1470

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotym Stoku postanawia:

§ 1

Ustalić liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) na terenie miasta i gminy Złoty Stok:

1. Do spożycia poza miejscem sprzedaży:

a) pow. 4,5% do 18% – 19 punktów

b) pow. 18% – 10 punktów

2. Do spożycia w miejscu sprzedaży:

a) pow. 4,5% do 18% – 10 punktów

b) pow. 18% – 10 punktów

§ 2

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej:

1) nr XXV/134/97 z dnia 11 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia ilości punktów, zasad lokalizacji
i warunków sprzedaży napoi alkoholowych na terenie miasta i gminy Złoty Stok,

2) nr XV/97/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXV/134/97 z dnia 11 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia ilości punktów, zasad lokalizacji i warunków sprzedaży napoi alkoholowych na terenie miasta i gminy Złoty Stok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ KOŚCIÓŁEK