Poz. 558

UCHWAŁA NR XVII/135/2000

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu, ustalenia jego numeru, granicy i siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz zmiany granicy stałego obwodu

głosowania poprzez umieszczenie w jego granicach nowo powstałej ulicy

Na podstawie art. 22 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) i art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się na obszarze miasta Gryfów Śląski jeden dodatkowy obwód głosowania w szpitalu w Gryfowie Śląskim, ul. Rzeczna 25.

§ 2

Numer i granica obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się w sposób następujący:

Numer obwodu głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

7

Szpital w Gryfowie Śląskim

ul. Rzeczna 25

Szpital w Gryfowie Śląskim

ul. Rzeczna 25

tel. 78-13-444, wew. 77

§ 3

Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w granicach stałego obwodu głosowania nr 3, mieszczącego się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 33A, umieszcza się nowo powstałą ulicę: “Nad Stawami”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ GMINY

WITOLD MIKOS