Poz. 395

UCHWAŁA NR XXI/126/2000

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 18 kwietnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Prochowice

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 165, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

 

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwałą Nr IX/50/91 z 30 kwietnia 1991 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 73 z 17 maja 1991 r.).

2. Na zmianę, o której mowa w § 1, składają się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Prochowice. Ustalenia planów zawarte są w niniejszej uchwale oraz na rysunkach planów stanowiących załączniki nr nr 1 – 13 do uchwały.

3. Ustalenia zmiany planu obejmują:

1) ogólne zasady zagospodarowania, uzbrojenia i obsługi komunikacyjnej terenów, określone w Rozdziale II niniejszej uchwały,

2) szczegółowe zasady zagospodarowania terenów wy-odrębnionych przez linie rozgraniczające, w tym określenie granic terenu objętego planem i jego powierzchnię, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach użytkowania, zasady kształtowania zabudowy, zasady obsługi w urządzenia infrastruktury technicznej oraz zasady ochrony środowiska, określone w Rozdziale III niniejszej uchwały,

3) skutki prawne uchwalenia planu oraz przepisy przejściowe i końcowe, określone w Rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia wymienione w niniejszej uchwale, a w szczególności w § 1 pkt 3.2.,

2) przepisach szczególnych – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

3) terenie – obszar wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji podstawowej lub funkcji alternatywnej i uzupełniającej,

4) działce budowlanej – wydzieloną część terenu przeznaczoną pod zabudowę,

5) funkcji lub sposobie użytkowania – dominujące funkcje terenu,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają funkcje podstawowe,

7) uciążliwości – zjawiska, stany lub działalności stwarzające zagrożenia dla ludności i środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wód podziemnych i zanieczyszczenia odpadami,

8) liczbie kondygnacji – liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic, suteren i poddaszy użytkowych.

§ 3

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych przez linie rozgraniczające, o których mowa w Rozdziale III uchwały, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej oraz ogólnych zasad zagospodarowania określonych w Rozdziale II.

R o z d z i a ł II

Ogólne zasady zagospodarowania terenów

§ 4

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, pokazane na rysunku planu jako:

1) linie ciągłe – oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

2) linie przerywane – oznaczają postulowane lub orientacyjne granice terenów możliwe do skorygowania lub ich zaniechania, jeżeli:

a) wynika to z konieczności regulacji stanu prawnego nieruchomości,

b) wynika to z potrzeb inwestycyjnych, a proponowana zmiana nie spowoduje istotnego pogorszenia warunków funkcjonowania wydzielonego terenu i obszarów bezpośrednio z nim sąsiadujących,

c) dotyczy przypadków, dla których można zastosować procedurę wywłaszczeniową, określona w przepisach szczególnych.

2. Zmiany linii rozgraniczenia, o których mowa w pkt 1.2., mogą być dokonywane wyłącznie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Wewnętrzne podziały terenów wskazane na rysunku planu są orientacyjne i dopuszcza się ich zmianę przy zachowaniu ustalonej formy zabudowy i warunków użytkowych wydzielonych działek.

§ 5

Określone w planie podstawowe funkcje terenów mogą być rozszerzone o funkcje uzupełniające (w tym dopuszczalne), o ile nie kolidują one z funkcjami podstawowymi i nie zmieniają ogólnego zagospodarowania obszaru oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

§ 6

Przedmiot ustaleń zmiany planu jest dla każdego terenu wymienionego w § 1 pkt 3 określony w Rozdziale III uchwały i na rysunkach planów, stanowiących załączniki do uchwały.

§ 7

1. Na terenie objętym planem wyklucza się lokalizację inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć warunki środowiska, określonych w przepisach szczególnych.

2. Podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o wielkości dopuszczalnej ich emisji, określonej w przepisach szczególnych.

3. Zakazuje się wprowadzania do gruntu jakichkolwiek substancji mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych.

4. Uciążliwości dla środowiska naturalnego wywołana przez obiekty lub prowadzona działalność nie może przekraczać granic wyznaczonego w planie i decyzji administracyjnej własnego terenu.

