1379

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/86/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia
8 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oława

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

Uchwalić zmiany do Statutu Miasta Oława – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

ANDRZEJ GRZESZCZAK

 


Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 lipca 2001 r. (poz. 1379)

 

Zmiany w Statucie Miasta Oława

 


1) W § 6 ust. 4  otrzymuje brzmienie:

Zadania publiczne  przekraczające możliwości Gminy mogą być wykonywane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

2) § 7a otrzymuje brzmienie:

1.  Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy mającej charakter konsultacyjny.

2.  Rada Gminy, powołując Młodzieżową Radę Gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

3) W § 9 dodaje się następujące ustępy o treści:

5.  Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

6.  Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokółów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady.

7.  Dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 6, i korzystanie z nich odbywa się wg niżej podanych zasad:

a) dostęp do protokołów z sesji i stałych komisji Rady odbywa się:

   po ustnym lub pisemnym wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej o udostępnienie protokołu z określeniem z jakiego posiedzenia Rady czy komisji,

   protokoły udostępniane są w Biurze Rady w obecności upoważnionego pracownika w godzinach 900–1300, w dniach pracy Urzędu,

b) dostęp do protokołów z posiedzenia Zarządu Miejskiego (za wyjątkiem spraw, które nie podlegają ujawnieniu na podstawie innych ustaw):

   po ustnym lub pisemnym wniosku skierowanym do Przewodniczącego Zarządu z określeniem tematu (sprawy),

   żądane informacje udostępnia Sekretarz Urzędu lub upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego,

   miejsce udostępnienia spraw z protokołu – Wydział Organizacyjny w godz. 9oo–13oo, w dniach pracy Urzędu,

c)  dostęp do dokumentów z wykonywania zadań publicznych, za wyjątkiem dokumentów, które nie podlegają ujawnieniu na podstawie innych ustaw:

   na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Przewodniczącego Zarządu z określeniem sprawy,

   miejsce udostępnienia – w merytorycznym wydziale w obecności pracownika w godz. 9oo–13oo, w dniach pracy Urzędu.

4) W § 10  w ust. 4 otrzymuje brzmienia:

Rada składa się z radnych, których liczbę określa ustawa.

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i od 1 do 3 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

5) W § 10 ust. 7  otrzymuje brzmienie:

Po upływie terminu określonego w pkt 6 sesję zwołuje Wojewódzki Komisarz Wyborczy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.

6) W § 10 dodać ust. 8 o treści:

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, a w szczególności:

1.  Przygotowuje sesje zgodnie z przyjętym planem pracy Rady oraz zwołuje je i czuwa nad ich sprawnym przebiegiem.

2.  Przewodniczy sesjom Rady.

3.  Podpisuje uchwały Rady.

4.  Przekazuje sprawy właściwym Komisjom lub zespołom celem opracowania lub zaopiniowania.

5.  Przekazuje w imieniu Rady Zarządowi lub Burmistrzowi sprawy do opracowania lub załatwienia.

6.  Współdziała z Zarządem i Burmistrzem w rozwiązywaniu bieżących spraw Gminy.

7.  Nadzoruje pracę Biura Rady.

8.  Koordynuje działalność komisji Rady, przekazuje Zarządowi projekty uchwał, wnioski, opinie i stanowiska komisji oraz nadzoruje ich realizację.

9.  Udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatu.

10.  Wydaje radnym i osobom spoza Rady odpowiednie dokumenty potwierdzające ich udział w pracach Rady.

11.  Wyznacza do wykonywania  swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

12.  Pełni dyżury dla przyjmowania mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.

13.  Występuje do właściwych jednostek  organizacyjnych o przygotowanie materiałów na sesję Rady.

14.  Zapewnia ochronę praw radnego.

15.  Dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza w zakresie ustalonym przez Radę w odrębnej uchwale.

8) W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej składa się na piśmie, podając w nim proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

9) W § 16 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 1 poza bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

10) W § 16 dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd, a projekt wpłynął do Rady, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. Dotyczy to również sesji zwyczajnej.

11) § 19 otrzymuje brzmienie:

1.  Obrady sesji są jawne. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem telewizji kablowej, radia i prasy lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim termin, miejsce i przedmiot obrad, co najmniej na 3 dni przed sesją z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2.  Przewodniczący zapewnia na sali obrad miejsce dla zaproszonych gości oraz w miarę możliwości dla publiczności. Publiczność przysłuchuje się obradom.

3.  Jawność obrad zostaje wyłączona z mocy prawa.

4.  Wyłączenie jawności powoduje, iż do publicznej wiadomości podaje się tylko termin i miejsce obrad, zaś podczas obrad obecne mogą być wyłącznie te osoby nie będące radnymi, których udział w obradach dopuści Przewodniczący.

Ust. 5 wykreśla się.

