1454

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 5 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Marcinowice uchwalonym uchwałą nr XXVI/193/01 z dnia 30 marca 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale III w § 9 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

“4. 1. Działalność organów Gminy jest jawna, a jej ograniczenie może wynikać wyłącznie z przepisów innych ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji Rady oraz dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Gminy.

3. Szczegółowe zasady dostępu do informacji określa załącznik nr 7 do Statutu Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ANDRZEJ STAWARSKI
 
Załącznik nr 7

Zasady dostępu do informacji o działaniach organów gminy

 1. Informacje z posiedzeń organów Gminy
 1. Terminy sesji podawane są do wiadomości publicznej przez wywieszenie stosownych komunikatów w miejscach publicznych.
 2. Na każdą sesję pisemnie zapraszani są sołtysi wsi, w zaproszeniu podaje się datę, miejsce i porządek obrad sesji.
 3. Informacja o terminach posiedzeń Zarządu Gminy wywieszana jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw.
 4. Terminarz posiedzeń komisji niezwłocznie po ustaleniu wywieszany jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw.
 5. Każdy obywatel może uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Zarządu lub komisji Rady.
 6. Ze względów organizacyjnych zamiar taki powinien być uprzednio zgłoszony prowadzącemu obrady.
 7. W przypadku zakłócenia porządku obrad przewodniczący może usunąć z sali obrad osoby trzecie.
 8. 8.Dopuszcza się utrwalenie całości lub części przebiegu obrad przez osoby trzecie pod warunkiem niezakłócania ich przebiegu.
 1. Udostępnianie dokumentów i informacji osobom zainteresowanym
 1. Udostępnianie dokumentów określonych w § 9 ust. 4 Statutu Gminy obejmuje:
 1. Dokumenty udostępnia Wójt Gminy, który w tym celu:
 1. Osobom korzystającym z dostępu do dokumentów pomoc techniczną i warunki zapewnia właściwy referat Urzędu Gminy, a w przypadku protokołów z sesji, posiedzeń Zarządu Gminy i komisji – Biuro Rady, Zarządu i samorządów wsi.
 2. Udostępnianie dokumentów możliwe jest wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

III. Bieżąca informacja o działaniach organów Gminy publikowana jest w lokalnych środkach masowego przekazu, wywieszana na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz za pośrednictwem, sołtysów poprzez rozplakatowanie w sołectwach.