§ 8

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budowę lub zagospodarowanie powinno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy,

2) sieci istniejące, modernizowane i projektowane należy, w miarę możliwości, prowadzić w granicach rozgraniczenia ulic. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady przy zapewnieniu niezmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w Rozdziale III,

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia inżynieryjnego jako towarzyszącym inwestycjom na własnych terenach inwestora.

2. Na rysunkach planów określa się zasady wyposażenia terenów w poszczególne sieci infrastruktury technicznej i orientacyjne przebiegi ich projektowanych odcinków. Rodzaje sieci, ich szczegółowe przebiegi i zasady przyłączania do sieci istniejących będą określane w decyzjach w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w projektach budowlanych.

3. Dla niżej podanych rodzajów infrastruktury ustala się:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: dostawa wody z sieci miejskiej,

2) w zakresie odprowadzenia ścieków: budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejących kolektorów. W przypadkach braku komunalnej sieci kanalizacyjnej w ulicy dopuszcza się, jako inwestycję przejściową, budowę zbiorników bezodpływowych na działkach,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz: doprowadzenie i rozprowadzenie sieci gazowej do obszarów objętych zmianą planu po realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego gazyfikacji miasta i gminy Prochowice,

4) w zakresie elektroenergetyki: szczegółowe przebiegi przyłączy elektroenergetycznych i inne rozwiązania techniczne w tym zakresie należy przewidywać w projektach zagospodarowania poszczególnych terenów według warunków zasilania wydawanych każdorazowo przez Zakład Energetyczny. W razie wystąpienia kolizji istniejących podziemnych i napowietrznych linii energetycznych, w szczególności średniego napięcia 20 kV z  zabudową i zagospodarowaniem terenów, w tym dróg, wynikających z przepisów szczególnych, poszczególne odcinki lub całą linię należy przełożyć lub skablować. Zapotrzebowanie na energię elektryczną według szczegółowych ustaleń zawartych w rozdziale III,

5) w zakresie telekomunikacji: sieć telekomunikacyjną należy prowadzić jako kanalizację kablową z przyłączeniem do lokalnej centrali w Prochowicach. W projektach budowlanych nie należy przewidywać prowadzenia głównych sieci elektroenergetycznych przez teren objęty planem, tylko lokalne przyłącza,

6) w zakresie gospodarki odpadami: nieczystości należy składować w szczelnych pojemnikach na terenie posesji i następnie w sposób zorganizowany wywozić na wysypisko komunalne,

7) w zakresie ciepłownictwa: w nowych budynkach zaleca się stosowanie paliw ekologicznych, jak gaz, olej, energię elektryczną.

§ 9

1. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu i dojścia z drogi publicznej dla każdej wyodrębnionej działki budowlanej, odpowiednio do jej przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań osób niepełnosprawnych i ochrony przeciwpożarowej.

2. Pasy drogowe istniejących ulic w ich liniach rozgraniczenia mogą być poszerzone, gdy wymaga tego potrzeba zachowania istniejących lub projektowanych sieci infrastruktury technicznej.

3. Korekty, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonywane w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Podane w ustaleniach szczegółowych Rozdziału III odległości linii zabudowy należy mierzyć od krawędzi jezdni.

5. Ustala się dla projektowanych obiektów usługowych obowiązek przewidzenia odpowiedniej ilości miejsc postojowych w obrębie własnych działek.

§ 10

Ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenów budowlanych oraz kształtowania zabudowy:

1. Nową zabudowę należy projektować kierując się zasadą zharmonizowania jej z historyczną kompozycją przestrzenną w zakresie jej skali i formy bryły, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej.

2. Usytuowanie budynków na działce budowlanej powinno:

3. Dla terenów przemysłu, baz, składów, usług publicznych i usług komercyjnych należy zapewnić zagospodarowanie wewnętrznych terenów, umożliwiające parkowanie pojazdów i wyjazd samochodów przodem.

4. Obiekty budowlane, w szczególności budynki, należy projektować z wykorzystaniem zarówno technologii tradycyjnych, jak i nowoczesnych lekkich konstrukcji energooszczędnych.

5. Dla nowoprojektowanych oraz przebudowywanych obiektów ustala się nieprzekraczalną wysokość 3 kondygnacji lub 12 m, licząc od poziomu zerowego budynku do szczytu dachu.

