1450

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 25 czerwca 2001 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu składowiska odpadów stałych
w Bielawie, gm. Długołęka

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin składowiska odpadów stałych w Bielawie w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Długołęka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ KRZYŻANOWSKI

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 25 czerwca 2001 r. (poz. 1450)

Regulamin eksploatacji składowiska odpadów stałych

w Bielawie wraz z instrukcją eksploatacji

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Definicje.
 3. Zasady ogólne.
 4. Klasyfikacja odpadów.
 5. Bezpieczeństwo i ochrona.
 6. Ewidencjonowanie ilości i jakości odpadów.
 7. Zasady odpłatności.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz. U. Nr 96, poz. 592 wraz z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 13 z 1996 r., ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska Dz. U. Nr 49, poz. 196, ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 132, poz. 622, ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369).

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin dotyczy gminnego składowiska odpadów komunalnych przeznaczonego do przyjmowania, zagospodarowania (przez składowanie, przetwarzanie lub unieszkodliwienie) odpadów stałych.

  Przepisy regulaminu obowiązują osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zarządzające i eksploatujące składowiska, a także osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej dostarczające odpady do zagospodarowania.

  Postanowienia regulaminu mogą być zmienione uchwałami Rady Gminy Długołęka w obowiązującym trybie.

 3. Definicje
 4. Gminnym składowiskiem odpadów komunalnych jest teren, budowle i urządzenia wyznaczone i zbudowane oraz przygotowane do eksploatacji w trybie i na warunkach obowiązujących przepisów prawa, przeznaczone do zagospodarowania (gromadzenia, przetwarzania i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych i innych dozwolonych.

  Odpady komunalne – jako stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

  Odpady komunalne drobne (grupa 20) – są to odpady powstające w związku z bytowaniem człowieka, takie jak: resztki spożywcze, drobne opakowania, małe przedmioty pochodzące z mieszkań, biur, sklepów itp., zbierane do typowych pojemników.

  Odpady komunalne wielkogabarytowe (grupa 20) – to takie odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach – np. zużyte meble, urządzenia domowe, materace itp.

  Obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności – rozumie się przez to w szczególności urzędy organów administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej
  i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe oraz jednostki więziennictwa, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

  Odpady inne dozwolone – są to niektóre odpady dopuszczalne przez eksploatatora w porozumieniu
  z Urzędem Gminy Długołęka do składowania na składowisku, po uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

  Dostarczający odpady, dostawca (również w rozumieniu ustawy o odpadach – wytwarzający oraz odbiorca) – jest to osoba prawna, fizyczna (właściciel nieruchomości) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej dostarczająca odpady na składowisko, posiadająca wydane przez Wójta Gminy Długołęka zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie usuwania odpadów komunalnych. Dostarczającym, może być również mieszkaniec gminy Długołęka, posiadający jednorazowe zezwolenie eksploatatora na dostarczenie i składowanie odpadów na wysypisku.

  Eksploatator składowiska (zarządzający) – jest to miejska jednostka organizacyjna lub inny podmiot gospodarczy, który prowadzi utrzymanie składowiska odpadów.

  Odpady komunalne ciekłe (grupa 20) – są to odpady powstające w domowych urządzeniach sanitarnych, zbierane w bezodpływowych zbiornikach.

  Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych (kod 18.01.03-05 oraz 18.02.02-04) – są to odpady niebezpieczne, powstające w zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach weterynaryjnych.

  Surowce wtórne – wyselekcjonowane części odpadów komunalnych nadające się wprost do gospodarczego wykorzystania, takie jak np.: papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne.

  Padlina – zwłoki zwierzęce – zwierzęta padłe lub zabite nie w celu spożycia przez ludzi. Utylizacja padliny uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369).

 5. Zasady ogólne
 1. Gminne składowisko odpadów przeznaczone jest do przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych i innych dozwolonych, które powstały na terenie gminy Długołęka.
 2. Do korzystania ze składowiska mają prawo dostarczający odpady komunalne i inne dozwolone odpady stałe.
 3. Eksploatator składowiska zobowiązany jest odmówić dostarczającemu odpady przyjęcia odpadów innych niż bytowe i inne dozwolone odpady stałe.
 4. Warunkiem przyjęcia odpadów na składowisko od przewoźnika posiadającego zezwolenie na wykonywanie usługi usuwania odpadów jest podpisanie umowy z eksploatatorem składowiska na przyjmowanie i składowanie odpadów.
 5. Jeżeli dostawca nie posiada podpisanej umowy, to odpady mogą być przyjmowane po dokonaniu każdorazowo opłaty gotówką w kasie eksploatatora.
 6. Przyjmowanie odpadów odbywa się w godzinach pracy składowiska.
 7. Odpady należy dowozić środkami transportu zabezpieczonymi przez rozwiewaniem i rozsypywaniem.
 8. Dostarczenie na składowisko odpadów niebezpiecznych jest zabronione pod rygorem zatrzymania pojazdu dostawcy do czasu przybycia Policji i poniesienia przez dostawcę kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych na składowisko odpadów niebezpiecznych.
 9. Dokładne miejsce składowania przywiezionych odpadów wskazuje upoważniony pracownik składowiska (zgodnie z instrukcją eksploatacji – pkt 7).
 10. Czas pracy składowiska: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7oo do 18oo, dodatkowo w soboty w godzinach od 7oo do 14oo.
 11. Przyjęcia odpadów na składowisko dokonuje upoważniony pracownik składowiska, po uprzednim sprawdzeniu ich klasyfikacji oraz określeniu ilości.
 12. Wjazd na składowisko dozwolony jest tylko po:
 1. Wyjazd ze składowiska może nastąpić po:
 1. Ruch pojazdów i sprzętu obsługi na składowisku odbywa się zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.
 2. Kierowcy pojazdów opuszczający składowisko zobowiązani są zdezynfekować koła pojazdów
  w brodziku dezynfekcyjnym.
 3. Zabrania się wstępu na składowisko osobom nieupoważnionym bez zgody upoważnionego pracownika składowiska.
 4. IV. Klasyfikacja odpadów

