Poz. 569

UCHWAŁA NR XXVIII/245/2000

RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 15 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Jagodnik, oznaczonego w planie symbolem 21.5 RZ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą nr XII/100/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Zmienia się dotychczasowe ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, dla terenu o powierzchni 0,12 ha (obręb Jagodnik, działka nr 58/3, oznaczonego jako 21.5 RZ – użytki zielone.

Teren ten przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oznacza się go symbolem:

21.5.1 MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

§ 2

Dla terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia:

1. Oznaczone na rysunku planu:

2. Warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi:

§ 3

W odniesieniu do terenu określonego w § 1 traci moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, zatwierdzony uchwałą nr V/34/90 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 1990 roku.

§ 4

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 0%.

§ 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

TERESA MAZUREK

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/245/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 czerwca 2000 r.