1380

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 10 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustalenia obwodu do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Domu
                       Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001 r.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:

 


§ 1

Tworzy się obwód do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 roku.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie informacji na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ

 

ANDRZEJ DOMINIK