1487

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA

z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:

§ 1

Obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 12/98 Zarządu Gminy Ruja z dnia 4 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w gminie Ruja dla wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 11 października 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 26, poz. 228 z 1998 r.).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Ruja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
ALICJA JAŚKIEWICZ

Załącznik do uchwały Rady Gminy Ruja z dnia 20 czerwca 2001 r. (poz. 1487)

Obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych – Gmina Ruja

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1

Komorniki, Rogoźnik, Wągrodno

Szkoła Podstawowa

w Wągrodnie

2

Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Lasowice, Polanka, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza

Gimnazjum w Rui