1439

UCHWAŁA RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO

z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie zasad wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
przy ul. Lubańskiej 11/12

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11/12 gospodaruje samodzielnie przekazanym w nieodpłatne użytkowanie majątkiem trwałym.

§ 2

Wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego SP ZOZ nie może powodować ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, pogarszać warunków świadczonych usług oraz naruszać wymogów określonych w odpowiednich przepisach.

§ 3

 1. Składniki majątku trwałego mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane na czas oznaczony lub nieoznaczony, jeżeli są one zbędne do realizacji statutowych zadań SP ZOZ.
 2. Oddanie w najem lub dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 4

 1. Składniki majątku trwałego – z wyjątkiem mających postać nieruchomości – mogą być zbywane
  w drodze przetargu.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu dokonuje się wyceny wartości oraz ustala warunki przetargu
  i istotne postanowienia umowy.
 3. Przetargi organizuje dyrektor SP ZOZ.
 4. Rada Społeczna przy SP ZOZ w Zgorzelcu przedstawia dyrektorowi SP ZOZ wnioski i opinie w spra-wie zbycia środka trwałego.

§ 5

 1. Oddanie w najem, w dzierżawę wolnych lokali mieszkalnych lub użytkowych następuje w wyniku przeprowadzonego przetargu na miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni.
 2. Wywoławczą stawkę miesięcznego czynszu za 1 m2 należy ustalić w oparciu o stosowne uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu obowiązujących w danej miejscowości.
 3. Miesięczna stawka czynszu ustalona w drodze przetargu nie może ulec obniżeniu.
 4. Stawki czynszu podlegają waloryzacji dwa razy w roku w oparciu o kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Waloryzacja wysokości tych stawek następować będzie w miesiącu lutym (przy zastosowaniu wskaźnika za III i IV kwartał roku poprzedniego) oraz w miesiącu sierpniu (przy zastosowaniu wskaźnika za I i II kwartał danego roku).
 5. Zmiana wysokości stawki czynszu nie wymaga aneksu do umowy najmu, zmiany wysokości czynszu należy uwzględniać w fakturach wystawionych najemcom lokali użytkowych lub mieszkalnych.

§ 6

Przetargi, o których mowa w § 4 i 5, organizuje dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej.

§ 7

 1. Dyrektor SP ZOZ może obniżyć do 50% stawkę czynszu ustaloną w przetargu w przypadku wydzierżawiania (wynajmowania) pomieszczeń piwnicznych oraz poddaszy.
 2. Ulga ta ma zastosowanie do stawki czynszu aktualnie obowiązującej dla tego lokalu.

§ 8

 1. Wolne lokale mieszkalne i użytkowe mogą być oddawane w najem lub dzierżawę w drodze bezprzetargowej, jeżeli przeznaczone są na realizację zadań publicznych Powiatu.

§ 9

 1. Przy zawieraniu umów dzierżawy i najmu zabrania się wydzierżawiającemu na podnajem lub poddzierżawę na rzecz osób trzecich.
 2. Oddanie lokalu użytkowego dla dzierżawcy lub najemcy następuje na podstawie protokołu zdawczo-
  -odbiorczego, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 3. W każdym przypadku ustania dzierżawy lub najmu przedmiotu dzierżawy lub najmu winien być przyjęty przez wydzierżawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu rozwiązania (wygaśnięcia) umowy.
 4. W przypadku zwłoki w oddaniu przedmiotu dzierża-wy lub najmu należy naliczać kary w wysokości dwukrotnej stawki czynszu + VAT.
 5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu nałoży w umowie dzierżawy lub najmu obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy lub najmu od zdarzeń losowych.

§ 10

 1. Przy zawieraniu umów najmu lub dzierżawy lokali użytkowych lub mieszkalnych należy przestrzegać zasady dotychczasowego przeznaczenia obiektu z utrzymaniem funkcji.
 2. Zmianę funkcji i przeznaczenia lokalu istniejącego oraz ustalenie funkcji i przeznaczenia dla lokali nowych powierza się Zarządowi Powiatu.
 3. Roboty remontowe w lokalu znajdującym się w budynku wpisanym do rejestru zabytków mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie i po uzyskaniu zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 11

Przy zawieraniu umów dzierżawy lub najmu w zakresie nieuregulowanym uchwałą stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
ANDRZEJ TYC