Poz. 406

UCHWAŁA NR XXI/137/2000

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 18 kwietnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego zasad przebiegu sieci gazowej w gminie Prochowice

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 165, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwałą Nr XVI/74/92 z 26 lutego 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 6, poz. 35 z 9 marca 1992 r.).

2. Zmiana, o której mowa w § 1, stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sieci gazowej w gminie Prochowice.

3. Ustalenia planu obejmują:

1) zasadę przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia średnicy 200 mm relacji Ścinawa – Prochowice – Ruja,

2) zasady przebiegu sieci gazociągów średniego ciśnienia w granicach administracyjnych gminy Prochowice,

3) zasady realizacji sieci gazowych,

4) zasady etapowania realizacji sieci gazowej,

5) skutki prawne uchwalenia planu oraz przepisy przejściowe i końcowe.

4. Na plan składają się: niniejsza uchwała oraz rysunek planu w skali 1:50.000, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

1. Ustala się ogólne zasady przebiegu tras oraz średnice gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia, pokazane na rysunku planu.

2. Szczegółowe przebiegi tras oraz sposoby rozwiązań technicznych w zakresie kolizji z istniejącymi i projektowanymi drogami, ulicami, liniami kolejowymi, a także istniejącymi i projektowanymi sieciami i innymi urządzeniami uzbrojenia inżynieryjnego, zostaną ustalone w projekcie budowlanym, opracowanym z zachowaniem przepisów szczególnych, na podstawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 3

Ustala się etapowanie budowy systemu zaopatrzenia w gaz gminy Prochowice:

I etap obejmuje (oprócz miasta Prochowic) obręby: Lisowice, Kwiatkowice i Rogów Legnicki.

II etap obejmuje pozostałe obręby w gminie, oprócz obrębu Golanka Dolna, wyposażonego w sieć gazową.

§ 4

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość – w związku z jej położeniem w odległości do 50 m od trasy gazociągu średniego ciśnienia – wzrosła, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 5

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 6

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 7

1. Z dniem wejścia planu w życie wygasają ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowic dotyczące tras gazociągów i terenów objętych planem niniejszym.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

CZESŁAW KOCLĘGA

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/137/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.