Poz. 718

UCHWAŁA NR XXV/35/2000

RADY MIEJSKIEJ JAWORZYNA ŚLĄSKA

z dnia 29 sierpnia 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

we wsi Bagieniec

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/87/99 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 20 października 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Bagieniec, Rada Miejska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Bagieniec – działki o numerach geodezyjnych 66/3, 66/4 (część), 67/1, 67/2, 161/1 (część), 152/4 (część), 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/6, 114/7, 114/4, 114/5, 123, 115, 116, 117, 118, 119.

 

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni ok. 11,56 ha położony we wsi Bagieniec w gminie Jaworzyna Śląska, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 66/3, 66/4 (część), 67/1, 67/2, 161/1 (część), 152/4 (część), 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/6, 114/7, 114/4, 114/5, 123, 115, 116, 117, 118, 119.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ochrona interesu publicznego, głównie w zakresie wymogów ochrony środowiska,

2) umożliwienie realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie przyległym do terenów zainwestowania wiejskiego przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania i zapewnienia ładu przestrzennego.

 

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są obszary wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, których funkcje określono poniżej:

Mn/U – obszar mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług bytowych,

K – obszary komunikacji,

Z – obszary zieleni.

2. Obszary Mn/U, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele mieszkaniowe lub częściowo na cele mieszkaniowe i usługowe, pod warunkiem, że przeznaczenie dopuszczalne nie przekroczy 50% powierzchni zainwestowania brutto.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Oznaczenia graficzne występujące w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, o którym mowa w § 1 uchwały.

2. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska.

3. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

4. Rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego, będący integralną częścią niniejszej uchwały.

5. Obszarze – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub granicami opracowania planu.

6. Usługach bytowych – należy przez to rozumieć usługi związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb okolicznych mieszkańców z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła drobnego, itp.

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

1. Dla obszarów mieszkaniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem Mn/U ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zezwala się na dokonywanie wewnętrznych podziałów geodezyjnych, także według propozycji przedstawionych w rysunku planu lub innych spełniających wymogi przepisów szczególnych,

2) liczba działek nie może przekraczać więcej niż 60 i nie może stanowić mniej niż 21,

3) wjazdy na poszczególne działki przewiduje się od dróg: 1K (droga powiatowa nr 45291), 2K, 3K (drogi gminne), 4K (nowo realizowana droga wewnętrzna) wg zasady ustalonej na rysunku planu,

4) określone na rysunku planu obowiązujące linie zabudowy wzdłuż drogi powiatowej nr 45291 wyznaczone zostały w odległości 10-ciu metrów od linii rozgraniczającej drogę,

5) określone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż dróg gminnych i drogi wewnętrznej wyznaczone zostały w odległości 5 m od linii rozgraniczających drogi,

6) dla obszaru 1Mn/U nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza się w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej pas drogowy i w odległości 5 metrów od linii rozgraniczającej ciek wodny,

7) zasadnicze kierunki lokalizowania zabudowy należy przyjąć jako linie równoległe i prostopadłe do linii zabudowy,

8) ogrodzenia frontowe działek należy projektować w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg,

9) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych o powierzchni do 100 m2,

10) powierzchnia zabudowana działek nie może przekraczać 30% powierzchni działki brutto,

11) dopuszcza się rozwiązania wspólnotowe (np. prywatne drogi wewnętrzne, elementy i urządzenia ochrony terenu, wydzielone place dla dzieci, itp.),

12) na poszczególnych działkach należy przewidzieć niezbędną liczbę miejsc parkingowych, wynikającą z potrzeb zlokalizowanej na działce inwestycji,

13) przepusty i mosty przez istniejące rowy przydrożne oraz zjazdy z dróg publicznych należy każdorazowo projektować w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

2. Dla projektowanej na obszarze zabudowy przewiduje się następujące warunki:

1) budynki mieszkalne, wolnostojące, części usługowe obiektów wbudowane lub dobudowane do zasadniczej kubatury,

2) wysokość obiektów nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne lub nie więcej niż 6,5 metra w najwyższym punkcie kalenicy,

3) obiekty projektować z dachem dwu- lub wielospadowym, o zasadniczej kalenicy równoległej do drogi, o nachyleniu połaci od 27° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, blachą lub papą dachówkopodobną,

4) zaleca się na obszarze zabudowę zwartą, tzn. że na każdej z wydzielonych działek może stać tylko jeden budynek, co oznacza, że części usługowe należy sytuować wg punktu 1),

5) architektura zabudowy winna nawiązywać do regionalnych tradycji w budownictwie mieszkaniowym.

3. Dla przedmiotowego obszaru przewiduje się następujące zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną z istniejących sieci wiejskich,

2) odprowadzenie ścieków należy projektować poprzez realizację szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków, pod warunkiem zapewnienia ich systematycznego wywozu na oczyszczalnię komunalną,

3) docelowo należy przewidzieć możliwość włączenia do wiejskiej oczyszczalni ścieków poprzez system kolektorów zbiorczych,

4) zbiorniki zezwala się sytuować bliźniaczo na granicy działek sąsiednich,

5) ogrzewanie obiektów winno się projektować w oparciu o ekologiczne źródła energii, tj. gaz, olej opałowy bądź energię elektryczną – dla celów mieszkaniowych dopuszcza się stosowanie tradycyjnych palenisk na węgiel i koks,

6) wody deszczowe z dachów oraz nawierzchni utwardzonych należy rozprowadzić po terenie działki własnej lub do istniejących rowów przydrożnych i melioracyjnych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

4. Odpady powstałe w wyniku funkcjonowania obiektów mieszkalnych i usługowych gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwiane wg przyjętego na terenie gminy systemu.

5. Ewentualną uciążliwość akustyczną od obiektów usługowych należy ograniczyć do obszaru użytkowania usługowego.

§ 7

1. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem K przeznacza się na cele komunikacji odpowiednio:

2. W pasach drogowych dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z eksploatacją dróg, na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi zarządcami.

3. Infrastruktura techniczna (liniowa i punktowa) powinna być zlokalizowana poza obrębem pasa drogowego, w odległości minimalnej 1,0 metr od jego granicy dla urządzeń podziemnych oraz 5,0 metrów dla urządzeń nadziemnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

 

§ 8

Obszary wyznaczone na rysunku planu symbolem Z przeznacza się na cele zieleni ochronnej dla rzeki Jabłonica.

§ 9

Przepisy zawierające warunki ustalone w celu ochrony środowiska przyrodniczego oraz wynikające z przepisów szczególnych mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z indywidualnych przesłanek.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 10

Traci moc uchwała nr 21/92 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 24.03.92 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska w części dotyczącej obszaru wymienionego w § 1 uchwały.

§ 11

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 12

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jaworzyna Śląska.

§ 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Bagieniec w gminie Jaworzyna Śląska wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ARTUR NAZIMEK

 

 

 Załącznik graficzny do uchwały nr  XXV/35/2000 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 29 sierpnia 2000 r.