1464

UCHWAŁA RADY POWIATU W WOŁOWIE

z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wołowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W treści statutu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr IV/10/98 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 30 grudnia 1998 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się § 3a, który otrzymuje brzmienie: Powiat posiada herb i flagę ustanowioną przez Radę Powiatu uchwałą nr XI/82/99 z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu (wizerunek herbu i flagi powiatu stanowi zał. nr 2 do statutu).

2. W § 4:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: “Do zakresu działania powiatu, o którym mowa w ust. 1, należy również zapewnienie wykonywania zadań kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.”,

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: “W celu realizacji zadań powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, może również zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu”.

3. Wprowadza się § 6a, który otrzymuje brzmienie:

1) ust. 1. “Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.”,

2) ust. 2. “Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.”,

3) ust. 3. “Dokumenty, o których mowa w ust. 2, gromadzi się w Biurze Rady i Zarządu Powiatu, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie, plac Piastowski 2, i udostępnia się do wglądu zainteresowanym w każdy wtorek i czwartek w godz. 1300–1500.”,

4) ust. 4. “Uchwały podjęte przez organy powiatu udostępniane są zainteresowanym od dnia następnego po ich podjęciu.”,

5) ust. 5. “Protokoły z sesji rady powiatu oraz posiedzeń zarządu powiatu i komisji rady powiatu udostępnia się zainteresowanym od dnia następnego po dniu ich ostatecznego zatwierdzenia przez właściwy organ.”,

6) ust. 6. “Dokumenty zawierające treści objęte ta-jemnicą państwową, służbową, skarbową i handlową albo których ujawnienie narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu.”.

4. W § 7 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: “Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późniejszymi zmianami).”.

5. W § 8:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: “wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,”,

2) dodaje się pkt 8a w brzmieniu: “podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,”,

3) dodaje się pkt 9a w brzmieniu: “podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,”,

4) dodaje się pkt 9b w brzmieniu: “uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,”,

5) dodaje się pkt 9c w brzmieniu: “uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,”,

6) dodaje się pkt 10a w brzmieniu: “podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.”.

6. W § 10:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: “Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.”,

2) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: “Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.”.

7. W § 13 cyfrę 2 zastępuje się cyfrą 3.

8. W § 14 ust. 2 wyrażenie “czterech osób” zastępuje się wyrażeniem “trzech osób”.

9. W § 16:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: “Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.”,

2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: “Powiatową administrację zespoloną stanowią:

1) starostwo powiatowe,

2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,

3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.”.

10. W § 23 cyfrę 3 zastępuje się cyfrą 4.

11. W § 25 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: “powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,”.

12. W § 1 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady”:

1) w ust. 3 skreśla się wyraz “starosty”,

2) skreśla się treść ust. 4,

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: “Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.”,

4) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: “Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady powiatu, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.”.

13. W § 3 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady”:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: “O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad lub co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia
obrad, jeśli jej przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu bądź rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu. Zawiadomienie powinno zawierać:

1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,

2) projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał.”,

2) skreśla się treść ust. 4.

14. W § 7 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady”:

1) ust. 5 pkt 3 uzyskuje brzmienie: “poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt 2, oraz porządek obrad po zmianach; wnioski uznaje się za przyjęte, jeśli uzyskały bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady,”,

2) dodaje się ust. 6a w brzmieniu: “W przypadku zwołania sesji w trybie określonym w § 1 ust. 3 do zmiany porządku obrad sesji stosuje się przepis ust. 5 pkt 3, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.”,

3) dodaje się ust. 6b w brzmieniu: “Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.”.

15. § 8 ust. 3 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady”, otrzymuje brzmienie: “Radni mogą składać interpelacje na piśmie podczas sesji lub w okresie między sesjami.”.

16. W § 9 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady”:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: “Zapytania składa się na piśmie w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.”,

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: “W przypadku zapytań radnych zastosowanie znajdują przepisy § 8.”.

17. W § 17 ust. 3 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady”, wyraz “niezwłocznie” zastępuje się sformułowaniem: “w ciągu 2 dni od ich podjęcia.”.

18. W § 18 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady” dodaje się ust. 3 w brzmieniu: “Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości zarządom gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.”.

19. W § 25 ust. 3 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady”, sformułowanie “dwa razy w roku” zastępuje się sformułowaniem “raz w roku”.

20. § 30 ust. 1 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady”, otrzymuje brzmienie: “W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu.”.

21. W § 36 ust. 6 załącznika “Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady”, sformułowanie “raz na kwartał” zastępuje się sformułowaniem “co najmniej 2 razy w roku oraz na każde żądanie rady.”.

§ 2

Pozostała część statutu utrzymana zostanie bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZDZISŁAW PIETRZAK

Załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Wołowskiego (poz. 1464)

Załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Wołowskiego (poz. 1464)

Załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Wołowskiego (poz. 1464)