Poz. 404

UCHWAŁA NR XXI/135/2000

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 18 kwietnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Dąbie

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwałą Nr XVI/74/92 z 26 lutego 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 6, poz. 35 z 9 marca 1992 r.).

2. Zmiana, o której mowa w § 1, stanowi miejscowy plan zagospodarowania części działki nr 132/1 z przeznaczeniem pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową.

3. Ustalenia planu obejmują określenie zasad kształtowania zabudowy, w tym:

1) granic i wielkości terenu,

2) linii zabudowy,

3) wysokości zabudowy i spadków dachu,

4) obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia inżynieryjnego terenu,

a także zasad ochrony środowiska kulturowego oraz określenie skutków prawnych uchwalenia planu.

4. Na plan składają się: niniejsza uchwała oraz rysunek planu w skali 1:1.000, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Dla terenu 36/99 MN (załącznik nr 1 do uchwały) ustala się:

  1. Teren mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej na części działki nr 132/1 o powierzchni 0,19 ha.
  2. Budynek mieszkalny usytuować, jak pokazano na rysunku planu. Dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczego. Budynki swoją skalą i wystrojem zewnętrznym powinny nawiązywać do historycznie ukształtowanego otoczenia. Wysokość budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji z  dopuszczeniem poddasza użytkowego. Dach stromy dwu – lub więcej spadowy.
  3. Działkę należy wzbogacić zielenią wysoką i niską, szczególnie od strony drogi nr dz. 214, i ogrodzić estetycznym ogrodzeniem z materiałów naturalnych.
  4. Dojazd na działkę z dróg nr dz. 214 i 216/2.
  5. Zasady uzbrojenia inżynieryjnego: przyłącza wodne, elektroenergetyczne i telefoniczne z istniejących sieci uwidocznionych na rysunku planu. Dostawa gazu będzie możliwa po wybudowaniu sieci gazowej w gminie. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji zbiorowej dopuszcza się budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na działce. Zaleca się do ogrzewania budynków stosować paliwa ekologiczne, jak olej, gaz i energię elektryczną. Odpadki zbierać do szczelnych pojemników i wywozić na wysypisko gminne. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 7.160 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 9 KW. W projekcie budowlanym nie należy przewidywać prowadzenia głównych sieci elektroenergetycznych przez teren objęty planem, tylko lokalne przyłącza. Uzbrojenie terenu na własny koszt inwestora.
  6. Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej OW. W strefie obowiązuje zgłaszanie robót ziemnych we właściwej jednostce Państwowej Służby Ochrony Zabytków, zapewnienie na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 3

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość – w związku z uchwaleniem niniejszego planu – wzrosła, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 10% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 4

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 5

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 6

1. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotyczące terenów objętych planem niniejszym.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

CZESŁAW KOCLĘGA

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/135/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.