1445

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany w uchwale nr XXVIII/202/01 Rady Miejskiej Gminy Lubo-mierz z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyj-
nego Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1

Skreśla się w całości dotychczasowy § 3 wprowadzając nowy o treści:

“Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BRONISŁAW DOWGIAŁOWICZ