Poz. 60

UCHWAŁA NR XIV/94/99

RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie zmiany części Uchwały Nr III/12/98 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

 

§ 1

W § 14 Uchwały Nr III/12/98 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. 0% dla terenów oznaczonych symbolami:

1) 37 1MN, 37.2MN, 37.3MN, 37.4MN, 37.5MN, 37.6MN, 37.7.U, 37.8U, 37.9U, 37.10U, 37.11U, 37.12U/ZP, 37.13U/ZP w Jerzmanowej,

2) 8 MN/UT, 9MN/UT w Kurowie Małym”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

ALEKSANDER MAKARA