Poz. 400

UCHWAŁA NR XXI/131/2000

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 18 kwietnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Kwiatkowice

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwałą Nr XVI/74/92 z 26 lutego 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 6, poz. 35 z 9 marca 1992 r.).

2. Na zmianę, o której mowa w § 1, składają się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Kwiatkowice. Ustalenia planów zawarte są w niniejszej uchwale oraz na rysunkach planów stanowiących załączniki nr nr 1–2 do uchwały.

3. Ustalenia planu obejmują określenie zasad zalesień oraz kształtowania zabudowy, w tym:

1) granic i wielkości terenu,

2) linii zabudowy,

3) wysokości zabudowy i spadków dachu,

4) obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia inżynieryjnego terenu,

oraz określenie zasad ochrony środowiska kulturowego i naturalnego, a także skutków prawnych uchwalenia planu.

4. Na plan składają się: niniejsza uchwała oraz rysunki planu w skali 1:5000, 1:1.000 i stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Dla terenu 18/99 MN (załącznik nr 1 w skali 1:1.000 do uchwały) ustala się:

1) Część działki nr 92 o powierzchni 0,14 ha z przeznaczeniem na jednorodzinną zabudowę mieszkaniową.

2) Budynek mieszkalny usytuować, jak pokazano na rysunku planu. Dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczego. Budynki swoją skalą i wystrojem zewnętrznym powinny nawiązywać do historycznie ukształtowanego otoczenia. Wysokość budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji z  dopuszczeniem poddasza użytkowego. Dach stromy dwu – lub więcej spadowy.

3) Ze względu na położenie wsi na obszarze, który może zostać zalany przez wody powodziowe lub podsiąkowe Odry, zaleca się niepodpiwniczanie budynków.

4) Działkę należy wzbogacić zielenią wysoką i niską i ogrodzić estetycznym ogrodzeniem z materiałów naturalnych.

5) Dojazd na działkę z ulicy wiejskiej nr dz. 93.

6) Zasady uzbrojenia inżynieryjnego: przyłącza wodne, elektroenergetyczne i telefoniczne według ustaleń rysunku planu. Dostawa gazu będzie możliwa po wybudowaniu sieci gazowej w gminie. Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zaleca się do ogrzewania budynków stosować paliwa ekologiczne, jak olej, gaz i energię elektryczną. Odpadki zbierać do szczelnych pojemników i wywozić na wysypisko gminne. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 7.160 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 9 kW. Uzbrojenie terenu na koszt własny inwestora.

7) Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej OW. W strefie obowiązuje zgłaszanie robót ziemnych we właściwej jednostce Państwowej Służby Ochrony Zabytków, zapewnienie na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

8) Teren 18/99 MN znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu “Dolina Odry”. W obszarze tym powszechnie obowiązują zakazy:

a) wznoszenia obiektów budowlanych powodujących zanieczyszczanie wód, powietrza i gleby, a także będących źródłem nadmiernego hałasu oraz trwale naruszających walory krajobrazu,

b) wykonywania prac ziemnych powodujących trwałe zmiany rzeźby terenu lub zmieniających właściwości fizykochemiczne gruntu,

c) prowadzenia prac wodno-melioracyjnych powodujących niekorzystne zmiany stosunków wodnych, w szczególności w ekosystemach leśnych,

d) lokalizowania wysypisk wszelkich odpadów,

e) niszczenia drzew i krzewów śródpolnych, śródłąkowych i przydrożnych,

f) urządzania pól namiotowych, campingów i parkingów w miejscach nie przeznaczonych na ten cel,

g) dowolnego ustawiania tablic, reklam i napisów.

§ 3

Dla terenu 19/99 RL (załącznik nr 2 w skali 1:10.000 i 1:5.000 do uchwały) ustala się:

1) Część działki nr 192/1 o powierzchni 10,00 ha, położona przy granicy istniejących lasów państwowych, przeznaczona do zalesienia.

2) Teren należy zalesić stosownie do warunków siedliskowych oraz prowadzić na nim gospodarkę leśną na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu.

3) Do terenu objętego planem oraz jego przedmiotu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 4

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość – w związku z uchwaleniem niniejszego planu – wzrosła, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 10% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 5

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 6

1. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotyczące terenów objętych planem niniejszym.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

CZESŁAW KOCLĘGA

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/131/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.