Poz. 409

UCHWAŁA NR XXVII/233/2000

RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 16 maja 2000 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z późn. zm.) Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala Statut Gminy Świdnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXI/207/96 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia STATUTU GMINY ŚWIDNICA.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

TERESA MAZUREK

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXVII/233/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 maja 2000 r.

 

STATUT GMINY ŚWIDNICA

 

R o z d z i a ł 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w przepisach Statutu Gminy jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Gminie, należy rozumieć przez to Gminę Świdnica,

2) Radzie, należy rozumieć przez to Radę Gminy w Świdnicy,

3) Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym, należy rozu-mieć przez to Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świdnica,

4) Sesji, należy rozumieć przez to sesję Rady Gminy Świdnica,

5) Komisji, należy rozumieć przez to komisję Rady Gminy Świdnica,

6) Radnym, należy rozumieć przez to radnego Rady Gminy w Świdnicy,

7) Zarządzie, należy rozumieć przez to Zarząd Gminy Świdnica,

8) Wójcie, należy rozumieć przez to Wójta Gminy Świdnica,

9) Członku Zarządu, należy rozumieć przez to członka Zarządu Gminy Świdnica,

10) Urzędzie, należy rozumieć przez to Urząd Gminy w Świdnicy,

11) Ustawie, należy rozumieć przez to ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm),

12) Statucie, należy rozumieć przez to Statut Gminy Świdnica.

§ 2

Gmina Świdnica jest wspólnotą samorządową mieszkańców Gminy.

§ 3

1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 208 km2.

2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 4

Gmina posiada osobowość prawną.

§ 5

Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

§ 6

1. Gmina Świdnica posiada herb i flagę według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Statutu.

2. Herb i flaga podlega ochronie prawnej.

3. Insygniami przewodniczącego Rady Gminy jest łańcuch z herbem Gminy.

4. Zasady używania herbu, flagi i insygniów przewodniczącego określa odrębna uchwała Rady Gminy.

R o z d z i a ł 2

Zakres działania i zadania Gminy

§ 7

Zadaniem Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

§ 8

1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w innych sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do Gminy.

3. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego gospodarki terenami i ochrony środowiska,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

8) oświaty, w tym gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,

9) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy komunalnych,

14) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

4.1) Ustawy mogą nakładać na Gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.

2) Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

3) Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonywania zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

5.1) W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

2) Utworzenie jednostki organizacyjnej i nadanie jej statutu wymaga uchwały Rady.

6.1) Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

2) Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez Gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

§ 9

1. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze współdziałania między-

gminnego.

2. Utworzenie związku międzygminnego wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

3. Utworzenie związku międzygminnego wymaga przyjęcia jego statutu przez Radę Gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy.

R o z d z i a ł 3

Władze Gminy

§ 10

1. Gmina działa poprzez swoje organy.

2. Organami Gminy są:

1) Rada Gminy,

2) Zarząd Gminy.

Rada Gminy

§ 11

Rada Gminy zwana dalej Radą jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

§ 12

Rada składa się z 24 radnych wybranych przez mieszkańców Gminy.

§ 13

Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru.

§ 14

1. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2. Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie można łączyć z funkcją członka zarządu.

3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących nastźpuje na wniosek co najmniej Ľ ustawowego składu Rady Gminy w trybie określonym w ust. 1.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) uchwalenia Statutu Gminy,

2) wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek przewodniczącego Zarządu,

4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na dłuższy okres niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b) emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,

f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązania i występowania z nich,

g) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

i) ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

10) określenie wysokości sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu zadań administracji rządowej, o których mowa w § 8 ust. 4,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach; herbu gminy, nazwy ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie tytułu “Honorowego Obywatela Gminy” oraz przyznawanie tytułu “Zasłużonego dla Gminy Świdnica”,

15) stanowienie przepisów powszechnie obowiązujących, zwanych przepisami gminnymi na podstawie upoważnień ustawowych,

16) przeprowadzenie referendum,

17) podejmowanie uchwał o tworzeniu związku między-gminnego,

18) podejmowanie uchwał o zawarciu porozumienia gminnego,

19) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na wniosek Zarządu Gminy,

20) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

2. Rada Gminy kontroluje działalność Zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych: w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w § 14 ust. 1, oraz będących członkami Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji Rady Gminy.

6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 4 do Statutu.

§ 16

1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.

3. Pierwszą sesję otwiera i prowadzi najstarszy wiekiem radny, do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady.

4. Na wniosek Zarządu lub co najmniej Ľ ustawowego składu Rady Gminy przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku (sesja nadzwyczajna).

Przygotowanie sesji

§ 17

1. Sesje zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących.

2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się radnych, co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin określony w ust. 2 może być skrócony.

4. Zawiadomienie powinno zawierać: projekt porządku obrad, projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

5. Zawiadomienie dotyczące sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub sprawozdaniu z wykonania budżetu radni otrzymują wraz z materiałami najpóźniej na 7 dni przed sesją.

6. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

7. Projekty porządku obrad przygotowuje Przewodniczący Rady, uwzględniając wnioski Zarządu i radnych.

8. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

9. Materiały związane z przedmiotem sesji przygotowuje Zarząd.

10. Wójt zobowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Obrady

§ 18

1. Sesje Rady są jawne.

2. Jawność oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsca.

3. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy objęte tajemnicą państwową lub służbową, jawność sesji lub jej część zostaje wyłączona.

4. Poza przypadkiem określonym w ust. 3 na wniosek co najmniej Ľ ustawowego składu Rady, Rada moće postanowię, će cała sesja lub obrady nad określonymi punktami porządku obrad odbywają siź przy drzwiach zamkniźtych.

§ 19

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba jego zastąpienia – jeden z wiceprzewodniczących.

2. Otwarcie sesji następuje z chwilą wypowiedzenia przez prowadzącego obrady “Otwieram ... sesję Rady Gminy Świdnica.”

3. Po otwarciu sesji prowadzący obrady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum przerywa sesję i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

4. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

5. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia prowadzący przerywa obrady, i jeżeli nie można zwołać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

6. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek prowadzącego obrady bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

§ 20

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad Rady.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny, Wójt lub Zastępca Wójta.

3. Po zatwierdzeniu przez Radę porządku obrad nie można do niego wnosić nowych punktów. Rada może postanowić o zmianie kolejności rozpatrywanych spraw będących przedmiotem obrad.

§ 21

1. Porządek obrad sesji powinien zawierać:

1) wyznaczenie sekretarza obrad,

2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

3) sprawozdanie z wykonania uchwał Rady podjętych na poprzedniej sesji lub informację ze stopnia ich realizacji,

4) sprawozdanie przewodniczącego Rady z działalności między sesjami,

5) sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesjami,

6) sprawozdanie przewodniczących Komisji Rady z działalności między sesjami,

7) interpelacje, zapytania i wnioski.

2. Protokół z obrad poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu radnych w Urzędzie Gminy. Zgłoszenie poprawek lub uzupełnień powinno być dokonane przed jego zatwierdzeniem. O uwzględnieniu poprawek lub uzupełnieniu protokołu decyduje Rada Gminy zwykłą większością głosów. O odczytaniu protokołu decyduje Rada Gminy.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Zarządu składa w imieniu Zarządu Wójt lub upoważniony członek Zarządu, a w przypadku sprawozdania Komisji Rady przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego sprawozdawca.

4. Interpelacje, zapytania i wnioski w trakcie sesji są kierowane do prowadzącego obrady. Interpelacje, zapytania i wnioski wnoszone między sesjami powinny być kierowane do przewodniczącego Rady w formie pisemnej, który niezwłocznie przekazuje je Zarządowi Gminy. Wnoszone tą drogą interpelacje, wnioski i zapytania winny być rejestrowane.

5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone na sesji udzielają: prowadzący obrady, Wójt lub osoby przez niego wyznaczone, pod koniec sesji. Na wniosek radnego musi być udzielona pisemna odpowiedź.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 5, Zarząd Gminy udziela pisemnie w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

7. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi na sesji należy udzielić odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni do dnia złożenia interpelacji, zapytania bądź wniosku.

8. Jeżeli radny uzna odpowiedź w sprawie za niewystarczającą, może złożyć wniosek o dodatkowe wyjaśnienie lub ponowne jej rozpatrzenie.

§ 22

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, a w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad za zgodą Rady.

2. Prowadzący obrady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także udzielić głosu poza kolejnością celem uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień.

3. Prowadzący obrady może za zgodą Rady udzielić głosu osobie spoza Rady.

§ 23

1. Prowadzący obrady czuwa nad ich sprawnym przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Prowadzący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu wystąpienia na sesji.

3. Podczas dyskusji nad tą samą sprawą radny nie powinien zabierać głosu więcej niż dwa razy. Czas trwania wypowiedzi radnego jest nieograniczony, chyba że Rada postanowi inaczej.

4. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowanie radnego lub osoby zaproszonej w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, prowadzący obrady może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

§ 24

Na wniosek radnego prowadzący obrady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie.

§ 25

1. Prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosku formalnego.

2. Wnioski formalne mogą być zgłoszone w następujących sprawach:

1) przerwania, odroczenia lub zamknięcie sesji,

2) uchwalenia tajności sesji,

3) zamknięcia lub odroczenia dyskusji,

4) przejścia do porządku dziennego,

5) odesłania do Komisji,

6) głosowania bez dyskusji,

7) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji,

8) głosowania imiennego,

9) ograniczenia czasu wystąpień,

10) stwierdzenia quorum,

11) przeliczenia głosów,

12) przestrzegania Statutu.

3. Wnioski formalne prowadzący obrady poddaje pod głosowanie, po dopuszczeniu w dyskusji maksymalnie dwóch głosów “za” i dwóch głosów “przeciw” wnioskowi.

