Poz. 65

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR WCC/829/146/W/3/2000/JŻ i PCC/880/146/W/3/2000/JŻ

W dniu 19 stycznia 2000 r. została udzielona koncesja na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego “SKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klimasa 46, 50-515 Wrocław na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie od dnia 20 stycznia 2000 r. do dnia 20 stycznia 2010 r.

Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo energetyczne “SKT” Sp. z o.o. zostało wpisane do rejestru handlowego w dniu 14 kwietnia 1994 r. i spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt 1–4 ustawy – Prawo energetyczne. W szczególności dysponuje środkami finansowymi i możliwościami technicznymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności oraz zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Ponadto nie występują przesłanki, uniemożliwiające wydanie decyzji. Okres ważności koncesji został określony na 10 lat ze względu na to, że dokument rządowy, przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 1995 r., “Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r.” określa prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne do roku 2010.

DYREKTOR BIURA

Komunikacji Społecznej i Informacji

OLGIERD SZŁAPCZYŃSKI