 5. Na składowisko odpadów komunalnych mogą być przyjmowane następujące kategorie odpadów (zgodnie z rozporządzeniem MOSZNiL z dnia 24 grudnia 1997 r. klasyfikującym odpady w zależności od źródeł ich powstania):
 1. odpady komunalne drobne,
 2. odpady komunalne duże,
 3. inne dozwolone.
 1. Wykaz odpadów innych dozwolonych ustala eksploatator składowiska w porozumieniu z Urzędem Gminy Długołęka, po uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 2. Instrukcja eksploatacji składowiska ustala wykaz odpadów wykluczonych ze składowania (pkt 6).
 3. Odpady bytowe zanieczyszczone innymi dozwolonymi traktowane są jak inne dozwlone.
 4. Odpady dozwolone zanieczyszczone niedozwolonymi traktowane są jako niedozwolone.
 1. Bezpieczeństwo i ochrona
 1. Eksploatator składowiska odpowiedzialny jest za:
 1. ochronę środowiska,
 2. bezpieczeństwo i higienę pracy,
 3. bezpieczeństwo ppoż.,
 4. ochronę terenu,
 5. bezpieczeństwo sanitarne,
 6. estetykę i porządek,
 7. organizację ruchu pojazdów,
 8. przestrzeganie wymogów określonych odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami wykonawczymi.
 1. Dostarczający odpady odpowiedzialny jest za:
 1. bezpieczeństwo i higienę pracy,
 2. ochronę środowiska,
 3. bezpieczeństwo ppoż. i sanitarne w zakresie związanym z dostarczeniem (transportem) odpadów.
 1. Dostarczający odpady zobowiązani są do przestrzegania instrukcji opracowanych przez eksploatatora, zatwierdzonego regulaminu oraz do wykonywania poleceń pracowników eksploatatora składowiska.
 1. Ewidencjonowanie ilości i jakości odpadów
 1. Eksploatator składowiska jest zobowiązany ewidencjonować ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów (zgodnie z ustawą z 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz. U. Nr 96, poz. 592 wraz z późn. zm.).
 2. Eksploatator składowiska jest zobowiązany zapewnić wykonywanie w wymaganym zakresie badań i pomiarów stanów środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami właściwych organów oraz zgodnie z monitoringiem wysypiska odpadów określonym w Instrukcji Eksploatacji Składowiska (pkt 9).
 3. Jednostka organizacyjna zarządzająca gospodarką odpadami na podstawie ewidencji odpadów oraz wyników badań i pomiarów dokonuje odpowiednich analiz i przedstawia wnioski Zarządowi Gminy.
 4. Dostarczający odpady na składowisko zobowiązany jest do poinformowania eksploatatora o:
 1. źródle pochodzenia dostarczanych odpadów,
 2. rodzaju (kategorii) dostarczanych odpadów,
 3. składzie dostarczanych odpadów,
 4. ilości odpadów z terenu gminy Długołęka według zawartych umów.
 1. Przed przyjęciem odpadów eksploatator weryfikuje informacje dotyczące składu odpadów i w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, szczególnie dotyczących składu odpadów, dostarczający zobowiązany jest przedłożyć opracowane przez uprawnioną jednostkę na własny koszt wyniki odpowiednich badań lub pomiarów. W przypadku gdy wynik okaże się pozytywny dla dostawcy, koszty badań i pomiarów ponosi eksploatator.
 2. Na składowisku zabrania się składować:
 1. odpady, które w warunkach składowania są niebezpieczne,
 2. odpady przemysłowe wymagające specjalnych warunków składowania i utylizacji,
 3. odpady ciekłe w tym fekalia z szamb oraz padliny,
 4. zużyte ogumienie wspólnie z odpadami komunalnymi,
 5. odpady o nieznanym składzie.
 1. Zasady odpłatności
 1. Przyjmowanie odpadów na składowisko jest odpłatne.
 2. Wszelkie koszty związane z eksploatacją składowiska ponosi jego eksploatator.
 3. Zasady, wysokość i tryb dokonywania opłat za przyjmowanie odpadów ustala odpowiednia uchwała Rady Gminy Długołęka.
 4. Dla odpadów selektywnie zebranych (makulatura, stłuczka szklana, tworzywa sztuczne), czystych, jednorodnie dostarczonych na składowisko Zakład udziela rabatu w opłacie w wysokości określonej odpowiednią uchwałą (jak w punkcie 32).
 5. Podstawowymi kryteriami udzielania rabatu przez upoważnionego pracownika składowiska są:
 1. Wszelkich informacji o składowisku odpadów udziela wyłącznie upoważniony przedstawiciel zarządzającego składowiskiem lub upoważniony pracownik.
 2. Szczegółowy wykaz odpadów dopuszczonych do składowania znajduje się w dyspozytorni składowiska.
 3. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu zostaną objęte zakazem wjazdu na składowisko.