6. Poziom zerowy dla budynków przemysłowych, składowo-magazynowych i warsztatowo-garażowych nie może przekraczać 0,45 m nad poziom terenu, a dla pozostałych budynków nie może być niższy niż 0,70 m.

7. Dopuszcza się formę dachów płaskich jedno- oraz dwu – i więcej spadowych. Kąt nachylenia dachu nie powinien być większy niż 30o, z wyjątkiem poddaszy użytkowych oraz sytuacji wynikających z potrzeb technologicznych.

8. Inwestorzy wszystkich nowoprojektowanych oraz modernizowanych, rozbudowywanych i remontowanych budynków muszą uwzględniać konieczność podniesienia ich estetyki.

9. Przy zagospodarowywaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę szczególną uwagę należy zwrócić na kompozycję zieleni, w tym sadzenia żywopłotów, szpalerów drzew i krzewów, oraz skupisk drzew ozdobnych.

10. Wyklucza się stosowanie zewnętrznych elementów zagospodarowania jak ogrodzenia, kraty, bramy itp. wykonanych z żebrowanej stali zbrojeniowej oraz innych materiałów odpadowych, wpływających negatywnie na estetykę obiektów.

11. Wprowadza się zakaz lokalizacji blaszanych garaży i innych obiektów o podobnym charakterze. Istniejące obiekty tego typu przeznacza się do likwidacji.

12. Dla wszystkich terenów przeznaczonych do zagospodarowania lub jego zmiany wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz ze szkicowymi koncepcjami architektonicznymi obiektów i przedłożeniu ich Zarządowi Miasta i Gminy do zaopiniowania.

13. Przed przystąpieniem do budowy obiektów przewidzianych w ustaleniach planu należy przeprowadzić badania nośności gruntu i poziomu wód gruntowych.

R o z d z i a ł III

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

§ 11

1. W treści szczegółowych zasad zagospodarowania terenów funkcje terenu oznaczone są symbolami liczbowymi i literowymi, przy czym liczba oznacza kolejny numer terenu, a litery jego funkcję (sposób użytkowania). Funkcja podstawowa (dominująca) podana jest przed, a uzupełniająca lub alternatywna po znaku “ / ” lub znaku przecinka. Po określeniu terenu w wyżej opisany sposób podaje się nr załącznika graficznego do uchwały, będącego rysunkiem planu.

2. W decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podaje się ustalenia zawarte w Rozdziale III uchwały oraz te ustalenia z Rozdziału II, które mają zastosowanie do terenu, którego dotyczy decyzja.

§ 12

Dla terenu 1/99 MN (załącznik nr 1 do uchwały) ustala się:

1) Teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej o powierzchni 0,25 ha, wydzielony z działki nr 299/2 przy ul. Jaworowskiej.

2) Z działki nr 299/2 wydzielić dwie działki budowlane. Budynki mieszkalne usytuować w linii zabudowy jak na terenie położonym w kierunku północnym. Dopuszcza się usytuowanie budynków gospodarczych.

3) Wjazdy na działki z ul. Jaworowskiej.

4) Zasady uzbrojenia terenu jak pokazano na rysunku planu. Dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na działkach do czasu budowy kolektora sanitarnego w ulicy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 2 ´ 7.160 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 2 ´ 9 KW. Uzbrojenie terenu na własny koszt inwestora.

§ 13

Dla terenu 2/99 MN (załącznik nr 2 do uchwały) ustala się:

1) Z działek nr nr 192 i 193 należących do jednego właściciela, położonych przy ul. Jaworowskiej, wydzielić części przeznaczone na funkcję mieszkaniową o ogólnej powierzchni 0,15 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

2) Budynek mieszkalny usytuować w linii zabudowy jak na sąsiedniej działce nr 194/1. Dopuszcza się usytuowanie budynków gospodarczych.

3) Wjazdy na działki z ul. Jaworowskiej.

4) Zasady uzbrojenia terenu jak pokazano na rysunku planu. Dopuszcza się budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na działce do czasu budowy kolektora sanitarnego w ulicy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 7.160 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 9 KW. Uzbrojenie terenu na własny koszt inwestora.

§ 14

Dla terenu 3/99 MN (załącznik nr 3 do uchwały) ustala się:

1) Teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, wydzielony z działki nr 433 przy ul. Jagiellońskiej. Powierzchnia terenu 0,22 ha.

