Poz. 80

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR PCC/41/S/252/U/3/99 i OCC/15/S/252/U/3/99

W dniu 17 grudnia 1999 r. za zgodą Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą przy ulicy Walońskiej 3–5, 50-413 Wrocław, postanowiono wykreślić punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Uzasadnienie: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. we Wrocławiu zaakceptowało proponowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmianę decyzji koncesyjnej, polegającą na wykreśleniu punktu dotyczącego obowiązku opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakościowych prowadzonej działalności mających na celu właściwą obsługę odbiorców.

W świetle przepisów § 34, 36 i 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku było zbędne.

Na podstawie art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 7 września 1998 r. nr PCC/41/252/U/1/98/RG oraz OCC/15/252/U/1/98/RG w sprawie udzielenia koncesji z urzędu.

DYREKTOR BIURA

Komunikacji Społecznej i Informacji

OLGIERD SZŁAPCZYŃSKI