4. Prowadzący obrady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza proponowaną treść tak, aby wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

5. Jeżeli w jednej sprawie zostało zgłoszonych kilka wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, to jest taki, którego przyjęcie wyklucza potrzebę głosowania nad pozostałymi.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 2, Rada rozstrzyga w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Tryb głosowania

§ 26

1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.

2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Rady Gminy.

3. Na wniosek radnego przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 27

1. Głosowanie jawne przeprowadza i ogłasza jego wyniki prowadzący obrady.

2. Liczenia głosów dokonuje sekretarz obrad.

3. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano “za”, “przeciw” oraz “wstrzymał się”.

§ 28

1. Zwykła większość jest to większość ważnie oddanych głosów “za”, przewyższająca co najmniej o jeden głos liczbę oddanych głosów “przeciw”.

2. Bezwzględna większość głosów to liczba głosów “za” większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów (“przeciw” i “wstrzymujących się”). Przy parzystej liczbie głosów stosuje się regułę “50% + 1” głos. Przy nieparzystej jest to pierwsza liczba naturalna, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 29

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady.

2. Głosowania przeprowadza wybrana z grona radnych Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.

3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania wnioskuje sposób głosowania, który wymaga akceptacji Rady.

4. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje go podając wynik głosowania.

5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

§ 30

1. Na wniosek radnego Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania imiennego.

2. Głosowanie imienne przeprowadza Komisja Skrutacyjna za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady z wpisanym imieniem i nazwiskiem radnego i jego podpisem.

3. Dopuszcza się przeprowadzenie głosowania imiennego poprzez ustne oddanie głosu. Głosowanie przeprowadza i dokonuje zapisu z jego przebiegu sekretarz obrad.

Uchwały Rady Gminy

§ 31

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały.

2. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole.

§ 32

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi Gminy, komisjom Rady i radnym.

2. Projekt uchwały powinien być zredagowany czytelnie, odzwierciedlać treść i uzasadnienie prawne i faktyczne.

3. Projekt uchwały komisji i radnych przedkłada się przewodniczącemu Rady Gminy, który niezwłocznie kieruje go do zarządu Gminy.

4. Przygotowanie projektów uchwał pod obrady Rady Gminy należy do Zarządu.

5. Projekty uchwał winny być przedłożone do zaopiniowania właściwym komisjom Rady.

§ 33

1. Projekt uchwały przedstawia prowadzący obrady lub osoba przez niego upoważniona.

2. Prowadzący obrady udziela następnie głosu przedstawicielowi Zarządu i komisji właściwej w sprawie.

3. Prowadzący obrady otwiera dyskusję nad projektem uchwały.

4. Oprócz zabrania głosu w dyskusji, radny w tym samym punkcie obrad ma prawo do jednej repliki.

5. Po zakończeniu dyskusji Rada przystępuje do głosowania.

6. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedza głosowanie nad zgłoszonymi w trakcie dyskusji poprawkami.

7. Przy głosowaniu nad poprawkami stosuje się odpowiednio § 25 ust. 5 i 6.

§ 34

1. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności prowadzącego obrady. Zasada ta nie ma zastosowania do głosowania tajnego.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący, który prowadził sesję Rady Gminy.

§ 35

Sposób ewidencjonowania i przechowywania uchwał Rady określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

§ 36

1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 1 uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby.

§ 37

Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący obrady kończy sesję wypowiadając formułę “Zamykam ... sesję Rady Gminy Świdnicy”.

§ 38

1. Rada Gminy może odbywać wspólne sesje z innymi Radami Gmin, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący zainteresowanych Rad.

3. Sprawy proceduralne związane ze zwołaniem, organizacją i przebiegiem sesji ustalają przewodniczący zainteresowanych Rad.

4. Nad uchwałami Rady głosują oddzielnie według procedur przyjętych w statutach danej Rady.

Protokół obrad

§ 39

1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół obrad, w którym odnotowuje się podjęte rozstrzygnięcia.

2. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce sesji, godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad, numery podjętych uchwał, a także nazwisko i imię prowadzącego obrady, sekretarza oraz protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady,

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji,

5) uchwalony porządek obrad,

6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień, teksty wniosków i zapytań, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem jego wyników,

8) podpis prowadzącego obrady, sekretarza i protokolanta.

3. Do protokołu dołącza się:

1) listę obecnych radnych,

2) listę zaproszonych gości,

3) teksty podjętych przez Radę uchwał,

4) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce prowadzącego obrady,

5) teksty przedstawionych Radzie sprawozdań i informacji.

4. Protokoły numeruje się kolejnymi liczbami, używając znaków rzymskich odpowiadających numerowi sesji danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

5. Protokoły z obrad Rady Gminy winny być sporządzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dokonywania w nich jakichkolwiek zmian i poprawek – zgodny z instrukcją kancelaryjną.

§ 40

1. Opis protokołu doręcza się Zarządowi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.

2. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Rady oraz na każdej następnej sesji.

3. W trakcie obrad lub na najbliższej sesji, nie później niż do chwili przyjęcia protokołu, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu. O ich uwzględnieniu decyduje Rada.

