Poz. 716

UCHWAŁA NR XXVII/151/2000

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 22 lutego 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla zespołu w rejonie ulicy Zwierzyckiego (plan nr 22)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

R o z d z i a ł I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Plan obejmuje obszar ograniczony pasem drogowym projektowanej ulicy Zwierzyckiego, a następnie pasem drogowym dawnej ulicy Wrocławskiej, dalej osią ulicy Komisji Edukacji Narodowej oraz osią ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego, z wyłączeniem działek nr: 155/1, 155/52, 155/53 i 155/54, położonych przy ostatniej z wymienionych ulic i przyległego doń pasa tej ulicy.

2. Szczegółowy przebieg granicy przedstawia rysunek planu w skali 1:2000, będący integralną częścią planu i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3. Na wyżej wymienionym obszarze niniejszy plan stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina (uchwalonego przez Miejską Radę Narodową w Lubinie uchwałą nr XIII/71/86 z dnia 02.06.1986 r. oraz przez Gminną Radę Narodową w Lubinie uchwałą nr 36/X/86; ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym WRN w Legnicy Nr 6, poz. 62 z dnia 15.06.86 r.) oraz aneksu do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina obejmującego zmiany dokonane w 1993 r. i zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/241/93 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 01.06.1993 r. (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego). Zachowuje się rozstrzygnięcia ww. planu i aneksu do niego, nie kolidujące z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) granica opracowania, określająca obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania. Linie rozgraniczające wyznaczają granice obszarów zwanych w dalszej części jednostkami terenowymi. Szczegółowe ustalenia dla jednostek terenowych zawarto w rozdziale II oraz (w odniesieniu do jednostek układu komunikacyjnego) w rozdziale I, § 8 i § 9,

3) lokalizacja prawoskrętnego zjazdu z ulicy głównej (KG) lub zbiorczej (KZ).

2. Ustaleniami planu są również symbole jednostek terenowych i innych elementów rysunku planu służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały.

3. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 i 2, elementy rysunku mają charakter informacyjny bądź propozycji bardziej szczegółowych rozwiązań, które nie są ustaleniami niniejszego planu. W szczególności nie są ustaleniami planu przedstawione na rysunku planu elementy pasów jezdni, ścieżka rowerowa i lokalizacje przystanków autobusowych.

§ 3

1. Na obszarze objętym planem obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w granicach obszaru górniczego “Małomice I”. Ograniczenia te będą określane przez właściwy organ nadzoru górniczego w uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, odpowiednio dla każdej decyzji.

2. Na obszarze objętym planem znajduje się stanowisko archeologiczne (Lubin st. 20; ślad osadniczy pradziejowy oraz osada z XVI–XV w.), którego lokalizację zaznaczono na rysunku planu. Z tego też względu:

1) inwestor musi zapewnić nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia prac ziemnych na ww. terenie,

2) należy uzyskać zezwolenie, odpowiedniego organu Służby Ochrony Zabytków, na prowadzenie prac archeologicznych.

§ 4

Ustalenia w zakresie scalania i podziału nieruchomości.

1. Na obszarze objętym planem (z wyjątkiem terenów przewidzianych dla elementów układu komunikacyjnego) dopuszcza się scalanie nieruchomości pod warunkiem, że będą respektowane inne ustalenia niniejszej uchwały w tym te, które określają zasady zagospodarowania poszczególnych jednostek terenowych.

2. Linie rozgraniczające, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowią równocześnie granice działek przewidzianych do wydzielenia.

3. Z wyjątkiem terenów przewidzianych dla elementów układu komunikacyjnego na pozostałych obszarach objętych planem dopuszcza się wydzielanie także innych (niż określono w ust. 2), nowych granic nieruchomości przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do drogi publicznej, z uwzględnieniem zapisów dotyczących sposobu obsługi komunikacyjnej zawartych w niniejszej uchwale,

2) na obszarze jednostek terenowych o symbolu UM dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w punkcie 1, poprzez ulice wewnętrzne stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości zmuszonych do korzystania zeń lub własność gminy,

3) na obszarze ulic wewnętrznych, o których mowa w pkt 2, nie mogą być dokonywane wtórne podziały własnościowe,

4) ulice wewnętrzne powinny być zbudowane w sposób umożliwiający dogodną obsługę wszystkich nieruchomości (które obsługują); ulice wewnętrzne powinny odpowiadać standardom co najmniej ulic wewnętrznych, przy czym ich szerokość w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż 12 m,

5) możliwe będzie zagospodarowanie terenu zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 5

Ogólne ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. Zabudowa na całym obszarze objętym opracowaniem powinna być kształtowana w sposób odpowiedni dla śródmiejskiej lokalizacji. Wejścia do budynków i ich najbliższe otoczenie, winny być szczególnie atrakcyjnie ukształtowane i zaakcentowane architektonicznie.