2) Z działki nr 433 wydzielić dwie działki siedliskowe i ciąg pieszo-jezdny.

3) Na działkach siedliskowych, oznaczonych symbolem MN, usytuować budynki mieszkalne w sposób pokazany na rysunku planu. Dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczego.

4) Wjazdy na działki i przejazd do pozostałej po podziale części działki nr 433 wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym, oznaczonym symbolem KX, z zachowaniem prawa służebności przejazdu.

5) Zasady uzbrojenia terenu jak pokazano na rysunku planu. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 2 ´ 7.160 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przy-łączu 2 ´ 9 KW. Uzbrojenie terenu na własny koszt inwestorów.

§ 15

Dla terenu 4/99 MN (załącznik nr 4 do uchwały) ustala się:

1) Działka nr 45/2 przy ul. Kościuszki o ogólnej powierzchni 0,12 ha, przeznaczona na jednorodzinną zabudowę mieszkaniową.

2) Budynek mieszkalny usytuować w linii zabudowy jak na działkach nr nr 43/4 i 43/5. Dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczego.

3) Wjazd na działkę z ulicy Kościuszki za pośrednictwem drogi gruntowej, jak pokazano na rysunku planu. Zaleca się utwardzenie odcinka drogi gruntowej do miejsca wjazdu na działkę.

Zasady uzbrojenia terenu jak pokazano na rysunku planu. Dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na działkach do czasu budowy kolektora sanitarnego w ulicy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 7.160 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 9 KW. Uzbrojenie terenu na własny koszt inwestora.

§ 16

Dla terenu 5/99 MN (załącznik nr 5 do uchwały) ustala się:

1) Działka nr 31 przy ul. Mickiewicza, o powierzchni 0,10 ha, przeznaczona na jednorodzinną zabudowę mieszkaniową.

2) Budynek mieszkalny usytuować, jak pokazano na rysunku planu. Dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczego z zachowaniem minimalnej odległości od brzegu kanału Młynówka 5,0 m.

3) Wjazd na działkę z ul. Mickiewicza.

4) Na działce znajdują się podziemne przyłącza elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Zasady uzbrojenia w pozostałe media jak na rysunku planu. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 7.160 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 9 KW. Uzbrojenie terenu na własny koszt inwestorów.

5) Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B. W strefie obowiązuje zgłaszanie robót ziemnych we właściwej jednostce Państwowej Służby Ochrony Zabytków, zapewnienie na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 17

Dla terenu 6/99 MN (załącznik nr 6 do uchwały) ustala się:

1) Teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej o powierzchni 0,30 ha.

2) Z działek nr nr 43/1 i 43/2 wydzielić teren zaznaczony na rysunku planu symbolem MN. Budynek mieszkalny i ewentualne budynki gospodarcze usytuować wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy. Resztę działki przeznaczyć na komunikację wewnętrzną i ogródek przydomowy.

3) Wjazd na działkę z ul. Mickiewicza przez działkę 43/1 w sposób orientacyjnie wskazany na rysunku planu. Właściciela tej działki obowiązuje służebność przejazdu w stosunku do właściciela terenu objętego planem. Trasę przejazdu należy ustalić na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z właścicielem działki nr 43/2, którym jest ojciec inwestora, który będzie realizować ustalenia planu.

4) Uzbrojenie terenu z istniejących i projektowanych sieci w ulicy Mickiewicza. Dopuszcza się budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na działce lub podłączenie się do kolektora sanitarnego w ulicy Mickiewicza. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 7.160 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 9 KW. Uzbrojenie terenu na własny koszt inwestorów.

5) Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B. W strefie obowiązuje zgłaszanie robót ziemnych we właściwej jednostce Państwowej Służby Ochrony Zabytków, zapewnienie na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 18

Dla terenów oznaczonych symbolami 7 MN i 9 MN, US (załącznik o podwójnej numeracji 7 i 9 do uchwały) ustala się:

1) Z działki nr 444 przy ul. Powstańców Warszawy wydzielić trzy działki o symbolu 7 MN o powierzchni ogólnej 0,20 ha z przeznaczeniem pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową i teren KL z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego, o powierzchni 0,03 ha. Przez teren KL przebiegają sieć wodociągowa przesyłowa Dn 225 i kolektor sanitarny Dn 200.

