1561

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/210/96 Rady Miejskiej w Polkowicach z   dnia  14  listopada  1996  r.   w   sprawie   zwolnienia   od   podatku  od nieruchomości

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444 i Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600 i Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780 i Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115) uchwala się, co następuje:

 

 

 


§ 1

Uchyla się uchwałę nr XXII/210/96 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Polkowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

IRENEUSZ TRACZYK