1465

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 30 maja 2001 r.

w sprawie trybu przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznawanie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Radkowie.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW BOŻEK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 maja 2001 r. (poz. 1465)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które w dalszej części zwane są podmiotami, mogą otrzymać dotację z budżetu gminy na realizację zadań gminy Radków w rozumieniu przepisów o samorządzie gminnym.

2. W szczególności dotacje mogą być przyznane na zadania z zakresu:

– oświaty, kultury i sztuki,

– ochrony środowiska, porządku publicznego i bezpieczeństwa,

– sportu, turystyki, rekreacji i promocji gminy,

– pomocy społecznej, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom społecznym,

– ochrony dziedzictwa narodowego,

– wspierania zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu.

II. WNIOSKI I UMOWA

1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje Zarząd Miejski.

2. Wniosek winien być złożony do Zarządu Miejskiego w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

3. Wniosek winien zawierać następujące dane:

a) nazwę podmiotu wnoszącego o dotację, numer rejestru, numer rejestrowy, datę rejestracji,

b) imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot i upoważnionych do podpisania umowy,

c) numer rachunku bankowego i nazwę banku obsługującego podmiot,

d) opis zadania, które ma być dofinansowane, ogólny kosztorys, pokrycie (źródła) wykonania zadania, korzyści dla społeczności lokalnej, harmonogram realizacji oraz sposób przekazania dotacji na realizację danego zadania (jednorazowo, w ratach).

4. Dotacja udzielana jest w oparciu o przyjęty budżet gminy.

5. Odmowa przyznania dotacji ma formę pisemną. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.

6. Udzielenie dotacji z budżetu gminy następuje na podstawie umowy podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz przez Zarząd Miejski.

7. Umowa będzie podpisana na czas określony, nie dłużej niż na okres jednego roku budżetowego.

III. ROZLICZENIE DOTACJI

1. Wyznaczona przez Zarząd Miejski osoba lub osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną i rachunkową dofinansowanego zadania. Z kontroli tej sporządzony jest protokół zawierający ocenę zrealizowanego projektu.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z porozumieniem wydatkowania środków, podlegają one zwrotowi do budżetu gminy wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uruchomienia środków przez budżet gminy.

3. Niezgodne wydatkowanie dotacji, o którym mowa w pkt 2, polega w szczególności na:

a) rozbieżnościach pomiędzy oryginałami faktur i innych dokumentów a przedłożonymi do rozliczenia,

b) niezgodnym z celem określonym we wniosku i zapisanym w umowie wydatkowaniem dotacji,

c) oświadczeniem nieprawdy w załączonych do rozliczenia oświadczeniach.

4. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia zadania, jednak nie później niż do 23 grudnia roku, w którym otrzymał dotację.

5. Do sprawozdania, o którym mowa w pkt 4, podmiot składa oświadczenie, że dotacja została wykorzystana zgodnie z umową i na cele określone w umowie oraz wydatkowanie jej nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Do sprawozdania winny być dołączone kserokopie faktur z adnotacją, że wydatek został pokryty dotacją z budżetu gminy Radków oraz dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie określonych operacji finansowych.