1455

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/182/01 z dnia 23 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia ilości punktów, zasad lokalizacji i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Marcinowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zmianami) oraz art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Marcinowice, Rada Gminy Marcinowice uchwala:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały nr XXV/182/01 z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia ilości punktów, zasad lokalizacji i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Marcinowice w następującym brzmieniu:

1. W § 1 ww. uchwały dodaje się zdanie:

"Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

– powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) – 20 punktów."

2. W § 5 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a. Zezwolenie na spożywanie alkoholu na zewnątrz lokalu gastronomicznego, jeżeli nie jest to taras połączony trwale z lokalem, tzw. "ogródki piwne", wydaje się po spełnieniu niżej wymienionych warunków:

– ogrodzony teren, gdzie będą ustawione stoliki,

– maksymalną wielkość powierzchni ustala się na ustawienie 6 stolików,

– jeżeli lokal gastronomiczny znajduje się w jednym budynku, w którym mieści się sklep, powierzchnia wyodrębniona na tzw. "ogródek piwny" nie może być usytuowana wokół tej części budynku, w której znajduje się sklep,

– przedłożenie kserokopii deklaracji podatkowej o zwiększeniu powierzchni lokalu, w którym prowadzona jest działalność o powierzchnię "ogródka piwnego"."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Marcinowice.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ANDRZEJ STAWARSKI