Poz. 689

UCHWAŁA NR XIX/342/2000

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 31 marca 2000 r.

w sprawie zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zmianami), art. 42 i 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w brzmieniu ustalonym przepisem art. 24 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, art. 18, 19, 20 i 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami), art. 43 ust. 1, art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwała niniejsza określa zasady gospodarowania mieniem województwa, nabytym w sposób określony w art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz przekazanym w trybie art. 49 tej ustawy, oraz mieniem wojewódzkich osób prawnych.

§ 2

Mieniem wojewódzkim jest własność i inne prawa majątkowe (zarówno prawno-rzeczowe jak i obligacyjne, a także środki finansowe) nabyte przez województwo i inne wojewódzkie osoby prawne.

§ 3

 1. Wojewódzkie jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej działają w formie zakładów budżetowych i jednostek budżetowych. Jednostki budżetowe mogą – za zgodą Zarządu Województwa – tworzyć gospodarstwa pomocnicze oraz – na podstawie uchwały Sejmiku Województwa – gromadzić środki specjalne na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
 2. Podejmując uchwałę o utworzeniu środka specjalnego w jednostce budżetowej Sejmik Województwa Dolnośląskiego określi środki finansowe, które stanowić będą jego przychody, oraz przeznaczenie tych środków.

§ 4

 1. Organ założycielski wojewódzkich jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wyposaża te jednostki z dniem ich utworzenia w mienie niezbędne do wykonania zadań statutowych, stosownie do obowiązujących przepisów.
 2. Na wyposażenie tych jednostek Zarząd Województwa przeznacza nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości. Prawną formą władania nieruchomościami przez wojewódzkie jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej jest trwały zarząd.

 3. Organ założycielski wojewódzkich osób prawnych wyposaża te osoby z dniem ich utworzenia w mienie niezbędne do wykonywania zadań statutowych, stosownie do obowiązujących przepisów. Na wyposażenie tych osób prawnych Zarząd Województwa przeznacza nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości. Prawną formą władania nieruchomościami przez wojewódzkie osoby prawne jest własność, użytkowanie wieczyste lub użytkowanie.

§ 5

Kierownicy jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej gospodarują powierzonym im mieniem w zakresie zwykłego zarządu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo zgoda – w formie uchwały – Zarządu Województwa. Do nabycia nieruchomości w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

§ 6

 1. Kierownicy wojewódzkich jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej mogą udostępniać powierzone im mienie osobom trzecim odpłatnie. Wysokość opłat ustalona jest w drodze przetargu. Regulamin przetargu zatwierdza Zarząd Województwa.
 2. Nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim mienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Zarządu Województwa.

§ 7

Kierownicy wojewódzkich jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej mogą przekazywać majątek trwały pomiędzy tymi jednostkami nieodpłatnie bez zachowania trybu przetargowego, po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa.

§ 8

Wydatkowanie środków publicznych przez kierowników jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 119 z 1998 r., poz. 773 ze zm.).

§ 9

Likwidując lub łącząc jednostkę budżetową albo zakład buetowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego każdorazowo decyduje o przeznaczeniu mienia będącego w zarządzie tych jednostek.

§ 10

 1. Wojewódzkie osoby prawne decydują samodzielnie – w granicach ustaw – o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych z zachowaniem przepisu art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 556 ze zm.) oraz przepisów szczególnych.
 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym) z zachowaniem następujących zasad:

 1. zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego mogą być dokonane po uzyskaniu opinii rady społecznej zakładu, wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w statucie,
 2. celowość zakupu lub przyjęcie darowizny wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej wymaga opinii rady społecznej zakładu oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego,
 3. zakupiony lub przyjęty w drodze darowizny sprzęt i aparatura medyczna powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania przy udzieleniu świadczeń medycznych, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 4. SPZOZ zawiadamia Zarząd Województwa o planowanym zakupie aparatury i sprzętu medycznego o wartości powyżej 10.000 zł, z 14-dniowym wyprzedzeniem,
 5. zakup sprzętu i aparatury medycznej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 334 ze zm.),
 6. zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie zbędnego środka trwałego może być dokonane po uzyskaniu opinii rady społecznej zakładu na warunkach przetargu po zawiadomieniu Zarządu Województwa, który zatwierdza regulamin przetargu,
 7. nieodpłatne rozporządzenie mieniem przez SPZOZ wymaga zgody Zarządu Województwa,
 8. w przypadku likwidacji SPZOZ jego majątek po zaspokojeniu wierzytelności staje się własnością województwa, a o jego przeznaczeniu decyduje Sejmik Województwa,
 9. wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego SPZOZ nie może powodować ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, pogarszać warunków świadczonych usług oraz naruszać wymogów określonych w stosownych przepisach,
 10. wniesienie mienia SPZOZ do spółki lub fundacji wymaga zgody Sejmiku Województwa.

§ 11

Osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem zobowiązane są do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu tego zarządu, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrony.

§ 12

 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz kierownikom wojewódzkich osób prawnych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

EMILIAN STAŃCZYSZYN