§ 41

1. Protokołujący sesje może posługiwać się środkami audiowizualnymi, za zgodą Przewodniczącego Rady.

2. Uzyskane w sposób określony w ust. 1 materiały powinny być przechowywane i zabezpieczane w Urzędzie Gminy, a ich udostępnienie następuje za zgodą Przewodniczącego Rady, wyłącznie w siedzibie Urzędu.

3. Udostępnienie powyższych materiałów powinno być każdorazowo ewidencjonowane.

§ 42

Przewodniczący Rady

Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) przygotowanie sesji Rady,

2) przekazywanie spraw komisjom w zakresie ich kompetencji celem ich opracowania,

3) przekazywanie Zarządowi Gminy lub Wójtowi spraw do opracowania lub załatwienia,

4) inne wskazane prawem.

R o z d z i a ł 4

Zarząd Gminy

§ 43

1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarząd.

2. Zarząd jest wybierany na okres kadencji Rady Gminy. Po upływie kadencji Rady Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

3. Rada Gminy wybiera Wójta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

4. Wójta wybiera Rada drogą konkursu, chyba że Rada postanowi inaczej. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

6. Zastępca Wójta jest wybierany przez Radę na wniosek Wójta, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy.

6. Wójt i zastępca Wójta, etatowi członkowie Zarządu, są pracownikami samorządowymi.

7. Wynagrodzenie dla Wójta ustala Rada. Wynagrodzenie dla Zastępcy Wójta ustala Wójt.

8. Pozostali członkowie Zarządu nie są pracownikami samorządowymi.

§ 44

1. Rada Gminy wybiera Zarząd w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

2. W skład Zarządu wchodzą Wójt, Zastępca Wójta oraz pięciu członków nieetatowych.

3. Rada Gminy wybiera nieetatowych członków Zarządu na wniosek Wójta zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

4. Jeżeli Rada Gminy nie dokona wyboru Zarządu w terminie określonym w ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

5. Członkostwa Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej.

6. Rada Gminy może odwołać Zarząd, z wyjątkiem Wójta, z innej przyczyny nić nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek Ľ ustawowego składu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia oraz podlega zaopiniowaniu przez właściwą komisjź i Komisjź Rewizyjną.

7. Rada Gminy może odwołać Wójta większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Odwołanie Wójta jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu.

8. Rada Gminy może na uzasadniony wniosek Wójta odwołać poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

9. Jeżeli wniosek o odwołaniu Zarządu lub Wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania, z zachowaniem trybu przewidzianego w ustawie.

10. W razie odwołania Zarządu z przyczyn, o których mowa w ustawie, Rada Gminy wybiera w ciągu miesiąca nowy Zarząd na zasadach określonych w ustawie.

11. Do czasu wyboru nowego Zarządu obowiązki Zarządu wykonuje dotychczasowy Zarząd.

12. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Rada Gminy podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

13. Niepodjęcie przez Radę Gminy uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

14. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu nie będącego jego przewodniczącym, Wójt obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 13, przedstawić Radzie Gminy nową kandydaturę na członka Zarządu.

§ 45

1. Zarząd wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.

2. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał Rady,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5) wykonywanie budżetu,

6) wykonywanie zadań zleconych i przyjętych na podstawie porozumienia z zakresu administracji rządowej,

7) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,

8) zaciąganie krótkoterminowych pożyczek w roku budżetowym w granicach ustalonych przez Radę Gminy,

9) zaciąganie zobowiązań do wysokości sumy określonej przez Radę,

10) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków publicznych,

11) udzielanie pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej do zarządzania mieniem tych jednostek oraz wyrażenie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,

12) wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki, zarządzanie takie wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu sesji Rady,

13) powoływanie komisji przetargowych, większość składu komisji przetargowych muszą stanowić radni,

14) realizowanie przyjętej przez Radę Gminy strategii rozwoju Gminy.

4. W realizacji zadań własnych gminy Zarząd podlega wyłącznie Radzie.

Posiedzenia Zarządu

§ 46

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Wójta w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Wójt, a w razie jego nieobecności Zastępca Wójta.

3. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia kolegialne zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

5. W posiedzeniach Zarządu biorą udział bez prawa głosu skarbnik oraz sekretarz gminy.

6. Na posiedzeniach Zarządu może być obecny każdy radny.

7. Przewodniczący Zarządu może zaprosić na posiedzenie także inne osoby.

8. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy brali udział w ich podjęciu.

9. Decyzje i postanowienia wydawane przez Zarząd Gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Wójt. W decyzji wymienia się imię i nazwisko członków Zarządu, którzy brali udział w ich wydaniu.

10. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zarządu.

11. Protokoły z obrad Zarządu winny być sporządzane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian i poprawek, zgodny z instrukcją kancelaryjną.

Tryb pracy Zarządu

§ 47

1. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu proponując projekt porządku obrad, miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia.

2. O godzinie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadamia się jego członków na 3 dni przed terminem posiedzenia.