2) Z działek nr nr 442 i 443 przy ul. Powstańców Warszawy wydzielić cztery działki pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową oznaczone symbolem MN, teren pod boisko sportowe do gier małych oraz ulicę dojazdową i parking dla osób korzystających z boiska, oznaczony symbolem KD 1/2 KSP. Na końcu ulicy dojazdowej urządzić placyk do zawracania o kształcie i wielkości jak na planie. Ogólna powierzchnia terenu, wydzielonego z działek 442 i 443, wynosi 1,47 ha.

3) Szczegółowe rozplanowanie urządzeń na boisku należy rozstrzygnąć w projekcie budowlanym. Parking otoczyć pasem izolacyjnej zieleni niskiej i wysokiej.

4) Wjazdy na tereny mieszkaniowe i parking z ul. Powstańców Warszawy. Wjazd na boisko z ulicy KD 1/2. Parking i ulicę dojazdową należy wykonać z elementów rozbieralnych. Teren przed działkami oznaczonymi symbolem 7 MN, oznaczony KL, włączyć do pasa drogowego ulicy Powstańców Warszawy.

5) Na terenie US i KD 1/2 znajdowało się miejskie ujęcie wody. Ujęcie (studnie i część sieci) to zostało zlikwidowane. Pozostałe rurociągi na tym terenie oraz kable elektroenergetyczne pozostawia się. Uzbrojenie inżynieryjne z istniejących i projektowanych sieci w ul. Powstańców Warszawy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 43.960 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 38 KW. Uzbrojenie terenu 7 MN i 9 MN na własny koszt inwestorów.

§ 19

Dla terenu 8/99 MN (załącznik nr 8 do uchwały) ustala się:

1) Działka nr 380 przy ul. Jaworowskiej, o powierzchni 0,13 ha, przeznaczona na jednorodzinną zabudowę mieszkaniową.

2) Budynek mieszkalny usytuować, jak pokazano na rysunku planu. Dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczego.

3) Wjazd na działkę z ul. Jaworowskiej

4) Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Zasady uzbrojenia w pozostałe media jak na rysunku planu. Dopuszcza budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na działce do czasu budowy kolektora sanitarnego w ulicy Jaworowskiej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 7.160 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 9 KW. Uzbrojenie terenu na własny koszt inwestorów.

§ 20

Dla terenu 10/99 MN/U (załącznik nr 10 do uchwały) ustala się:

1) Teren działki nr 48 przy ul. Młyńskiej, Karola Miarki i Jana Kochanowskiego o powierzchni 1,77 ha i części działki nr 49/2 o powierzchni 0,01 ha.

2) Teren obecnego tartaku przeznaczonego do zamknięcia i adaptacji na cele:

a) Działka zajęta przez zabudowania tartaku – o symbolu UC/P. Adaptacja budynków na cele nieuciążliwej produkcji lub/i usług komercyjnych. Dopuszczalna rozbiórka, modernizacja lub przebudowa budynków z zachowaniem skali i charakteru dostosowanego do zabudowy terenów sąsiednich. Wschodnią granicę terenu UC/P obsadzić gęstą zielenią wysoką i niską.

b) Tereny usług komercyjnych – o symbolu UC. Wolnostojące lub szeregowe pawilony o charakterze nieuciążliwych usług komercyjnych. Wysokość I lub II kondygnacje – obowiązująca dla wszystkich pawilonów. Ilość pawilonów do sprecyzowania w toku ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w zależności od zgłoszeń inwestorów.

c) Zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych w parterach – symbol MN/UC. Wysokość do II kondygnacji z możliwością stosowania poddaszy użytkowych. Wschodnią granicę terenu obsadzić gęstą zielenią izolacyjną wysoką i niską.

d) Ogródki działkowe – symbol ZD na podmokłym terenie nad kanałem Młynówka. Alternatywnie dopuszcza się użytkowanie terenu jako zieleń niską nie urządzoną. Wschodnią granicę terenu obsadzić gęstą zielenią izolacyjną wysoką i niską.

e) Parking dla domu kultury znajdującego się na działce nr 136.

f) Tereny niskiej i wysokiej zieleni izolacyjnej o symbolu ZI.

