1451

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.
z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U.
Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą
nr XXIII/252/2000 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 14 listopada 2000 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piława Dolna, Rada Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piława Dolna, zwany dalej planem miejscowym.

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar o powierzchni ok. 1,0 ha położony na terenie gminy Dzierżoniów we wsi Piława Dolna w rejonie ul. Spacerowej, oznaczony na rysunku planu granicami opracowania.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:

 1. realizacja interesów publicznych, szczególnie w zakresie zadań własnych, a także związanych
  z ochroną środowiska,
 2. umożliwienie właściwego funkcjonowania istniejących usług, zapewnienie możliwości ich dalszego rozwoju i wyeliminowanie jakichkolwiek kolizji z funkcją mieszkaniową.

§ 3

 1. Integralną częścią planu miejscowego jest rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

§ 5

 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

– tereny usługowo-produkcyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem “UP”,

 1. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne lub towarzyszące, określone dwoma symbolami rozdzielonymi przecinkiem.
 2. Tereny, o których mowa w ust. 2, mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i pozostałego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach uchwały.

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

 1. Dla obszaru oznaczonego w planie miejscowym symbolem UP ustala się przeznaczenie podstawowe z zakresu usług rzemiosła produkcyjnego lub drobnej wytwórczości z wyłączeniem baz transportowych, garaży i warsztatów służących pojazdom ciężarowym.
 2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 1. zezwala się na adaptację oznaczonych w rysunku planu istniejących obiektów kubaturowych pod warunkiem dostosowania ich do wymogów określonych poniżej w zakresie kształtowania zabudowy,
 2. wjazd i wyjazd z nieruchomości winien się odbywać w wyznaczonej strefie, tj. wyłącznie do ul. Spacerowej,
 3. powierzchnie zainwestowane nie mogą przekraczać 60% powierzchni nieruchomości brutto, pozostałą część działki należy przeznaczyć na cele zieleni towarzyszącej,
 4. dla potrzeb osób zatrudnionych, a także korzystających z usług, należy przewidzieć niezbędną liczbę miejsc parkingowych w ramach nieruchomości należącej do podmiotu,
 5. zezwala się na realizację ogrodzenia od strony ul. Spacerowej w liniach rozgraniczających tej ulicy, a także na przesunięcie go w głąb działki, przeznaczając powstały pas na cele parkingu zewnętrznego,
 6. od strony ulicy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach odpowiednio:
 1. Dla projektowanych na obszarze nowych obiektów określa się następujące warunki kształtowania zabudowy:
 1. zaleca się zabudowę wieloobiektową, kubaturą i charakterem dostosowaną do funkcji i przeznaczenia,
 2. wysokość obiektów nie więcej niż 2,5 kondygnacji nadziemnych, licząc z poddaszem użytkowym,
 3. dachy projektować strome, dwu- i wielospadowe z dopuszczeniem dodatkowych elementów
  w postaci lukarn, mansard itp., kryte dachówką ceramiczną lub blachą dachówkopodobną, o nachyleniu połaci od 15 do 36
  o,
 4. kształty brył budynków należy przyjmować horyzontalne, na rzucie prostokątnym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, wykuszy itp.,
 5. forma zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej i lokalnych tradycji przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynki gładkie, wykładziny ceramiczne, drewno, opaski z piaskowca itp., dopuszcza się także formy postmodernistyczne ze współczesnym wystrojem architektonicznym fasad.
 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji zgodnych z przeznaczeniem określonym w ust. 1 winien zawierać docelową koncepcję funkcjonalno-architek-toniczną obszaru.
 2. Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej.

§ 7

 1. Dla obszaru oznaczonego w rysunku planu symbolem M ustala się funkcję mieszkaniową.
 2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość lokalizowania usług o charakterze nieuciążliwym, wyłącznie takie, które mogą być prowadzone w istniejącym obiekcie – typu: gabinet lekarski, biuro rachunkowe czy agencja ubezpieczeniowa.
 3. Dla przedmiotowego obszaru określa się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 1. należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ul. Spacerowej wg obiektu istniejącego, z dopuszczeniem realizacji balkonów czy wykuszy i werand wystających poza tę linię nie więcej niż 1,5 metra,
 2. strefa zieleni towarzyszącej winna być zagospodarowana w postaci zieleni ozdobnej, wielopiętrowej z przewagą roślin zimozielonych, dających możliwość atrakcyjnego oddzielenia zakładu od zabudowy mieszkaniowej,
 3. powierzchnia zabudowana nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości brutto,
 4. dopuszcza się rozwój funkcji wymienionych w ust. 1 i 2 pod warunkiem ograniczenia liczby obiektów na obszarze maksymalnie do 2.

