1429

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siennej i Janowej Góry, gmina Stronie Śląskie

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XII/73/99 Rady Miejskiej Stronie Śląskie z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siennej i Janowej Góry uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

Zatwierdza się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siennej i Janowej Góry, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/250/98 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 18 czerwca 1998 roku.

Ustalenia dotyczące zmiany planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunkach planu w skali 1:1000, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Dla terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia:

1.         Oznaczone na rysunku planu:

   granice terenu objętego planem,

   przeznaczenie terenu,

   linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,

   nieprzekraczalne linie zabudowy,

   zasady obsługi komunikacyjnej (lokalizacja wjazdów),

   zasady podziału terenu na działki budowlane.

2.  Warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

   projektowana zabudowa swoim charakterem musi nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i szanować środowisko naturalne,

   zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej,

   wysokość zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji. Obowiązują dachy strome z użytkowym poddaszem. Niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci. Pokrycie dachów ceramiczne,

   projekty zagospodarowania działek muszą uwzględniać relacje z zabudową i urządzeniem działek sąsiednich, w szczególności charakterem zabudowy i kolorystyką elewacji, a także ogrodzeniem frontu działek.

3.  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

     zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć,

   odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków projektowanym kolektorem sanitarnym (w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne),

   odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów na warunkach określonych przez ich zarządcę,

   zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, wymagana realizacja stacji transformatorowej.

4.  Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi:

   obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych przyjaznych dla środowiska nośników energii,

   usuwanie odpadów odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,

   należy zachować istniejący starodrzew,

   ustala się zakaz zabudowy terenów oznaczonych na planie symbolami: RL – tereny leśne, RZ – użytki zielone, RZ/UT – użytki zielone z możliwością rekreacji zimowej oraz W – tereny źródliskowe.

§ 3

Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące  zasady użytkowania i zagospodarowania (oznaczenia terenu zgodnie z rysunkiem planu):

1.         Załącznik nr 1

A.1 RL          Teren zalesiony. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

A.2 RZ          Użytki zielone. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

A.3 RL          Teren zalesiony. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

A.4 W           Teren źródliskowy. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

A.5 EE        Użytki zielone. Ustala się lokalizację stacji transformatorowej (elektroenergetycznej).

A.6 MR         Użytki rolne. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową. Obsługa komunikacyjna istniejącą drogą dojazdową (Dg).

A.7 RZ/UT   Użytki zielone oraz zalesienia śródpolne. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian, z możliwością wykorzystania dla celów rekreacji zimowej oraz lokalizacji pola namiotowego.

A.7.1 UT     Istniejąca zabudowa usługowo-turystyczna. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

A.7.2 MR    Istniejąca zabudowa zagrodowa. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

A.8 RZ          Użytki zielone. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

A.9 MP         Użytki zielone. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową. Obowiązują określone na rysunku planu zasady podziału terenu na działki budowlane oraz zasada obsługi komunikacyjnej terenu.

A.10 RZ/UT –            Użytki zielone. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian, z możliwością wykorzystania dla celów rekreacji zimowej.

A.11 MP     Teren użytkowany w części jako użytki zielone, w części niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową. Obowiązują określone na rysunku planu zasady podziału terenu na działki budowlane oraz zasada obsługi komunikacyjnej terenu.

A.12 RZ/UT –            Użytki zielone. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian, z możliwością wykorzystania dla celów rekreacji zimowej.

A.13 RZ/UT –            Użytki zielone. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian, z możliwością wykorzystania dla celów rekreacji zimowej oraz lokalizacji pola namiotowego.

A.14 MP     Użytki zielone. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową. Obowiązują określone na rysunku planu zasady podziału terenu na działki budowlane oraz zasada obsługi komunikacyjnej terenu.

KD 1/2        Istniejące drogi klasy dojazdowej (KD). Ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu. Projektowana szerokość dróg w liniach rozgraniczających 12 i 15 m, szerokość jezdni 5 m.

2. Załącznik nr 2

B.1 MR         Teren użytkowany częściowo jako użytki zielone, w części niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową. Obowiązuje określona na rysunku planu zasada obsługi komunikacyjnej terenu.

B.2 RL         Teren zalesiony. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

B.3 RZ/UT               Użytki zielone oraz zalesienia śródpolne. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian z możliwością wykorzystania dla celów rekreacji zimowej.

B.4 MP        Teren użytkowany w części jako użytki zielone, w części niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową. Obowiązują określone na rysunku planu zasady podziału terenu na działki budowlane oraz zasada obsługi komunikacyjnej terenu.

B.5 RL         Teren zalesiony. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

B.6 RZ/UT               Użytki zielone oraz zalesienia śródpolne. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian z możliwością wykorzystania dla celów rekreacji zimowej.

B.7 RL         Teren zalesiony. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

Dg               Istniejące drogi dojazdowe. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian.

§ 4

W odniesieniu do terenu określonego w § 1 traci moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siennej i Janowej Góry, zatwierdzony uchwałą nr XLIII/250/98 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 18 czerwca 1998 roku.

§ 5

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu Stronie Śląskie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

MACIEJ AUGUSTYNIK


 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2001 r. (poz. 1429)

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2001 r. (poz. 1429)