Poz. 52

ZARZĄDZENIE NR 12

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 2 lutego 2000 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia

w okręgu wyborczym nr 10

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 10 w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Haliny Wojdy, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XXI/122/2000 z dnia 27 stycznia 2000 r.
 2. W okręgu wyborczym nr 10 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 30 kwietnia 2000 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

WITOLD KROCHMAL

Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2000 r.

KALENDARZ WYBORCZY

 

Termin wykonania czynności

wyborczej

Treść czynności

do 1 marca 2000 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 11 marca 2000 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini

do16 marca 2000 r.

 • powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini

do 31 marca 2000 r.

do godz. 2400

 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 10

do 9 kwietnia 2000 r.

 • powołanie przez Zarząd Gminy Miękinia obwodowej komisji wyborczej
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 15 kwietnia 2000 r.

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 16 kwietnia 2000 r.

 • sporządzenie w Urzędzie Gminy w Miękini spisu wyborców

29 kwietnia 2000 r.

 • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

30 kwietnia 2000 r.

godz. 600 – 2000

 • głosowanie