2. Zakazuje się stosowania w zewnętrznych ścianach budynków nietrwałych materiałów.

3. Dopuszcza się organizowanie zjazdów do poszczególnych posesji, na zasadach określonych w § 7, w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami niniejszej uchwały, w szczególności poprzez minimalizację kolizji ze ścieżkami spacerowymi i ciągami rowerowymi.

4. W granicach poszczególnych nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym planem należy przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych. Dopuszcza się odstępstwa od tej zasady, pod warunkiem, że niezbędne miejsca parkingowe – za zgodą właściciela wskazanego terenu, w granicach i zgodnie z niniejszym planem – zostaną wyznaczone w odległości nie większej niż 200 m od obiektu, który mają obsługiwać. Miejsca postojowe mogą być realizowane jako jedno- lub wielopoziomowe, w tym jako wybrane kondygnacje lub ich fragmenty w innych obiektach.

5. Przez tereny, o których dalej mowa w rozdziale II dopuszcza się, w przypadkach określonych w § 6 ust. 1 prowadzenie tranzytowych (i lokalnych) liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizację związanych z nimi urządzeń, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki terenowej. Obiekty kubaturowe infrastruktury technicznej, z wyjątkiem trafostacji i stacji redukcyjnych gazu, winny być realizowane jako wbudowane (np. centrale telefoniczne) lub podziemne (np. przepompownie ścieków).

6. Wszelkie powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny być pokryte zielenią.

7. Lokalizacja i forma reklam musi być dostosowana do charakteru centralnego obszaru miasta i nie może wprowadzać dysharmonii wizualnej w tym środowisku.

8. Zakazuje się lokalizacji na całym obszarze planu dużych supermarketów o specjalizacji w zakresie handlu artykułami przemysłowymi “dla domu i ogrodu”.

§ 6

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Nowo realizowane liniowe elementy infrastruktury technicznej (wraz z towarzyszącymi urządzeniami) mają być usytuowane pod ziemią oraz przebiegać/znajdować się w liniach rozgraniczających ulic. W uzasadnionych względami technicznymi (bądź bezpieczeństwa) przypadkach, dopuszcza się przeprowadzenie/usytuowanie wybranych elementów tych sieci poza układem ulic oraz lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób określony w § 5 ust. 5.

2. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować.

3. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

1) zaopatrzenie w wodę poszczególnych jednostek terenowych, posesji lub obiektów poprzez podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej,

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych z poszczególnych terenów, posesji lub obiektów do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,

3) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni winny być wyposażone w systemy odprowadzania wód deszczowych; w przypadku zastosowania nawierzchni nieutwardzonych lub częściowo utwardzonych (“ażurowych”) należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń,

4) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci średniego lub niskiego napięcia, w zależności od zapotrzebowania,

5) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej,

6) dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania oparte na cieple przesyłanym z elektrociepłowni, bądź na elektryczności lub gazie,

7) telefonizacja – poprzez podłączenie do dostępnych systemów,

8) gromadzenie odpadów bytowych z każdej posesji w indywidualnych pojemnikach; odprowadzanie odpadów stałych z poszczególnych posesji i terenów publicznych zgodnie z systemem gospodarki odpadowej w gminie.

§ 7

Ustalenia w zakresie komunikacji.

1. Tereny oznaczone symbolami KG, KZ i KL przeznacza się na publiczne, ogólnie dostępne elementy układu komunikacyjnego oraz do prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej (i związanych z nimi urządzeń).

2. Dla wymienionych w ust. 1 elementów układu komunikacyjnego obowiązują następujące ustalenia ogólne:

1) wszystkie ulice wymienione w ustępie 1 (KG, KZ i KL) winny być wyposażone w obustronne chodniki o minimalnej szerokości 1,5 m,

2) w miarę możliwości przestrzennych i technicznych należy wprowadzić ciągi rowerowe wraz z parkingami. Za zgodą właściciela ciągi i parkingi rowerowe mogą być także sytuowane na innych niż komunikacyjne jednostkach terenowych,

3) w miarę możliwości przestrzennych i technicznych mogą być lokalizowane tymczasowe obiekty usługowe, elementy małej architektury oraz reklamy, w sposób nie kolidujący z funkcją układu komunikacyjnego oraz za zgodą zarządcy ulicy.