3. W zawiadomieniu o posiedzeniu należy podać projekt porządku obrad oraz załączyć projekty postanowień, uchwał, decyzji, zarządzeń porządkowych i innych niezbędnych materiałów związanych z porządkiem obrad.

§ 48

1. Projekty postanowień, uchwał, decyzji, zarządzeń porządkowych i innych materiałów wnoszonych pod obrady Zarządu przygotowują Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatu oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach, każdy w zakresie swego działania.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, przed przekazaniem na posiedzenie Zarządu winny być zaopiniowane pod względem merytorycznym przez Wójta, pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego oraz Skarbnika Gminy, jeżeli wiążą się z nakładami finansowymi bądź dotyczą mienia komunalnego.

3. Przygotowujący materiały wymienione w ust. 1 przekazują skompletowany materiał Sekretarzowi Gminy, najpóźniej na 4 dni przed terminem posiedzenia.

§ 49

1. Organizacyjno-techniczną obsługę Zarządu zapewnia Sekretarz Gminy, tj.:

1) sporządzenie zawiadomień o posiedzeniu Zarządu,

2) protokołowanie posiedzeń Zarządu,

3) prowadzenie ewidencji protokołów, postanowień, uchwał Zarządu i decyzji Zarządu.

2. Inne ustalenia Zarządu wynikające z protokołu Sekretarz Gminy przekazuje zainteresowanym w formie dyspozycji Wójta.

3. Za terminową realizację zadań wynikających z postanowień, uchwał, decyzji, zarządzeń odpowiedzialne są osoby wymienione w § 48 ust. 1.

Wójt Gminy

§ 50

1. Wójt jako przewodniczący Zarządu:

1) organizuje pracę Zarządu,

2) kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zarządu,

2) przygotowywanie wniosków Zarządu pod obrady Rady,

3) przygotowanie sprawozdań z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady,

4) podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, nie dotyczy to wydawania zarządzeń porządkowych. Czynności podjęte w tym trybie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu,

5) niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania za rok poprzedni w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych,

6) zgłaszanie wniosków w sprawie kandydatów na stanowiska Zastępcy Wójta, członków Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika Gminy.

§ 51

1. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1.

§ 52

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny uchwalony na wniosek Zarządu przez Radę Gminy.

3. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem § 45 ust. 2 pkt.4.

§ 53

Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i wytycznymi. Zastępca Wójta sprawuje funkcję Wójta w razie jego nieobecności.

§ 54

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizację pracy Urzędu jak również może prowadzić sprawy gminy powierzone mu przez Wójta w zakresie zatwierdzonym przez Zarząd Gminy.

R o z d z i a ł 5

Komisje Rady

§ 55

1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje.

2. Na wniosek Komisji można przyjąć w jej skład osoby spoza składu Rady, w liczbie nie przekraczającej połowy składu Komisji. Nie dotyczy to Komisji Rewizyjnej.

3. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wybrany spośród radnych, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji.

5. Przewodniczący stałych Komisji przedstawiają na sesji sprawozdanie z działalności Komisji.

6. Komisje dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym, należącym do właściwości kilku Komisji, podejmują współpracę, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole oraz uchwalając wspólne wnioski i opinie. Posiedzeniom połączonych Komisji przewodniczy jeden z przewodniczących Komisji – wybrany w trakcie wspólnego posiedzenia . Wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów członków połączonych Komisji. Przy równej ilości głosów “za” i “przeciw” decyduje głos przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

7. Komisje zgodnie z planami pracy odbywają posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu, na których rozpatrują sprawy należące do ich właściwości oraz podejmują rozstrzygnięcia w formie wniosków i opinii, w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

8. W pracach Komisji oprócz stałych jej członków mogą brać udział jedynie radni nie będący w składzie Komisji oraz zaproszone osoby spoza Rady, jednak bez prawa do głosowania.

9. W posiedzeniu poszerzonej Komisji Budżetu i Finansów w sprawie opiniowania budżetu Gminy mają prawo głosowania przewodniczący poszczególnych Komisji biorący udział w posiedzeniu.

10. Wnioski Komisji powinny być kierowane do Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje je Zarządowi Gminy. Wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte w protokole Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę Gminy są obowiązujące do realizacji dla Wójta i Zarządu.

11. Zarząd Gminy powiadamia pisemnie Komisję o sposobie załatwienia jej wniosku.

§ 56

1. Do zadań stałych Komisji należy:

1) przedkładanie Radzie Gminy planu pracy Komisji i sprawozdań z jej działalności,

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę oraz spraw zgłaszanych przez członków Komisji,

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

4) kontrola przebiegu wykonania uchwał Rady w zakresie spraw, dla których Komisja została powołana.

2. Zakres działania stałych i doraźnych Komisji oraz ich skład ilościowy i osobowy określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

3. Radni zgłaszają akces do poszczególnych Komisji stałych.

4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

5. Odwołanie z członkostwa w Komisji następuje w formie uchwały Rady Gminy. Uchwałę podejmuje się na wniosek Komisji lub wniosek jej członka.

