Poz. 721

UCHWAŁA NR X/35/00

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 29 września 2000 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/90 Rady Miasta i Gminy w Radkowie w  sprawie statutu Gminy Radków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Radkowie uchwala:

 

 

§ 1

W uchwale nr VII/36/90 Rady Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie statutu Gminy Radków wprowadzić następującą zmianę:

1) w § 43 ust. 2 statutu skreśla się słowo: “służbowego” a wpisuje się: “specjalnego” oraz dopisuje się na końcu zdania wyrazy: “i wysokość dodatku za prace wykonywane w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Radkowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW BOŻEK