Poz. 394

UCHWAŁA NR XXII/159/2000

RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 18 maja 2000 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bolków

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Nr XIII/78/99 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 12 sierpnia 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bolków, w obrębie jednostki strukturalnej – Wierzchosławice.

2. Integralną częścią zmiany w planie jest rysunek ustaleń funkcjonalno-przestrzennych w skali 1:5000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3. Na załączniku, o którym mowa w ust. 2, oznaczono granice terenów objętych zmianą planu.

4. Przedmiotem zmiany w planie są następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

5. Tereny o rożnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku zmiany w planie linie rozgraniczające obowiązujące i orientacyjne.

6. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą być przesunięte w stosunku do oznaczonych na rysunku zmiany w planie maksymalnie o 10,0 m. Uściślenie położenia linii rozgraniczających orientacyjnych następuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu dotyczącego przedmiotu sprawy.

7. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany w planie są obowiązującymi ustaleniami:

1) granice opracowania zmiany w planie,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

4) oznaczenie funkcji terenu.

8. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany w planie określające klasyfikację i numery dróg zlokalizowanych poza granicami opracowania stanowią informację uzupełniającą do ustaleń zmiany w planie.

§ 2

1. Zmiana w planie obejmuje tereny o następujących funkcjach:

1) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem K,

2) tereny obsługi komunikacji oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem KS,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem M,

4) tereny użytków rolnych oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem RP,

5) tereny wód otwartych oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem W.

§ 3

1. Wyznaczone tereny dróg publicznych obejmują istniejące i projektowane odcinki dróg stanowiące docelowy oraz przejściowy układ jezdni i skrzyżowań drogi krajowej nr 371, o następujących klasach oznaczonych na rysunku zmiany w planie:

2. Dla wyznaczonych terenów dróg publicznych wprowadza się następujące ustalenia:

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających dla poszczególnych odcinków dróg winna wynosić:

2) parametry techniczne i funkcjonalne elementów dróg i skrzyżowań z innymi drogami określają przepisy szczególne,

3) należy zapewnić otrzymanie dotychczasowych lokalnych i gospodarczych powiązań komunikacyjnych wsi Wierzchosławice, w szczególności z drogami powiatowymi NR 12165 i Nr 12116.

§ 4

Na terenach obsługi komunikacji oznaczonych symbolem KS ustala się lokalizację parkingów, urządzeń komunikacji samochodowej oraz obiektów związanych z obsługą podróżnych.

§ 5

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem M ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) istniejąca zabudowa do utrzymania i adaptacji z zachowaniem dotychczasowego charakteru i skali przestrzennej zabudowy,

2) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług i zabudowy zagrodowej o skali zabudowy odpowiadającej istniejącej zabudowie jednorodzinnej,

3) lokalizacja nowej zabudowy możliwa wyłącznie poza granicą (linią) prognozowanej uciążliwości drogi wyznaczonej dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

4) minimalna dopuszczalna odległość nowej zabudowy od skraju dróg winna wynosić 15 m.

§ 6

Dla terenów użytków rolnych oznaczonych symbolem RP ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy gospodarczej służącej produkcji rolnej,

2) w zagospodarowaniu gruntów rolnych uwzględnić negatywne oddziaływanie drogi w zakresie emitowania przez pojazdy substancji zanieczyszczających.

§ 7

1. Przy projektowaniu i wykonaniu nowych odcinków drogi i modernizacji istniejących należy zapewnić ochronę poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a w szczególności:

1) ochronę wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleb przed zanieczyszczeniami wynikającymi z eksploatacji dróg, w tym zanieczyszczeniami emitowanymi przez pojazdy,

2) utrzymać dotychczasowe stosunki wodne z wykluczeniem niekontrolowanego spływu wody i innych zjawisk naruszających powierzchniowe utwory geologiczne i powodujących procesy erozyjne dolin cieków,

3) zachować dopuszczalny poziom hałasu dla terenów mieszkaniowych w obszarze występowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi; dopuszczalny poziom hałasu od dróg dla terenów mieszkaniowych wynosi 60 dB w porze dnia i 50 dB w porze nocnej.

2. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z terenów zabudowy mieszkaniowej i obsługi komunikacji przewidzieć poprzez grupowy system kanalizacyjny obsługujący tereny wsi.

3. Dopuszcza się tymczasowe indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, poprzez zbiorniki bezodpływowe lub indywidualne oczyszczalnie ścieków, pod warunkiem spełnienia wymagań sanitarnych i ochrony środowiska wynikających z aktualnych przepisów.

 

 

4. Dla obiektów obsługi komunikacji oraz parkingów ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.

§ 8

Wzdłuż projektowanej trasy drogi publicznej proponuje się nasadzenie drzew i krzewów odpowiadające istniejącym przydrożnym zadrzewieniom w ciągu drogi krajowej nr 371.

§ 9

1. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac drogowych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 10

Ustala się stawkę w wysokości 30% do naliczenia jednorazowych opłat, o których mowa w art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 11

W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bolków, uchwalonego uchwałą Nr 124/7/93 z dnia 21 stycznia 1993 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bolków (Dz. Urz. Województwa Jeleniogórskiego Nr 5, poz. 50 z dnia 28.02.1993 r.).

§ 12

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta w Bolkowie.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

HENRYK BACZMAŃSKI

 

 

 Załącznik graficzny do uchwały Nr XXII/159/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 18 maja 2000 r.