Poz. 402

UCHWAŁA NR XXI/133/2000

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 18 kwietnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Cichobórz

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

  1. Uchwala się zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwałą Nr XVI/74/92 z 26 lutego 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 6, poz. 35 z 9 marca 1992 r.).
  2. Zmiana, o której mowa w § 1, stanowi miejscowy plan zagospodarowania działek nr nr 191, 192 i 193 z przeznaczeniem pod boisko sportowe do gier małych.
  3. Ustalenia planu obejmują określenie:

  1. granic i wielkości terenu,
  2. podziału terenu według sposobów użytkowania,
  3. określenie zasad obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia inżynieryjnego terenu.

4. Na plan składają się: niniejsza uchwała oraz rysunek planu w skali 1:1.000, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Dla terenu 24/99 US (załącznik nr 1 w skali 1:1.000) ustala się:

  1. Boisko do gier małych na działkach nr nr 191, 192 i 193 o ogólnej powierzchni 0,97 ha.
  2. Na terenie objętym planem urządzić boisko do gier małych – o symbolu US i parking o symbolu KSP. Usytuowanie płyty boiska i ewentualnych towarzyszących obiektów oraz urządzenie parkingu – w oparciu o projekt budowlany. Nawierzchnię parkingu urządzić z elementów rozbieralnych.
  3. Teren boiska otoczyć wysoką i niską zielenią izolacyjną.
  4. Zachować pas infrastruktury technicznej z istniejących sieci uzbrojenia inżynieryjnego i projektowanego gazociągu pomiędzy boiskiem a drogą powiatową nr 357 (odcinek Dąbie – Kawice). Zapotrzebowanie na energię elektryczną do oświetlenia boiska określa się na około 300 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 1 KW.

§ 3

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość – w związku z uchwaleniem niniejszego planu – wzrosła, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 10% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 4

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 5

1. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotyczące terenów objętych planem niniejszym.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

CZESŁAW KOCLĘGA

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/133/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.