Poz. 547

UCHWAŁA NR XVIII/244/2000

RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 11 lipca 2000 r.

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Szklarska Poręba obwodów głosowania w szpitalach, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 października 2000 r. tworzy się na obszarze miasta Szklarska Poręba dwa dodatkowe obwody głosowania w szpitalach.

§ 2

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych ustala się w sposób następujący:

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

7

ul. Sanatoryjna 1

Kolejowy Szpital Chorób Płuc

i Nowotworów Sp. z o.o.

ul. Sanatoryjna 1

 

8

 

ul. Szpitalna 1

Samodzielny Publiczny

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy

i Chorób Płuc w Kowarach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul. Szpitalna 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szklarska Poręba.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ZYGMUNT PIETER