1469

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LEŚNA

z dnia 28 sierpnia 2001 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 i 34 ust. 5, i art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 r. z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała swym zakresem obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane dalej “usługami”, z wyłączeniem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej.

§ 2

1. Usługi przyznawane są w drodze decyzji kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej, w której określa się wysokości odpłatności albo przyznaje się to świadczenie nieodpłatnie.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest:

a) osobom samotnym, które z określonych przyczyn (wieku, choroby) wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione;

b) osobom wymagającym pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić;

c) osobom wymagającym opieki higienicznej i pielęgnacyjnej;

d) osobom, którym stan zdrowia lub inne przyczyny uniemożliwiają kontakt z otoczeniem;

e) osobom wymagającym rehabilitacji ruchowej lub wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego.

§ 3

Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi:

– wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do niniejszej uchwały od zleceniodawcy, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza wysokość, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

§ 4

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:

a) zdarzenia losowe;

b) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług przez świadczeniobiorcę lub gdy w rodzinie świadczeniobiorcy więcej niż jedna osoba korzysta z usługi;

c) konieczność ponoszenia przez świadczeniobiorcę opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w ośrodku wsparcia lub innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub leczniczo-opiekuńczych;

osoba zainteresowana może na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego być na czas określony częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności.

2. Zwolnień z odpłatności można dokonać:

a) w przypadkach opisanych w ust. 1 pkt a i b do 50% należnej kwoty,

b) w przypadku opisanym w ust. 1 pkt c do 100% należnej kwoty.

3. Decyzję o zwolnieniu z odpłatności podejmuje kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej po zbadaniu sytuacji zainteresowanego i jego rodziny.

§ 5

Odpłatność za usługi wnoszona jest do Banku Spółdzielczego w Leśnej do 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez usługobiorcę.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta i Gminy Leśna.

§ 7

Tracą moc uchwały:

– nr XXXVIII/281/96 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 6 listopada 1996 r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze,

– nr LII/380/97 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi specjalistyczne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

– nr LIX/437/98 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/380/97 z dnia 25 września 1997 r. dotyczącej szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi specjalistyczne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

– nr XXIV/1991/2000 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/96 z 6 listopada 1996 r. dotyczącej zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ GMINY
IRENA BIENKIEWICZ

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2001 r. (poz. 1469)

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Procent dochodu ustalonego zgodnie

z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona

od ceny usługi

Osoba samotna

Osoba w rodzinie

posiadającej dzieci

zobowiązane do

alimentacji

powyżej 100 do 150

7

40

powyżej 150 do 200

15

60

powyżej 200 do 300

35

100

powyżej 300 do 400

55

100

powyżej 400 do 500

100

100

powyżej 500

100

100

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Procent dochodu ustalonego zgodnie

z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona

od ceny usługi

Osoba samotna

Osoba w rodzinie

posiadającej dzieci

zobowiązane do

alimentacji

powyżej 100 do 150

5

10

powyżej 150 do 200

10

20

powyżej 200 do 300

20

35

powyżej 300 do 400

40

45

powyżej 400 do 500

80

85

powyżej 500

100

100