§ 57

Rada Gminy powołuje następujące stałe Komisje:

1) Komisję Budżetu i Finansów,

2) Komisję Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa,

3) Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

4) Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

5) Komisję Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych,

6) Komisję Rewizyjną.

§ 58

Przedmiot działania stałych Komisji Rady:

1. Komisja Budżetowa i Finansów zajmuje się sprawami:

1) planowania, zmianami i wykorzystaniem budżetu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi,

2) mienia komunalnego.

2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa zajmuje się sprawami:

1) ładu przestrzennego,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacją ruchu drogowego,

3) zaopatrzenia wsi w wodę, eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, w tym ich sprzedaży,

6) cmentarzy komunalnych,

7) utrzymania gminnych urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

8) handlu i usług oraz drobnej wytwórczości,

9) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zajmuje się sprawami:

1) oświaty, w tym gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,

2) kultury, w tym bibliotek, świetlic i innych placówek upowszechniania kultury,

3) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz turystyki.

4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej zajmuje się sprawami:

1) gospodarki gruntami,

2) rolnictwa,

3) leśnictwa, w tym zadrzewień i zalesień,

4) melioracji.

5. Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych zajmuje się sprawami:

1) ochrony zdrowia,

2) ochrony środowiska,

3) kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i estetyki w gminie, urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,

4) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

6. Komisja Rewizyjna zajmuje się sprawami:

1) kontroli działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek,

2) realizacji budżetu,

3) zleconymi przez Radę Gminy.

R o z d z i a ł 6

Radni

§ 59

1. Radny reprezentuje wyborców, jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

2. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 60

1. Radni przed przystąpieniem do wykonania mandatu składają ślubowanie:

“Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy”.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty przez Przewodniczącego – Seniora wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo “Ślubuję”. Listę ślubujących odczytuje radny najmłodszy wiekiem.

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat w trakcie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§ 61

1. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.

W szczególności radni:

2. W razie niewywiązania się z obowiązków radnego określonych w ust. 1 i w § § 62, 64 Rada może podjąć uchwałę o podaniu tego faktu do publicznej wiadomości wyborców danego okręgu.

§ 62

1. Radni mają prawo wnosić pod obrady Rady i jej Komisji sprawy, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

2. Radni mają prawo kierować do Rady, jej Komisji oraz Zarządu Gminy interpelacje, zapytania i wnioski we wszystkich sprawach publicznych gminy.

§ 63

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji na liście obecności.

2. W razie niemożności pracy w organach Rady radny powinien powiadomić Przewodniczącego Rady.

§ 64

1. Spotkanie ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 1 raz w roku.

2. Radni uczestniczą w przyjmowaniu przez Wójta mieszkańców gminy w sprawach skarg i wniosków.

3. Harmonogram tego uczestnictwa ustala Przewodniczący Rady według kolejności alfabetycznej listy radnych.

§ 65

1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy, w której radny uzyskał mandat.

2. Przepis ust. 1 dotyczy również wybranych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do Zarządu, z którymi stosunek pracy nawiązany jest na podstawie wyboru.

4. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

5. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Gminy w Świdnicy oraz wykonywać funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

6. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz do 3 miesiąca po jego wygaśnięciu.

7. Radny, o którym mowa w ust. 5, otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

8. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin, o którym mowa w ust. 5, wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.

9. Nie złożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

10. Przepisy ust. 5–9 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu Rady w drodze uchwały Rady Gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja wyborcza do Rad Gmin.

11. Po wygaśnięciu mandatu odpowiednio Urząd Gminy lub gminna jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymałby, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

12. Organ gminy zamierzający powierzyć radnemu wykonanie pracy na podstawie umowy, zlecenia lub umowy agencyjnej albo zamierzający udzielić zamówienia publicznego w zakresie nie objętym przepisami o zamówieniach publicznych obowiązany jest zasięgnąć opinii Komisji Rewizyjnej.

13. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy, której jest członkiem. Rada Gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonaniem przez radnego mandatu.

14. W przypadku wniosku zakładu pracy, Rada może powołać komisję dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

15. Komisja powołana w trybie ust. 14 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

16. Przed podjęciem uchwały Rada powinna wysłuchać zainteresowanego radnego.

§ 66

1. Radny otrzymuje legitymację stwierdzającą pełnioną funkcję radnego.

2. Radni korzystają z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji lokalnej na terenie miasta i gminy Świdnica na podstawie legitymacji radnego.

3. Na wniosek Rady Zarząd ubezpiecza radnych od następstw nieszczęśliwych wypadków przy wykonywaniu przez nich mandatu.

4. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

5. Rada przy podjęciu uchwały w sprawie ustalenia diet, kierować się będzie zróżnicowaniem z tytułu pełnionych funkcji: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, członków Zarządu Gminy oraz przewodniczących Komisji Rady Gminy.

§ 67

Postanowienia § 66 ust. 4 stosuje się odpowiednio do członków Komisji nie będących radnymi.

