1476

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY ZDROJU

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska
Kudowy Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kudowa Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANNA NOROWSKA-KIECA