1475

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 12 i 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) Rada Miejska w Kudowie Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla miasta Kudowy Zdroju liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia:

– poza miejscem sprzedaży w ilości nieprzekraczającej 50 punktów;

– w miejscu sprzedaży w ilości nieprzekraczającej 50 punktów.

§ 2

Warunki sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVII/182/97 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 1 marca 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kudowa Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANNA NOROWSKA-KIECA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. (poz. 1475)

Warunki sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Kudowy Zdroju

1. Sprzedaż detaliczna i gastronomiczna napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.

2. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się:

a) w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych;

b) na wydzielonych stoiskach w innych placówkach handlowych.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży prowadzi się w placówkach gastronomicznych.

4. W miejscach, gdzie prowadzona jest hurtowa sprzedaż napojów alkoholowych, dopuszcza się sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży pod warunkiem wydzielenia odrębnego stoiska w postaci ścianek działowych (trwałych lub nietrwałych) z odrębną ladą, regałami. Obowiązkowe jest również umieszczenie na stoisku wywieszki o sprzedaży detalicznej.

5. Placówki gastronomiczne i punkty gastronomiczne prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia na miejscu winny:

a) odpowiadać obowiązującym wymogom sanitarnym, w tym posiadać WC dla konsumentów;

b) posiadać odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wygodną konsumpcję.

6. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych w czasie rozgrywek zawodów sportowych, z wyjątkiem piwa.

7. Podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do umieszczania w widocznym miejscu:

a) informacji o szkodliwości alkoholu;

b) informacji o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym;

c) wywieszki, z aktualnie ważnym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych;

d) tabliczki o dniach i godzinach otwarcia placówki.

8. Podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży zobowiązany jest do:

a) wnoszenia co roku do kasy Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 11.1 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w podstawie prawnej uchwały;

b) przedkładania pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w roku poprzednim zgodnie z art. 11.1 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

9. Placówki handlowe i gastronomiczne winny przestrzegać przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunków zdrowotnych żywności i żywienia, warunków zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów, oznakowania towarów.