4. Projektowana na obszarze zabudowa winna spełniać następujące wymogi:

 1. wysokość nie może przekraczać 2,5 kondygnacji nadziemnych,
 2. dachy przewidzieć strome dwu- i wielospadowe, kryte elementami dachówkopodobnymi, o nachyleniu połaci od 20 do 45o,
 3. dla wystroju zewnętrznego przyjąć elementy wynikające z tradycji lokalnych oraz nawiązujące do okolicznej zabudowy,
 4. istniejąca na obszarze zabudowa może być adaptowana w całości, zezwala się na jej rozbudowę, przebudowę i modernizację na warunkach określonych w uchwale.

§ 8

 1. Wyznacza się obszar wielofunkcyjny, oznaczony na rysunku planu symbolem M, UP, z zielenią towarzyszącą.
 2. Wymieniony w ust. 1 obszar może być użytkowany w sposób dotychczasowy, tj. jako część niezabudowana istniejącego siedliska.
 3. Zezwala się także na włączenie go do obszaru UP, jednakże pod warunkiem, że pas ów wyposażony zostanie w zieleń towarzyszącą, stanowiącą izolację od funkcjonującego zakładu z zakazem zabudowy na części północnej oraz dopuszczeniem zabudowy na części południowej – lecz jedynie administracyjno-socjalnej.
 4. Dla ewentualnej zabudowy należy stosować zasady ustalone w § 6 ust. 3 uchwały.
 5. Przy lokalizowaniu zabudowy stanowiącej część zakładu w wyniku łączenia z obszarem UP zezwala się na lokalizowanie obiektów na granicy pomiędzy wymienionymi obszarami bez obowiązku uzyskiwania dodatkowej zgody.

§ 9

 1. Projektowane obszary zainwestowania kubaturowego należy wyposażyć w infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem następujących zasad:
 1. zaopatrzenie w wodę oraz energię elektryczną i gaz należy przewidzieć w oparciu o istniejący zorganizowany system sieci wiejskiej,
 2. odprowadzenie wód deszczowych należy projektować do rzeki Piławy na podstawie uzyskanego pozwolenia wodno-prawnego,
 3. odprowadzenie ścieków przemysłowych do systemów indywidualnych w postaci istniejących przeznaczonych do rozbudowy osadników wyposażonych w niezbędne urządzenia do separacji z przeznaczeniem do wtórnego obiegu, pozostałe z procesu odpady stałe należy wywozić na gminne wysypisko,
 4. odprowadzenie ścieków bytowych dopuszcza się przez realizację indywidualnych przydomowych oczyszczalni, zezwala się na bliźniacze sytuowanie tuż przy granicy nieruchomości podobnych urządzeń, a także lokalizowanie jednej oczyszczalni działającej dla dwóch lub trzech obszarów,
 5. wobec podmiotu, którego działalność powodowałaby ewentualne powstawanie ścieków chemicznie aktywnych oraz wód opadowych z placów, na których mogłyby wystąpić wycieki substancji, należy nałożyć obowiązek wyposażenia dodatkowego terenu w stosowne separatory lub urządzenia do neutralizacji,
 6. do celów grzewczych oraz ciepłej wody należy projektować wykorzystanie ekologicznych źródeł energii, tj. gaz, energia elektryczna lub olej opałowy.
 1. Prowadzenie na obszarach zainwestowania działalności, które mogą wiązać się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji.
 2. Uciążliwość akustyczną jaka może towarzyszyć prowadzonej na obszarze działalności należy ograniczyć wyłącznie do terenu należącego do inwestora.
 3. Gospodarkę odpadami stałymi należy prowadzić w zgodzie z przepisami ustaw szczególnych oraz przyjętym na terenie gminy Dzierżoniów prawem miejscowym.

§ 10

 1. Wyznacza się obszar komunikacji publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem K, w ciągu ulicy Spacerowej.
 2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, przeznaczony jest na poszerzenie pasa ulicy do parametrów drogi lokalnej o szerokości 12,0 m, tj. po 6,0 metrów od osi jezdni w obydwu kierunkach.
 3. Na przedmiotowym obszarze zezwala się na prowadzenie infrastruktury technicznej przyłączeniowej oraz sieci przesyłowych.
 4. Na obszarze wymienionym w ust. 1 nie zezwala się na realizację jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej
  z wyłączeniem urządzeń związanych bezpośrednio z eksploatacją drogi.

§ 11

Przepisy szczególne oraz te w niniejszej uchwale, które zawierają warunki ustalone w celu ochrony środowiska oraz dóbr kultury mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z innych przesłanek.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 12

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów przyjętego uchwałą nr XXVI/172/93 z dnia 29 grudnia 1993 roku dotyczące obszaru wymienionego w § 1 uchwały.

§ 13

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dzierżoniów.

§ 15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części wsi Piława Dolna wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ZBIGNIEW GAŁEK

 

Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 czerwca 2001 r. (poz. 1451)