1449

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC

z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty we Wrocławiu – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektorów szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym, zależy od liczby oddziałów w danej szkole, gimnazjum i wynosi:
 2. – do 4 oddziałów – 12 godzin,

  – od 5 do 6 oddziałów – 7 godzin,

  – od 7 do 8 oddziałów – 6 godzin,

  – od 9 do 16 oddziałów – 4 godziny,

  – powyżej 17 oddziałów – 2 godziny.

 3. Dla wicedyrektorów wszystkich typów szkół ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w wysokości o 4 godz. wyżej od wymiaru ustalonego dla dyrektorów w danej szkole lub gimnazjum według zasad określonych w ust. 1.

§ 2

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego w ilości 20.

§ 3

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

 1. dla dyrektora przedszkola publicznego czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:
 1. dla Kierownika Filii Przedszkola w Zebrzydowej – 1 oddział – na 10 godzin.

§ 4

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierownika świetlicy szkolnej, półinternatu:

 1. do 30 wychowanków – na 20 godzin,
 2. od 31 do 80 wychowanków – na 16 godzin,
 3. od 81 do 120 wychowanków – na 14 godzin,
 4. powyżej 120 wychowanków – na 12 godzin.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2001 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA
TADEUSZ BURDYNA