1381

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 10 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy
                                       Ząbkowice Śląskie

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska Ząbkowice Śląskie uchwala, co następuje:

 


§ 1

Ustala na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie liczbę 80 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2

Ustala na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie liczbę 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 4

Traci moc uchwała nr VI/18/97 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie, a także w prasie lokalnej.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ

 

ANDRZEJ DOMINIK