Poz. 695

UCHWAŁA NR XXIV/25/2000

RADY MIEJSKIEJ JAWORZYNA ŚLĄSKA

z dnia 21 czerwca 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/85/99 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska w rejonie ulicy Powstańców Śląskich, Rada Miejska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska – działki o numerach geodezyjnych 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736/1, 735, 734, 733, 732, 731/1, 731/2, 730, 729, 728/7, 728/6, 728/5, 728/4, 728/3, 728/2, 728/1, 727, 726/2, 726/1, 724, 723, 722/2, 722/1, 205, 199.

 

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni ok. 2,93 ha położony w miejscowości Jaworzyna Śląska, obejmujący teren przy ulicy Powstańców Śląskich w sąsiedztwie kolei, dotyczący działek o numerach ewidencyjnych 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736/1, 735, 734, 733, 732, 731/1, 731/2, 730, 729, 728/7, 728/6, 728/5, 728/4, 728/3, 728/2, 728/1, 727, 726/2, 726/1, 724, 723, 722/2, 722/1, 205, 199.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ochrona interesu publicznego,

2) umożliwienie zagospodarowania obiektów i terenów na cele przemysłowo-usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są obszary wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, których funkcje określono poniżej:

P/U – obszar przemysłowo-usługowy,

K – tereny komunikacji,

M – obszar mieszkalnictwa,

U/M – obszar usługowo-mieszkaniowy.

2. Obszar P/U, o którym mowa w ust. 1, może być w całości wykorzystany na cele przemysłowe lub częściowo na cele przemysłowe i usługowe.

3. Obszar U/M, o którym mowa w ust. 1, może być w całości wykorzystany na cele usługowe lub częściowo na cele usługowe i mieszkaniowe.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Oznaczenia graficzne występujące w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, o którym mowa w § 1 uchwały.

2. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska.

3. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

4. Rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego, będący integralną częścią niniejszej uchwały,

5. Obszarze – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub granicami opracowania planu.

6. Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze.

7. Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe.

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

1. Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji obiektów służby zdrowia i oświaty,

2) ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość dla śro-dowiska wywołana przez obiekty przemysłowe, produkcyjne, usługowe i inne nie może wykraczać poza granice terenu, o których mowa w ust. 1,

3) podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji (na podstawie rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 16 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, Dz. U. 15/90, poz. 92 z późniejszymi zmianami),

4) dopuszcza się pozostawienie istniejącego podziału na działki lub opracowanie nowego pod warunkiem zapewnienia dojazdu z terenów przyległych dla działki nr 205,

5) na działce nr 729 znajduje się transformator, sposób użytkowania działki pozostaje bez zmian,

6) wjazd na działkę wg zasady ustalonej na rysunku planu,

7) określone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż dróg wyznaczone zostały w odległości 5 metrów od linii rozgraniczających pas drogowy,

8) adaptuje się istniejącą i określoną w rysunku planu zabudowę, co oznacza, że inwestowanie w obiekt nie wymaga zgody sąsiada,

9) do likwidacji przeznacza się obiekt znajdujący się na działce nr 746, obiekty w liniach rozgraniczających pasa drogowego na działkach nr 738, 740, 736/1,

10) na działce należy przewidzieć niezbędną liczbę miejsc parkingowych, wynikającą z potrzeb zlokalizowanej na działce inwestycji.

2. Dla projektowanej na obszarze zabudowy przewiduje się następujące warunki:

1) ustala się nieprzekraczalną wysokość budynków do 3 kondygnacji lub 12 m liczone od poziomu terenu,

2) projektowane budynki powinny być na rzucie prostokąta, usytuowane równolegle lub prostopadle do osi jezdni.

§ 7

1. Dla obszarów wyznaczonych w rysunku planu symbolem U\M ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji obiektów służby zdrowia,

2) ustala się przeznaczenie podstawowe – funkcję usługową i przeznaczenie dopuszczalne – funkcję mieszkaniową, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego,

3) ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość dla środo-wiska wywołana przez obiekty usługowe nie może wy-kraczać poza granice terenu, o których mowa w ust. 1,

4) wjazd na działkę wg zasady ustalonej na rysunku planu,

5) określone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż dróg wyznaczone zostały w odległości 5 metrów od linii rozgraniczających pas drogowy,

6) adaptuje się istniejącą zabudowę, co oznacza, że inwestowanie w obiekt nie wymaga zgody sąsiada,

7) na działce należy przewidzieć niezbędną liczbę miejsc parkingowych, wynikającą z potrzeb zlokalizowanej na działce inwestycji,

8) na działce należy przewidzieć zieleń o różnym typie i różnej wysokości.