3) Zasady obsługi komunikacyjnej:

a) Wydziela się ulicę lokalną L 1/2 o dwupasowej jezdni szerokości 6 m. Od strony południowej wydzielić miejsca postojowe. Chodniki dwustronne. Wjazd z ul. Kochanowskiego z chodnikiem jednostronnym – od strony południowej. Zalecenie docelowego włączenia fragmentu działki nr 49/2 do pasa drogi L ˝.

b) Wydziela się ulicę jednokierunkową ulicę dojazdową D 1/1 o szerokości w liniach rozgraniczenia 10 m i szerokości jezdni 5 m. Wjazd od strony południowej, wyjazd od strony północnej na ulicę L 1/2. Ulicę D 1/1 od strony wschodniej obsadzić gęstą zielenią niską i wysoką.

c) Wydziela się parking publiczny KSP dla domu kultury i innych funkcji śródmiejskich. Ilość miejsc postojowych i sposób zagospodarowania terenu według dokumentacji wykonanej w r. 1998.

4) Zasady uzbrojenia inżynieryjnego. Przed udostępnieniem terenów obowiązuje zasada wykonania pełnego zakresu ich uzbrojenia. Linie elektroenergetyczne niskiego napięcia zasilające obecny tartak – do zachowania jak w stanie istniejącym lub do skablowania. Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla terenów UC i MN/U określa się orientacyjnie na około 65.156 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 85 KW. Wyznacza się lokalizacje stacji transformatorowej typu miejskiego na działce o powierzchni ok. 100 m2, oznaczonej na rysunku planu symbolem EE. Dowiązanie kablowe z sieci średniego napięcia wzdłuż ul. Młyńskiej z istniejącej stacji R-3. Zasady uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną pokazano na rysunku planu. Pozostałe sieci należy powiązać z sieciami w ulicach otaczających teren objęty planem.

5) Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B. W strefie obowiązuje zgłaszanie robót ziemnych we właściwej jednostce Państwowej Służby Ochrony Zabytków, zapewnienie na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 21

Dla terenu 11/99 MN/UC (załącznik nr 11 do uchwały) ustala się:

1) Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług komercyjnych na działce nr 312/1 o powierzchni 1,41 ha przy ul. Jaworowskiej.

2) Teren należy podzielić, jak pokazano na rysunku planu wydzielając:

a) Teren MN/UC zabudowy mieszkaniowej z nieuciążliwymi usługami komercyjnymi. Ilość działek (A, B, C, D,) podana przykładowo, uzależnia się od programu inwestorskiego i uzgodnień z administracją specjalną w zakresie elektroenergetyki. Budynki do dwóch kondygnacji, bez piwnic, ze względu na wysoki poziom wody gruntowej. Dopuszcza się poddasza użytkowe.

b) Teren P/UC/MN – adaptacja istniejącego budynku przemysłowego na cele nieuciążliwej produkcji i/lub usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Dopuszcza się wysokość do dwóch kondygnacji z poddaszem użytkowym.

c) Ulicę dojazdową KD 1/2 szerokości 10 m o jezdni utwardzonej szerokości 6 m jako wewnętrzny dojazd do poszczególnych działek z zachowaniem służebności przejazdu.

d) Parking KS o nawierzchni utwardzonej.

e) Tereny niskiej gęstej zieleni izolacyjnej ZI.

f) Ciąg pieszy KX. Realizacja w razie potrzeby skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych.

3) Zasady uzbrojenia inżynieryjnego. Woda, energia elektryczna i telefon z istniejących sieci. Zapotrzebowanie w zakresie energii elektrycznej określa się na około 42.960 KWh. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 50 KW. Pozostawienie lub skablowanie linii napowietrznych SN 20 k zależy od uzgodnień inwestorów terenów MN/UC z administracją specjalną w zakresie elektroenergetyki. Dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na działkach do czasu budowy kolektora sanitarnego w ulicy Jaworowskiej. Uzbrojenie terenu na koszt własny inwestora.

§ 22

Dla terenu 12/99 M/P/U/R (załącznik nr 12 do uchwały) ustala się:

1) Teren mieszkalnictwa, nieuciążliwych funkcji produkcyjnych i usługowych oraz gruntów rolnych na działce nr 193/97, o powierzchni 1,60 ha przy ul. Kochanowskiego.

