1384

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia obwodu głosowania w Szpitalu Rejonowym w Środzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

 


§ 1

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się na wniosek Burmistrza na obszarze gminy i miasta Środa Śląska obwód głosowania w szpitalu, ustala granicę i numer oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej.

§ 2

Numer i granicę obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa poniższy wykaz:

Numer

obwodu głosowania

Granice

obwodu

głosowania

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

12

Szpital

Rejonowy

Środa Śląska

ul. Konstytucji 3 Maja

§ 3

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta do podania do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie obwieszczeń, informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 20 sierpnia 2001 r.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy i miasta Środa Śląska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

 

WALDEMAR WAWRZYŃSKI