R o z d z i a ł 7

Gminne jednostki organizacyjne

§ 68

W celu wykonania swoich zadań Rada tworzy wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, jak również zawiera umowy z innymi gminami. Na tych samych zasadach współtworzy lub przystępuje do porozumień komunalnych lub międzygminnych.

§ 69

Do jednostek wyodrębnionych należą:

1. Przedszkola,

2. Szkoły podstawowe,

3. Gimnazja,

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

5. Biblioteki,

6. Gminna Jednostka Obsługi Oświaty.

Jednostki organizacyjne określa załącznik nr 5 do Statutu.

R o z d z i a ł 8

Przepisy gminne

§ 70

1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy, zwanych dalej przepisami gminnymi.

2. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać przepisy gminne w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminnym,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

4. Przepisy gminne ustanawia Rada w formie uchwały.

5. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Zarząd w formie zarządzenia na zasadach określonych w § 45 ust. 2 pkt 12.

6. Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

7. Przepisy gminne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

R o z d z i a ł 9

Gminna gospodarka finansowa

§ 71

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy zwanego dalej budżetem.

2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

3. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd. Zarząd informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

4. Rada Gminy określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

5. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Zarząd przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

6. Budżet jest uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

7. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

8. Uchwały organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

9. Uchwały, o których mowa w ust. 8, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu organów gminy.

10. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

11. Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

Absolutorium

§ 72

1. Po zakończeniu roku budżetowego Zarząd przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

2. Sprawozdanie badane jest przez Komisję Rewizyjną, która w terminie nie dłuższym niż 14 dni przedstawi Radzie Gminy opinię o wykonaniu budżetu wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny.

4. Rada rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny określonej w ust. 3 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Rada może odwołać Zarząd bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Dochody Gminy

§ 73

1. Dochodami gminy są:

1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,

2) dochody z majątku gminy,

3) subwencja ogólna z budżetu państwa.

2. Dochodami gminy mogą być:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,

2) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

3) spadki, zapisy i darowizny,

4) inne dochody.

§ 74

Dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

§ 75

1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składają:

a) dwaj etatowi członkowie Zarządu,

b) jeden etatowy członek Zarządu i jeden nieetatowy członek,

c) jeden etatowy członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.

2. Czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy (głównego księgowego) lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 76

1. Zarząd może udzielić Wójtowi upoważnienia do składania jednoosobowego oświadczenia woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu.

R o z d z i a ł 10

Sołectwa

§ 77

1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.

2. Sołectwa tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami Gminy.

4. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady Gminy.

5. Granice, organizację i zakres działania sołectwa określa Rada Gminy odrębnym Statutem.

§ 78

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym Statutem sołectwa.

2. Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

§ 79

1. Sołectwa nie tworzą własnych budżetów, gospodarują środkami wyodrębnionymi na zadania realizowane przez siebie w ramach budżetu gminy.

2. Sołectwa przedstawiają projekty własnych zadań w układzie finansowym i rzeczowym zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy.

3. Uchwała budżetowa określa w formie załącznika wydatki sołectw w układzie co najmniej działowym.

R o z d z i a ł 11

Referendum

§ 80

1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym przez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów Gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz referendum określają odrębne ustawy.

R o z d z i a ł 12

Pracownicy samorządowi

§ 81

1. Na podstawie wyboru pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy uchwałą Rady są: Wójt i Zastępca Wójta.

2. Na podstawie powołania pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy uchwałą Rady Gminy są Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.

3. Na podstawie umowy o pracę zatrudniani są pozostali pracownicy Urzędu.

4. Kierownicy referatów oraz inspektorzy Urzędu ze stażem przekraczającym 25 lat, w tym co najmniej 20 lat pracy w Urzędzie Gminy, mogą być zatrudnieni na podstawie mianowania.

5. Rada Gminy, w drodze uchwały, ustala zasady wynagradzania Wójta (składniki oraz sposób ich zaszeregowania), w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

6. W przypadku każdorazowej zmiany rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie jest to powiązane ze zmianą zasad wynagradzania, a jedynie polega na zmianie wysokości stawek poszczególnych składników, wzrost wynagrodzenia nie wymaga uchwały Rady Gminy. Przeliczenia dokonuje Przewodniczący Rady Gminy przedstawiając informację na najbliższej sesji Rady.

7. Wójt nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi na podstawie umowy o pracę oraz przeprowadza okresowe oceny pracowników Urzędu i przeglądu stanowisk. Z oceny tej i przeglądu Wójt składa sprawozdanie na sesji Rady Gminy.

R o z d z i a ł 13

Postanowienia końcowe

§ 82

1. Uchwalenie Statutu następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Zmiany Statutu następują w drodze jego nowelizacji w trybie określonym w ust. 1.

§ 83

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Statutu

 

 

Załącznik nr 2 do Statutu

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Statutu

 

Regulamin konkursu na stanowisko Wójta Gminy

 

1. Kandydat na stanowisko Wójta musi spełniać następujące kryteria:

1) Wykształcenie wyższe magisterskie,

2) Staż minimum 5 lat na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym,

3) Dobry stan zdrowia poświadczony orzeczeniem lekarskim.