2. Dla projektowanej na obszarze zabudowy przewiduje się następujące warunki:

1) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy do 2 kondygnacji lub nie więcej niż 8 m liczona od poziomu terenu,

2) zaleca się zabudowę zwartą, tzn. że na działce może stać tylko jeden budynek.

§ 8

1. Dla obszarów wyznaczonych w rysunku planu symbolem M ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji obiektów nowych i rozbudowy już istniejących dla działek o numerach geodezyjnych 723, 724,

2) wjazd na działkę wg zasady ustalonej na rysunku planu,

3) określone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż dróg wyznaczone zostały w odległości 5 metrów od linii rozgraniczających pas drogowy,

4) adaptuje się istniejącą zabudowę, co oznacza, że inwestowanie w obiekt nie wymaga zgody sąsiada,

5) na działce należy przewidzieć niezbędną liczbę miejsc parkingowych, wynikającą z potrzeb zlokalizowanej na działce inwestycji,

6) na obszarze, o którym mowa w ust 1, należy przewidzieć zieleń o różnej wysokości.

2. Dla projektowanej na obszarze zabudowy przewiduje następujące warunki:

1) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy do 2 kondygnacji lub nie więcej niż 8 m od poziomu terenu,

2) projektowane budynki powinny być na rzucie prostokąta, usytuowane równolegle lub prostopadle do osi jezdni.

§ 9

1. Dla obszarów P/U, U/M, M przewiduje się następujące zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:

1) zaopatrzenie w media z istniejącej sieci miejskiej,

2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej,

3) ogrzewanie obiektów winno się projektować w oparciu o ekologiczne źródła energii, tj. gaz, olej opałowy bądź energię elektryczną,

4) wody deszczowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych należy rozprowadzić po terenie działki własnej lub odprowadzić do kanalizacji deszczowej po uprzednim uzyskaniu pozwolenia.

2. Odpady powstałe w wyniku funkcjonowania obiektów przemysłowych i usługowych gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwiane wg przyjętego na terenie gminy systemu.

3. Ewentualną uciążliwość akustyczną należy ograniczyć do obszaru objętego opracowaniem z wyłączeniem obszaru oznaczonego na planie symbolem M.

§ 10

1. Obszary wyznaczone na rysunku planu symbolem K przez-nacza się na cele komunikacji odpowiednio:

1K – na cele modernizacji i poszerzenia istniejącej drogi do 15 metrów w liniach rozgraniczających, tj. po 7,5 m od osi jezdni z obustronnym chodnikiem,

2K – na cele modernizacji i poszerzenia istniejącej drogi do 10 metrów w liniach rozgraniczajacych, tj. po 5 m od osi jezdni z obustronnym chodnikiem,

3K – na cele modernizacji i poszerzenia istniejącej drogi do 10 metrów w liniach rozgraniczajacych z jezdnią o szerokości 6 metrów z dopuszczeniem ruchu pieszego.

2. W pasie drogowym dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z eksploatacją dróg, na warunkach uzgodnionych z posz-czególnymi zarządcami.

3. Infrastruktura techniczna (liniowa i punktowa) powinna być zlokalizowana poza obrębem pasa drogowego, w odległości minimalnej 1,0 metr od jego granicy dla urządzeń podziemnych oraz 5,0 metrów dla urządzeń nadziemnych.

§ 11

Przepisy wynikające z przepisów szczególnych mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z indywidualnych przesłanek.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 12

Traci moc uchwała nr 24/91 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 21 czerwca 1991 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska w części dotyczącej obszaru wymienionego w § 1 uchwały.

§ 13

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%

§ 14

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jaworzyna Śląska.

 

 

§ 15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ARTUR NAZIMEK

 

 

 

Załącznik graficzny do uchwały nr XXIV/25/2000 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 21 czerwca 2000 r.