

2) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługą związaną z funkcją turystyczno-rekreacyjną w Polanicy Zdroju przy ulicy T. Kościuszki,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis  planu  przedstawiony  na  mapie  sytuacyjno--wysokościowej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

5) terenie – należy przez to rozumieć teren w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu,

6) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku planu,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części terenu określonego w punkcie 3.6, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne.

§ 4

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren położony w Polanicy Zdroju przy ul. T. Kościuszki – działka nr 354/1, obręb Nowy Wielisław. Teren ten określa rysunek planu.

§ 5

1.  Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne:

1.1)   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługą nieuciążliwą związaną z funkcją turystyczno-rekreacyjną, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U,

1.2)   teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem KZt.

§ 6

Zakres ustaleń planu obejmuje:

1) granice opracowania planu,

2) przeznaczenie terenu,

3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) zasady obsługi komunikacji,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, nieprzekraczalne linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6) zasady kształtowania zieleni,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

8) szczegółowe warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi.

R o z d z i a ł  II

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania

zabudowy

§ 7

MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1.1.   Ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jako przeznaczenie dopuszczalne – usługę nieuciążliwą związaną z funkcją turystyczno-rekreacyjną.

1.2.   Granice projektowanej działki określa rysunek planu.

1.3.   Nieprzekraczalną linię zabudowy określa rysunek planu – 20 m od krawędzi jezdni.

1.4.   Orientacyjne usytuowanie projektowanej zabudowy jednorodzinnej określa rysunek planu. Budynek wolno stojący z wbudowaną usługą.

1.5.   Wysokość zabudowy 11 kondygnacji nadziemnej z poddaszem mieszkalnym z możliwością podpiwniczenia do wysokości 1 m nad poziom terenu.

1.6.   Dach stromy o połaciach nachylonych pod takim samym kątem i kalenicy symetrycznej w stosunku  do  rzutu.  Nachylenie  połaci   dachowej 36–45o.

1.7.   Projektowane obiekty dostosować do charakteru i wielkości sąsiadującej zabudowy z uwzględnieniem elementów regionalnych.

1.8.   Usługę oraz garaż projektować jako wbudowane w budynek lub powiązane kubaturowo z architekturą budynku. Całość ma stanowić jedną kubaturę.

1.9.   Maksymalny wskaźnik zabudowy działki do 30%.

1.10. Dojazd i dojście do działki od ulicy T. Kościuszki,

1.11. Na działkach przewidzieć zieleń ozdobną niską i średniowysoką.

1.12. Pojemnik na odpady bytowe należy zlokalizować w granicy działki.

§ 8

Zasady obsługi komunikacyjnej terenu

1.  Wjazd do projektowanego budynku jednorodzinnego od ul. T. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 relacji Polanica Zdrój – Bystrzyca Kłodzka. Miejsce i kierunek włączenia pokazano na rysunku planu.

1.1. Droga wojewódzka KZt 388:

   linie rozgraniczające drogi – 30 m,

   szerokość jezdni – 7 m,

   nieprzekraczalne linie zabudowy – 20 m od krawędzi jezdni.

§ 9

Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu

1.  W zakresie zaopatrzenia w wodę – z miejskiego wodociągu komunalnego O 100 w ciągu ulicy T. Kościuszki.

2.  Odprowadzenie ścieków sanitarnych do lokalnej oczyszczalni ścieków położonej na terenie własnym inwestora. Docelowo do projektowanego kolektora w ulicy T. Kościuszki.

3.  W zakresie odprowadzania wód deszczowych – do przydrożnego rowu melioracyjnego wzdłuż ul. T. Kościuszki.

4.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej oznaczonej na rysunku planu – EE na warunkach określonych przez właściciela sieci.

5.  W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną z lokalnych ujęć źródeł przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych takich jak: paliwa płynne lub elektryczne o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. Zakaz stosowania kotłowni węglowych.

6.  Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

7.  W granicach opracowania przebiega doziemny kabel telekomunikacyjny TT oznaczony na rysunku planu. Zabudowa i zagospodarowanie działki nie koliduje z istniejącym doziemnym kablem telefonicznym.

§ 10

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Teren objęty miejscowym planem leży w granicach strefy „C” ochrony uzdrowiska Polanica Zdrój.

1.  Realizacja projektowanego budynku nie może naruszać zasad ochrony środowiska naturalnego, obowiązującego dla tego chronionego obszaru, ani pogorszyć lub uszczuplić jego zasobów i walorów.

2.  Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:

   drogę dojazdową i ciągi piesze wykonać jako utwardzone,

   gospodarkę wodno-ściekową należy rozwiązać kompleksowo w sposób określony w § 9,

   gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w § 9,

   bezwzględnie zachować istniejący w obrębie działki starodrzew,

   działkę zagospodarować zielenią rekreacyjną i ozdobną, niską i średniowysoką,

   na odpady stałe przewidzieć kontenerowe zbiorniki odpadów.

R o z d z i a ł  III

Przepisy końcowe

§ 11

Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości

Konsekwencją uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wzrost wartości nieruchomości w granicach opracowania planu.

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednorazowa opłata pobierana będzie w przypadku zbywania nieruchomości przez właściciela.

§ 12

Ustalenia końcowe

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta w Polanicy Zdroju.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na tablicach ogłoszeń Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                  PRZEWODNICZĄCY
                                                     RADY MIEJSKIEJ
                                                   TOMASZ LIPIŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lipca 2001 r. (poz. 1565)