Poz. 717

UCHWAŁA NR XLI/242/2000

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 20 września 2000 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/151/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22  lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla zespołu w rejonie ulicy Zwierzyckiego (plan nr 22)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W uchwale nr XXVII/151/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie ulicy Zwierzyckiego (plan nr 22) skreśla się § 5 pkt 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Lubina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

ROMAN JASIŃSKI