2) Z działki objętej planem wydzielić następujące tereny:

a) Teren nieuciążliwych funkcji produkcyjnych i usług komercyjnych o symbolu P/UC. Wewnętrzny podział terenu zależny od zgłoszeń i programów inwestorskich. Budynki gospodarcze do adaptacji lub rozbiórki. Wysokość zabudowy – jedna kondygnacja z dopuszczeniem poddasza użytkowego.

b) Teren zabudowy jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami produkcyjnymi w parterach o symbolu MN/UC Wysokość zabudowy – dwie kondygnacje.

c) Adaptacja budynku wielorodzinnego z zachowaniem gabarytów i zewnętrznego wystroju – o symbolu MNw/UC. Dopuszcza się lokalizacje nieuciążliwych usług komercyjnych w budynku lub/i na jego zapleczu, w tym z możliwością adaptacji lub remontu (modernizacji) istniejącego budynku gospodarczego.

d) W tylnej części działki pozostawia się tereny rolne: grunty orne (RP) i pastwisko (RZ).

3) Zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren objęty planem z ulicy Kochanowskiego wewnętrzną drogą dojazdową KD 1/1 o szerokości w liniach rozgraniczenia 10 m i utwardzonej jezdni – jako wewnętrzny dojazd z zachowaniem służebności przejazdu. Na końcu ulicy dojazdowej urządzić placyk do zawracania o kształcie i wielkości jak na planie.

4) Zasady uzbrojenia inżynieryjnego. Rozebrać istniejąca sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do Młynówki. Odprowadzenie ścieków nowym kolektorem do istniejącego kolektora w ulicy Kochanowskiego. Zaopatrzenie w wodę, wyposażenie w przyłącza telefoniczne z istniejących sieci, dostawa gazu po wybudowaniu sieci gazowej w ulicy Kochanowskiego. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na około 56.000 KWh/rok. Zapotrzebowanie mocy na przyłączu 50 KW. Dostawa energii elektrycznej linią napowietrzną z kierunku północnego z linii L-260 przez stację transformatorową typu miejskiego na działce o powierzchni około 100 m2, oznaczona na rysunku planu symbolem EE. Uzbrojenie terenu na koszt własny inwestorów.

5) Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B. W strefie obowiązuje zgłaszanie robót ziemnych we właściwej jednostce Państwowej Służby Ochrony Zabytków, zapewnienie na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 23

Dla terenu 13/99 MN/PU (załącznik nr 13 do uchwały) ustala się:

1) Działka nr 40 przy ul. Świerczewskiego z przeznaczeniem na funkcje: mieszkaniową, przemysłowo-usługową i rolną.

2) Z działki objętej planem należy wyodrębnić następujące części:

a) Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego o symbolu MN – istniejący budynek mieszkalny i gospodarczy z zachowaniem cech architektonicznych budynków.

b) Teren nieuciążliwych funkcji produkcyjnych PU do sprecyzowania na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Możliwość zaadaptowania do tego celu istniejących szklarni.

c) Ogródek przydomowy – symbol RO.

3) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazdy z ulicy Świerczewskiego, do terenu P/U wewnętrznym dojazdem pieszo-jezdnym o symbolu KD z zachowaniem służebności przejazdowej.

4) Wszystkie sieci znajdują się w ulicy Świerczewskiego. Dostawa gazu będzie możliwa po wybudowaniu sieci gazowej w mieście. Zaleca się stosowanie ogrzewania ekologicznego na gaz, olej, energię elektryczną. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określone będzie we wniosku o techniczne warunki zasilania obiektów na terenie PU. Uzbrojenie terenu na koszt własny inwestora.

R o z d z i a ł IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24

Do czasu realizacji ustaleń planu dla poszczególnych terenów, o których mowa w Rozdziale III, tereny te pozostają w obecnym użytkowaniu.

§ 25

Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość, skutkiem uchwalenia planu, wzrosła, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowic pobiera decyzją jednorazową opłatę równą 10% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 26

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 27

1. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowic, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotyczące terenu objętego niniejszą zmianą planu.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

CZESŁAW KOCLĘGA

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Załącznik nr 7 i 9 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

 

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

 

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r.