3. Tereny o symbolu KG przeznacza się dla ulicy głównej, na której obowiązują następujące ustalenia:

1) minimalnie 4 pasy ruchu,

2) dopuszcza się, oznaczone na rysunku planu, dwa prawoskrętne zjazdy z tej ulicy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,

3) dopuszcza się możliwość sytuowania przystanków autobusowych w wydzielonych zatokach poza pasami jezdni, za bocznym pasem dzielącym.

4. Tereny o symbolu KZ przeznacza się dla ulicy zbiorczej, na której obowiązują następujące ustalenia:

1) minimalnie 4 pasy ruchu,

2) dopuszcza się, oznaczone na rysunku planu, dwa prawoskrętne zjazdy z tej ulicy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3; dodatkowo dopuszcza się zorganizowanie maksymalnie jeszcze dwóch – również prawoskrętnych – zjazdów z tej ulicy w miejscach nieoznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy ulicy i respektowania obowiązujących przepisów,

3) dopuszcza się możliwość sytuowania przystanków autobusowych w wydzielonych zatokach poza pasami jezdni.

5. Tereny o symbolu KL przeznacza się dla ulic lokalnych, na których obowiązują następujące ustalenia:

1) minimalna szerokość jezdni: 7 m,

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji przystanków autobusowych, postojów taksówek i miejsc parkingowych w wydzielonych zatokach poza pasami jezdni,

3) dopuszcza się organizowanie zjazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

6. Możliwe do wydzielenia ulice wewnętrzne powinny posiadać parametry co najmniej ulic dojazdowych. Inne ustalenia dotyczące tych ulic określono w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł II

Ustalenia szczegółowe dla jednostek terenowych

§ 8

1. Wprowadza się podział obszaru objętego planem na jednostki terenowe, dla których w dalszej części uchwały określa się funkcje i zasady zagospodarowania.

2. Jednostkami terenowymi, o których mowa w ust. 1, są także pasy terenów dróg w ich liniach rozgraniczających. Zasady ich zagospodarowania określono w § 9.

§ 9

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KSn przeznacza się dla stacji paliw, obiektu gastronomii i towarzyszących im usług.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację ciągów komunikacyjnych (w tym ulic wewnętrznych) i innych elementów towarzyszącego zagospodarowania terenu, np. parkingów.

3. Uciążliwość dla środowiska obiektów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może powodować obniżenia standardów wymaganych przepisami szczególnymi dla sąsiadujących terenów mieszkaniowych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej jednak niż 9 m od powierzchni terenu do górnego punktu dachu.

5. Pod zieleń urządzoną należy przeznaczyć nie mniej niż 10% powierzchni danej jednostki terenowej.

§ 10

1. Wyznacza się teren przeznaczony dla obiektów handlowo--usługowych, usługowych (w tym m.in. hotelowych oraz gastronomicznych) i biurowych, określony na rysunku planu symbolem UM.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto:

1) lokalizację stacji paliwowej wraz z zapleczem,

2) lokalizację stałego targowiska miejskiego,

3) lokalizację mieszkalnictwa wielorodzinnego lub jednorodzinnego,

4) lokalizację zieleni wysokiej, średniej i niskiej,

5) lokalizację ulic wewnętrznych i innych ciągów komunikacyjnych oraz innych elementów towarzyszącego zagospodarowania terenu, w tym miejsc postojowych (terenowych i w obiektach).

3. Uciążliwość dla środowiska obiektów, o których mowa w ust. 1–2 – w szczególności jeżeli na terenach, o których mowa w ust. 1, zostanie zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa lub inne funkcje chronione – obniżać wymaganych dlań prawem standardów.

§ 11

1. Wyznacza się teren przeznaczony dla zespołu miejsc postojowych oraz dojazdu do obiektów na działkach geodezyjnych nr: 155/1, 155/52, 153/53 i 155/54, określony na rysunku planu symbolem KP.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto:

1) lokalizację elementów towarzyszącego zagospodarowania terenu,

2) lokalizację nieuciążliwych usług handlowych lub gastronomicznych w parterowych obiektach tymczasowych,

3) lokalizację zieleni wysokiej, średniej i niskiej.

R o z d z i a ł III

Ustalenia końcowe

§ 12

Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 30%. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy bądź zbywalnych na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Lubina.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ROMAN JASIŃSKI

 

 

 Załącznik do uchwały nr XXVII/151/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2000 r.