12) W § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej i uroczystej nie przewiduje wolnych wniosków oraz interpelacji i zapytań. 

13) W § 21 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.

14) W § 22 skreśla się ust 1, a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący otwiera sesję wypowiadając formułę: „Otwieram sesję Rady Miejskiej w Oławie”.

15) W § 23 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie, które otrzymuje brzmienie:

Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

16) W § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem uchwał mających charakter przepisów prawa miejscowego, które wymagają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

17) § 29 otrzymuje brzmienie: 

1.  Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu organu, w głosowaniu jawnym chyba że ustawa stanowi inaczej.

2.  W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki w kolejności: „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”.

3.  W głosowaniu tajnym radni głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z ustalonymi przez prowadzącego sesję zasadami głosowania i na właściwych kartach.

4.  Głosowanie  tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym powołana przez Radę w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów spośród radnych.

5.  Wyniki głosowania zapisywane są w protokole sesji.

18) W § 32 skreśla się ust. 5

19) W §  33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Do wykonywania swoich zadań Rada ze swojego grona powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, które są wewnętrznymi organami Rady, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

20) W § 33  dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

Rada powołuje oraz likwiduje komisje, a także ustala ich skład. Rada może zawiesić lub odwołać członka komisji. Rada powołuje członków komisji spośród zgłoszonych kandydatów.

21) § 36 skreśla się w całości.

22) W § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Radny może brać udział bez prawa głosu w posiedzeniu każdej komisji, której nie jest członkiem.

23) § 42 otrzymuje brzmienie:

1.  Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami  oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłoszone przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany z instrukcjami wyborców.

2.  Wyborcy winni być informowani o dalszych działaniach związanych z  realizacją ich postulatów.

3.  Na spotkaniach z wyborcami radny winien informować ich o pracy Rady i swoim w niej udziale.

24) § 43 otrzymuje brzmienie:

W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

25) W § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

26) W § 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Pracownik Biura uczestniczy w każdej sesji oraz posiedzeniu stałych komisji, protokołując przebieg obrad. 

27) § 47 otrzymuje brzmienie:

1.  Uchwała Rady w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba  że po  zakończeniu roku budżetowego Zarząd Gminy został odwołany z innej przyczyny.

2.  Rada rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium. Po zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w art. 18a ust. 3 ustawy gminnej, oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nie udzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Rada może odwołać Zarząd większością co najmniej 3/5 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

3.  Rada może odwołać Burmistrza z innej przyczyny niż nie udzielenia absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek taki wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

4.  Odwołanie Burmistrza następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania Rada przeprowadza po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego głosowania.

5.  Odwołanie Burmistrza albo złożenie przez niego rezygnacji jest odpowiednio równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.

6.  Rada może na uzasadniony wniosek Burmistrza odwołać poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

7.  W przypadku złożenia rezygnacji przez Burmistrza jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

8.  W przypadku rezygnacji Burmistrza Rada Gminy na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.

9.  Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 8, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja Rady Gminy.

10.  W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Rada Gminy dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku nie dokonania wyboru nowego Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji przepisy art. 28a ustawy o samorządzie gminnym stosuje się odpowiednio.

11.  W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego Przewodniczącym Rada Gminy dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia odwołania.

12.  Odwołany Zarząd Gminy lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Rada Gminy może zwolnić członka  Zarządu z tego obowiązku.

13.  Przepis ust. 12,  zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały Zarząd.

28) W § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Do wyłącznej właściwości Zarządu, poza zadaniami określonymi w art. 30 i 60  ust. 2 ustawy gminnej, należą w szczególności zadania w zakresie:

1) podejmowania uchwał w sprawach zwykłego zarządu mieniem komunalnym,

2) określenia zakresu, w jakim Burmistrz może powierzyć sekretarzowi prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu,

3) informowanie mieszkańców o założeniach budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystaniu środków budżetowych.

29) W § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Zarząd w formie uchwały. Uchwała taka podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ona moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia uchwały Rada określa termin utraty jej mocy obowiązującej.

30) W § 49 dodaje się ust. 3  w brzmieniu:

Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

31) W § 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla publikacji przepisów gminnych.

32) W § 86 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać także Zarząd  w formie uchwały z zachowaniem rygorów, o których mowa w § 49 ust. 2 statutu. 

33) W § 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przepisy gminne, o których mowa w § 86, publikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

34) W załączniku nr 3 do Statutu Miasta Oława stanowiącym wykaz jednostek organizacyjnych miasta Oława skreśla się:

   Szkoła Podstawowa nr 6 w Oławie, ul. Sportowa 6,

   Szkoła Podstawowa nr 9 w Oławie, ul. Lwowska 3,

   Zakład Gospodarki Cieplnej w Oławie, ul. Nowy Otok 1.