1481

UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH

z dnia 11 maja 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dolesień terenów działek nr 241/287, 243/285, 268/258, 282/251 i 305/267, obręb Miłogostowice, oraz nr 663/162, obręb Szczytniki n/Kaczawą

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 104, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, oraz z 1999 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i Nr 14, poz. 124), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 oraz z 1997 r. Nr 60, poz. 370 i Nr 80, poz. 505) w związku z uchwałą nr IX/64/99 Rady Gminy w Kunicach z dnia 5 maja 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 241/287, 243/285, 268/258, 282/251 i 305/267 położonych w obrębie Miłogostowice oraz nr 663/162, obręb Szczytniki n/Kaczawą, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 241/287, 243/285, 268/258, 282/251 i 305/267, obręb Miłogostowice, oraz nr 663/162, obręb Szczytniki n/Kaczawą.

2. Ustalenia planu stanowią:

1) niniejsza uchwała,

2) rysunki planów w skali 1:10 000, stanowiące załączniki 1 i 2, oraz w skali 1:5000, stanowiące załączniki 1.1., 1.2., 1.3. i 2.1. do uchwały.

R o z d z i a ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały,

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

4) terenie – należy przez to rozumieć teren o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju, wyznaczony liniami rozgraniczającymi,

5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, które rozgraniczają tereny o różnych zasadach zagospodarowania,

6) celach publicznych – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu pod realizację terenów zielonych ogólnodostępnych,

7) gospodarce leśnej – należy przez to rozumieć działalność leśną w zakresie urządzenia ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększenia zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania (z wyjątkiem skupu) drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu,

8) uproszczonym planie urządzania lasu – należy przez to rozumieć plan opracowany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej,

9) drodze leśnej – należy przez to rozumieć drogę położoną w lasach niebędącą drogą publiczną, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,

10) programie ochrony przyrody – należy przez to rozumieć część planu urządzenia lasu zawierającą kompleksowy opis stanu przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji, obejmującą zasięg terytorialny nadleśnictwa,

11) ochronie gruntów leśnych – należy przez to rozumieć ograniczenie przeznaczenia ich na cele nieleśne; zapobieganie procesom degradacji i dewastacji; przywracanie i poprawianie wartości użytkowej oraz zapobieganie obniżeniu ich produkcyjności.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren obejmujący części działek nr 241/287, 243/285, 268/258, 282/251 i  305/267 o łącznej pow. 18,27 położonych w obrębie Miłogostowice oraz nr 663/162 o łącznej pow. 2,33 ha położonej w obrębie Szczytniki n/Kaczawą.

2. Zakres ustaleń planu obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania,

2) lokalne warunki, zasady i standardy urządzania terenu,

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym wynikające z programów ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony gruntów leśnych.

R o z d z i a ł II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 4

Ustalenia dla terenu oznaczonych:

– 1 ZL (załączniki 1 i 1.1. do niniejszej uchwały) dotyczą działki nr 241/287 oddz. 287 “b” o pow. 3,20 ha i oddz. 287 “j” o pow. 0,92 ha położonej w obrębie Miłogostowice,

– 2 ZL (załączniki 1 i 1.1. do niniejszej uchwały) dotyczą działki nr 243/285 oddz. 285 “a” o pow. 3,02 ha położonej w obrębie Miłogostowice,

– 3 ZL (załączniki 1 i 1.2. do niniejszej uchwały) dotyczą działki nr 268/258 oddz. 258 “m” o pow. 4,63 ha położonej w obrębie Miłogostowice,

– 4 ZL (załączniki 1 i 1.3. do niniejszej uchwały) dotyczą działki nr 282/251 oddz. 251 “l” o pow. 3,21 ha i oddz. 251 “o” o pow. 0,90 ha położonej w obrębie Miłogostowice,

– 5 ZL (załączniki 1 i 1.2. do niniejszej uchwały) dotyczą działki nr 305/267 oddz. 267 “b” o pow. 2,39 ha położonej w obrębie Miłogostowice,

– 6 ZL (załączniki 2 i 2.1. do niniejszej uchwały) dotyczą działki nr 663/162 oddz. 162 “i” o pow. 1,09 ha i oddz. 162 “k” o pow. 0,43 ha położonej w obrębie Szczytniki n/Kaczawą,

1) przeznaczenie podstawowe – ww. łącznie 20,6 ha gruntów rolnych stanowiących enklawy i podenklawy leśne przeznacza się do zalesień,

2) charakterystyka zalesień – stosownie do warunków siedliskowych,

3) zasady gospodarowania – gospodarka leśna na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu,

4) obsługa komunikacyjna – z dróg leśnych,

5) dolesienie – pas terenu pod linią EN 20 kV o szerokości 14 m – pozostawić wolny lub przeznaczyć na uprawę choinek do wysokości zgodnej z przepisami.

R o z d z i a ł III

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 5

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały zachowują one obecne użytkowanie.

§ 6

Dla terenu określonego w § 1:

1) gospodarka gruntami będzie prowadzona na zasadach określonych przepisami szczególnymi,

2) ustala się 30% stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

3) roszczenia finansowe wobec Gminy, które mogą wynikać z ustaleń uchwalonego planu, podlegają realizacji nie wcześniej niż w następnym roku budżetowym, po jej wejściu w życie.

§ 7

1. Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Z dniem wejścia planu w życie wygasają wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 8

Dla terenu określonego w § 1 tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XV/77/91 Rady Gminy w Kunicach z dnia 7 listopada 1991 r. (Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 22, poz. 145).

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Kunice.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
JANINA WĄGRODNA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 1481)

 

Załącznik nr 1.1. do uchwały Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 1481)

 

Załącznik nr 1.2. do uchwały Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 1481)

Załącznik nr 1.3. do uchwały Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 1481)

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 1481)

Załącznik nr 2.1. do uchwały Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 1481)