1562

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/220/00 z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Świdnicy

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.); art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/ /220/00 z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Świdnicy, Rada Miejska w Świdnicy uchwala, co następuje:

 


 

§ 1

Paragraf 2 uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/220/00 z dnia 19 maja 2000 roku otrzymuje brzmienie:

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (w zł)

Lp.

Nazwa zadania

2000 r.

2001 r.

2002 r.

  1

budowa ulicy Przemysłowej

1.000.000

1.600.000

  2

budowa ulicy Towarowej

3.500.000

  3

budowa ulicy Słowiańskiej

   500.000

1.350.000

  4

budowa ulicy Stęczyńskiego

1.500.000

3.000.000

  5

budowa budynku mieszkalnego

3.200.000

  6

budowa infrastruktury technicznej na obszarach przeznaczonych na działalność produkcyjno-usłu-gową

 

 

 

 

 

 

1.000.000

  7

blok śródrynkowy – teatr

1.000.000

3.000.000

2.000.000

  8

adaptacja  budynku  przy  ul.  Franciszkańskiej  na

bibliotekę miejską

 

 

1.500.000

 

1.500.000

  9

budowa nawierzchni ulic: Sadowa, Łąkowa i Nasypowa

 

 

1.350.000

 

 

R a z e m

2.500.000

13.500.000

11.000.000

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Świdnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                                                                             WICEPRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                     RADY MIEJSKIEJ

                                                                                                                     HENRYK RATAJ