1453

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 14 sierpnia 2001 r.

o zmianie uchwały nr 51/XI/2000 r. z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stoszowice dodatków do
wynagrodzenia i nagród

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) oraz w powiązaniu z: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), zmienia się uchwałę nr 51/IX/2000 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stoszowice dodatków do wynagrodzenia i naród w ten sposób, że skreśla się część wstępną oraz § 1, 2 i 3 tejże uchwały, które otrzymują brzmienie:

§ 1

Ustala się regulaminy określające zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stoszowice dodatków do wynagrodzenia i nagród:

 1. regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. regulamin określający wysokość stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. regulamin określający wysokość stawek dodatku funkcyjnego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. regulamin określający szczegółowo sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. regulamin określający wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
HENRYK MARCINIAK

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2001 r. (poz. 1453)

 

Regulamin przyznawania dodatku

za wysługę lat dla nauczycieli

 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. U. Nr 39, poz. 455), a w szczególności:

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego oraz za okres urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2001 r. (poz. 1453)

 

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
dla nauczycieli

 

Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości... (Dz. U. Nr 39, poz. 455), a w szczególności:

 1. Nauczycielowi wyróżniającemu się osiągnięciami w pracy, jakością świadczonej pracy lub szczególnym zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, może być przyznany dodatek motywacyjny.
 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela, w granicach środków przyznanych uchwałą budżetową, ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły Zarząd Gminy.
 4. Minimalna wartość przyznanego dodatku motywacyjnego wynosi 5% średniego wynagrodzenia stażysty.
 5.  

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2001 r. (poz. 1453)

 

Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego
dla nauczycieli

 

Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości... (Dz. U. Nr 39, poz. 455), a w szczególności:

 1. Nauczycielom, którym powierzono w przedszkolach, szkołach stanowiska kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli oraz w pkt 4 niniejszego regulaminu.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala przewodniczący Zarządu Gminy w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.
 3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w pkt 4 ustala dyrektor placówki.
 4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
 1. opiekuna stażu w wysokości 3% średniego wynagrodzenia stażysty miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece,
 2. wychowawstwa klasy w szkołach 23 zł, w gimnazjum 25 zł, grupy w przedszkolu w wysokości 31 zł miesięcznie.
 1. Nauczycielowi przysługują dodatki wymienione w pkt 4. W wypadku zbiegu prawa do kilku dodatków, o których mowa w pkt 1, przysługuje tylko jeden z nich – najwyższy.
 2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek.
 3. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.

 4. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeśli jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące.
 5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

  

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2001 r. (poz. 1453)

 

Tabela stawek dodatków funkcyjnych

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego miesięczne w % (średniego wynagrodzenia stażysty)

dyrektor szkoły:

do 6 oddział.

od 7 ...

dyrektor przedszkola:

czynnego ponad 5 godz. dziennie

czynnego do 5 godz. dziennie

od 25% do 35%

od 30% do 45%

 

od 15% do 25%

od 10% do 20%

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2001 r. (poz. 1453)

 

Regulamin wynagradzania za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych zastępstw doraźnych zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.), a w szczególności:

 1. Dla celów obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ustala się:
 1. bazowy wymiar godzin, za który przyjmuje się tygodniowy wymiar godzin zajęć w rozumieniu art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, według którego nauczyciel realizuje najwięcej zajęć w odniesieniu do ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru,
 2. dzienną normę godzin nauczyciela, dzieląc jego bazowy wymiar godzin przez liczbę dni w tygodniu, w których ustalono dla niego zajęcia w rozkładzie zajęć placówki,
 3. normatywną liczbę godzin nauczyciela w okresie rozliczeniowym, mnożąc dzienną normę godzin nauczyciela przez liczbę dni tego okresu, w których nauczycielowi ustalono zajęcia w rozkładzie zajęć placówki, pomniejszoną o dni usprawiedliwionej nieobecności oraz dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od nauki w szkole.
 1. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, należy każdą jego godzinę przeliczać na godziny bazowego wymiaru godzin za pomocą przelicznika wyznaczonego przez podzielenie jego bazowego wymiaru godzin przez odpowiedni obowiązkowy wymiar godzin realizowanych zajęć.
 2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala tak, jak w wypadku stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela.
 3. Liczbę godzin ponadwymiarowych w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od liczby faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin normatywną liczbę godzin za ten okres, przy czym przyjmuje się, że liczba godzin ponadwymarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona wartość jest ujemna.
 4. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które należy się wynagrodzenie nie może być większa niż różnica pomiędzy sumą godzin nauczyciela w jego rozkładzie zajęć a iloczynem dziennej normy godzin nauczyciela i liczby dni, w których nauczycielowi ustalono zajęcia w rozkładzie zajęć.
 5. Za faktycznie przepracowane uznaje się także godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych mu przez pracodawcę.
 6. Nauczycielowi, który w dniu wolnym od pracy realizuje planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia (wycieczki), a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywne przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie więcej niż za 4 godziny.

 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2001 r. (poz. 1453)

 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli

Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z postanowieniami art. 47 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.), a w szczególności:

 1. Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych nauczycieli planuje w rocznym planie finansowym szkoły dyrektor szkoły.
 2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, z tym, że:
 1. 80% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji,
 2. 20% kwoty przekazuje do dyspozycji przewodniczącego Zarządu Gminy.
 1. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły.
 2. Nagrody przewodniczącego Zarządu Gminy przyznaje na podstawie opracowanych przez Zarząd Gminy kryteriów i wypłaca przewodniczący Zarządu Gminy.

Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza w teczce akt osobowych nauczyciela.