Poz. 719

UCHWAŁA NR XXV/36/2000

RADY MIEJSKIEJ JAWORZYNA ŚLĄSKA

z dnia 29 sierpnia 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

we wsi Tomkowa

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/88/99 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Tomkowa, Rada Miejska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Tomkowa – działki o numerach geodezyjnych 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/3, 115/5, 115/7, 115/9, 116/4 (część), 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11, 117/3 (część), 117/4 (część), 117/5, 117/6, 117/8, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13, 189.

 

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni ok. 5,55 ha położony we wsi Tomkowa w gminie Jaworzyna Śląska, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/3, 115/5, 115/7, 115/9, 116/4 (część), 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11, 117/3 (część), 117/4 (część), 117/5, 117/6, 117/8, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13, 189.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ochrona interesu publicznego, głównie w zakresie wymogów ochrony środowiska,

2) umożliwienie realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej na terenie przyległym do terenów zainwestowania wiejskiego przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania i zapewnienia ładu przestrzennego.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są obszary wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, których funkcje określono poniżej:

Mn/U – obszar mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług bytowych,

K – obszary komunikacji.

2. Obszary Mn/U, o których mowa w ust. l mogą być w całości wykorzystane na cele mieszkaniowe lub częściowo na cele mieszkaniowe i usługowe, pod warunkiem, że przeznaczenie dopuszczalne nie przekroczy 50% powierzchni zainwestowania brutto.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Oznaczenia graficzne występujące w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, o którym mowa w § 1 uchwały.

2. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska.

3. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

4. Rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego, będący integralną częścią niniejszej uchwały.

5. Obszarze – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub granicami opracowania planu.

6. Usługach bytowych – należy przez to rozumieć usługi związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb okolicznych mieszkańców z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła drobnego itp.

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

1. Działkę o numerze geodezyjnym 116/4 (w części objętej zmianą planu) dopuszcza się przeznaczyć na cele mieszkaniowe z chwilą powstania dojazdu na terenach nie objętych planem, w przeciwnym przypadku zachowuje się użytkowanie rolne, ewentualna komunikacja wewnętrzna winna odpowiadać przepisom szczególnym.

2. Dla obszarów mieszkaniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem Mn/U ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zezwala się na dokonywanie dodatkowych podziałów geodezyjnych, także według propozycji przedstawionych w rysunku planu,

2) liczba działek nie może przekraczać więcej niż 30 i nie może stanowić mniej niż 15,

3) wjazdy na poszczególne działki przewiduje się wg zasady ustalonej na rysunku planu,

4) określone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone wzdłuż drogi powiatowej nr 45287 w odległości 8 metrów od linii rozgraniczającej drogę, dotyczą zasadniczej kubatury obiektów – ganki, werandy i balkony mogą wykraczać poza linię zabudowy, jednak nie więcej niż 1,5 m, pozostałe nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

5) ogrodzenia frontowe działek należy projektować w liniach rozgraniczających poszczególnych działek,

6) powierzchnia zabudowana działek nie może przekraczać 30% powierzchni działki brutto,

7) na poszczególnych działkach należy przewidzieć niezbędną liczbę miejsc parkingowych, wynikającą z potrzeb zlokalizowanej na działce inwestycji,

8) przepusty i mosty przez istniejące rowy przydrożne oraz zjazdy z dróg publicznych należy każdorazowo projektować w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

9) dla działek wewnętrznych, posiadających własną wewnętrzną drogę dojazdową przewiduje się konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości pozwalającej na wykonanie manewrów przez samochody techniczne w strefie przed kubaturą.

3. Dla projektowanej na obszarze zabudowy przewiduje się następujące warunki:

1) budynki mieszkalne, wolnostojące, części usługowe obiektów wbudowane lub dobudowane do zasadniczej kubatury,

2) wysokość obiektów nie więcej niż 2,5 kondygnacji nadziemnych lub nie więcej niż 8 metrów w najwyższym punkcie kalenicy,

3) obiekty projektować z dachem dwu- lub wielospadowym, o nachyleniu połaci od 27° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, blachą lub papą dachówkopodobną,

4) zaleca się na obszarze zabudowę zwartą, tzn. że na każdej działce może stać tylko jeden budynek, co oznacza, że części usługowe należy sytuować wg punktu 1),

5) architektura zabudowy winna nawiązywać do regionalnych tradycji w budownictwie mieszkaniowym.

4. Dla przedmiotowego obszaru przewiduje się następujące zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną z istniejących sieci wiejskich,

2) odprowadzenie ścieków należy projektować poprzez realizację szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków, pod warunkiem zapewnienia ich systematycznego wywozu na oczyszczalnię komunalną,

3) docelowo należy przewidzieć możliwość włączenia do wiejskiej oczyszczalni ścieków poprzez system kolektorów zbiorczych,

4) zbiorniki zezwala się sytuować bliźniaczo na granicy działek sąsiednich,

5) ogrzewanie obiektów winno się projektować w oparciu o ekologiczne źródła energii, tj. gaz, olej opałowy bądź energię elektryczną – dla celów mieszkaniowych dopuszcza się stosowanie tradycyjnych palenisk na węgiel i koks,

6) wody deszczowe z dachów oraz nawierzchni utwardzonych należy rozprowadzić po terenie działki własnej lub do istniejących rowów przydrożnych i melioracyjnych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

5. Odpady powstałe w wyniku funkcjonowania obiektów mieszkalnych i usługowych gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwiane wg przyjętego na terenie gminy systemu.

6. Ewentualną uciążliwość akustyczną od obiektów usługowych należy ograniczyć do obszaru użytkowania usługowego.

§ 7

1. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem K przeznacza się na cele komunikacji odpowiednio:

2. W pasach drogowych dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z eksploatacją dróg, na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi zarządcami.

3. Infrastruktura techniczna (liniowa i punktowa) powinna być zlokalizowana poza obrębem pasa drogowego, w odległości minimalnej 1,0 metr od jego granicy dla urządzeń podziemnych oraz 5,0 metrów dla urządzeń nadziemnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

§ 8

Przepisy zawierające warunki ustalone w celu ochrony środowiska przyrodniczego oraz wynikające z przepisów szczególnych mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z indywidualnych przesłanek.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 9

Traci moc uchwała nr 21/92 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 24.03.92 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska w części dotyczącej obszaru wymienionego w § 1 uchwały.

§ 10

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 11

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jaworzyna Śląska.

§12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Tomkowa w gminie Jaworzyna Śląska wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ARTUR NAZIMEK

 

 

Załącznik graficzny do uchwały nr  XXV/36/2000 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 29 sierpnia 2000 r.