1486

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA

z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej “Prząśnik” w Brenniku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2001 roku tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej “Prząśnik” w Brenniku o numerze, granicy i siedzibie obwodowej komisji wyborczej jak niżej:

Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

3

Dom Pomocy Społecznej “Prząśnik”

w Brenniku

Dom Pomocy Społecznej “Prząśnik”

w Brenniku

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Ruja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
ALICJA JAŚKIEWICZ