2. Kryteria ustalone w ust. 1 są również obowiązujące dla stanowiska Zastępcy Wójta.

3. Sprawdzenia ofert i dopuszczenia kandydatów do konkursu dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy. W przypadku jeśli Komisja Rewizyjna nie jest ukonstytuowana, czynności tych dokonuje wybrana w tym celu spośród radnych komisja weryfikacyjna.

4. Konkurs na stanowisko Wójta ogłasza nowo wybrana Rada na swej pierwszej sesji.

W przypadku odwołania Wójta w trakcie trwania kadencji ogłoszenie konkursu następuje na pierwszej kolejnej sesji Rady Gminy.

5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w prasie regionalnej i lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Statutu

 

Regulamin

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Świdnica

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady Gminy.

2. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest powoływany uchwałą Rady Gminy.

§ 2

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy.

2. Wnioskowanie do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.

3. Opiniowanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.

4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

§ 3

Komisja działa w oparciu o plan pracy uchwalony przez Radę Gminy.

§ 4

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony członek komisji.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy w głosowaniu jawnym.

3. W skład komisji wchodzą wyłącznie radni.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być radny będący:

1) przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym Rady,

2) członkiem Zarządu.

II. Zakres, zasady i podstawy prowadzenia kontroli

§ 5

1. Realizując zadania kontrolne Komisja bada działalność Zarządu i kontrolowanych jednostek pod względem ich sprawności, organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i zgodności z obowiązującym prawem.

2. Przedmiotem kontroli są zadania własne określone w statucie oraz w innych przepisach zobowiązujących Zarząd do ich wykonywania, a w szczególności:

1) wykonywanie budżetu Gminy (realizacja),

2) gospodarowanie mieniem Gminy,

3) działalność jednostek organizacyjnych i pomocniczych,

4) wykonywanie uchwał i wniosków Rady,

5) załatwianie interpelacji i wniosków Rady,

6) realizacja zaleceń pokontrolnych.

§ 6

1. Do przeprowadzenia kontroli poza siedzibą Urzędu Gminy uprawnia upoważnienie wystawione przez przewodniczącego Rady Gminy.

2. Wzór upoważnienia, o którym mowa ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Komisja może pracować w zespołach kontrolnych.

4. Osobowy skład zespołu kontrolującego ustala przewodniczący.

§ 7

Kontrole mogą być przeprowadzane jako: kompleksowe, problemowe, sprawdzające.

§ 8

O zamiarze przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Wójt Gminy zawiadamia podmiot kontrolowany podając termin i zakres planowanej kontroli. Kopię zawiadomienia otrzymuje również przewodniczący Komisji.

§ 9

1. Zadaniem kontroli jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i uchybień oraz wskazanie osób odpowiedzialnych.

2. Komisja może wnioskować do Rady o zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy lub o uzyskanie opinii biegłego.

§ 10

W związku z wykonywaną działalnością Komisja ma prawo:

1. Wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych podmiotów.

2. Wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych aktów i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej i związanych z jej działalnością.

3. Zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.

4. Żądania od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji.

§ 11

1. Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządza protokół pokontrolny, który podpisują wszyscy członkowie Komisji przeprowadzającej kontrolę oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2. Protokół powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej,

2) nazwisko kierownika jednostki,

3) określenie przedmiotu kontroli,

4) czas trwania kontroli,

5) ocenę jednostki kontrolowanej, uchybienia, nieprawidłowości, jak również pozytywne oceny działalności,

6) uwagi i zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

7) w przypadku przeprowadzenia kontroli finansowej wymagany jest podpis głównego księgowego.

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika, głównego księgowego kontrolowanego podmiotu lub członka Komisji, osoby te są zobowiązane do złożenia w terminie 5 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, składa się przewodniczącemu Komisji. Jeżeli podpisania protokołu odmawia przewodniczący Komisji, składa On wyjaśnienia przewodniczącemu Rady.

5. Wyniki kontroli przedstawione są przez Komisję Radzie Gminy wraz z wnioskami.

6. Wnioski, o których mowa w § 11 ust. 5, Rada przyjmuje poprzez głosowanie.

7. Przyjęcie wniosków przez Radę zobowiązuje Zarząd do ich realizacji.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Statutu

 

Wykaz jednostek organizacyjnych

 

1. Przedszkole w Lutomi Górnej,

2. Przedszkole w Pszennie,

3. Przedszkole w Witoszowie Górnym,

4. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej,

5. Szkoła Podstawowa w Grodziszczu,

6. Szkoła Podstawowa w Lubachowie,

7. Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej,

8. Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie,

9. Szkoła Podstawowa w Pszennie,

10. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym,

11. Gimnazjum w Lutomi Dolnej,

12. Gimnazjum w Pszennie,

13. Gimnazjum w Witoszowie Dolnym,

14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

15. Gminna Biblioteka Publiczna w Witoszowie Dolnym,

16. Gminna Jednostka Obsługi Oświaty.